ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၆)


၁တပါးအမ်ိဳးကိုရည္မွတ္၍ ပေရာဖတ္ေယရမိသို႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ။ ၂ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွိသား၊ ေယာရကိမ္မင္းနန္းစံေလးႏွစ္တြင္ ကာေေခမိတ္အရပ္၊ ဥဖရတ္ျမစ္နား၌ တပ္ခ်၍ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာလုပ္ၾကံေသာ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ဖာေရာေနေခၚ၏ စစ္သူရဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္သားကို ရည္မွန္းေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၃ဒိုင္းလႊားတို႔ကို ျပင္ဆင္၍ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့။ ၄ျမင္းဆီးသူရဲမ်ားတို႔၊ ျမင္းကိုက ႀကိဳးတန္ဆာဆင္၍ စီးၿပီးလွ်င္၊ သံခေမာက္လံုးကို ေဆာင္းလ်တ္ ထြက္ၾကေလာ့။ လွံတို႔ကိုပြတ္ၾကေလာ့။ သံခ်ပ္အ ၤက်ီကို ဝတ္ၾကေလ့ာ။ ၅သူတို႔သည္ေၾကာက္ရြ႔ံ၍  ဆုပ္သြားၾကသည္ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ငါျမင္ရသနည္း။ အားႀကီးေသာသူတိုသည္ ရႈႈံးသျဖင့္ ျပန္၍မၾကည့္ဝ့ံ။ အလ်င္အျမန္ေျပးၾက၏။ ပတ္လည္အရပ္၌ ေဘးရွိသည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆လ်င္ျမန္ေသာသူကို မေျပးေစႏွင့္။ အားႀကီး ေသာသူကိုမလြတ္ေစႏွင့္။ ဥဖရတ္ျမစ္နား၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည္။ ၇နိလျမစ္ထသကဲ့သို႔၄င္း ျမစ္ေရစီသကဲ့သို႔၄င္း၊ တက္လာေသာဤသူကားအဘယ္သူနည္း။ ၈အဲဂုတၱဳျပည္သည္ နိလျမစ္ထ သကဲ့သို႔၄င္း၊ ျမစ္ေရစီးသကဲ့သို႔၄င္းတက္လာလ်က္၊ ငါသည္ထ၍ ေျမႀကီကိုလႊမ္းမိုးမည္။ ၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၉ျမင္းမ်ားတို႔၊ တက္ၾကေလာ့။ ရထားမ်ားတို႔၊ ဟုန္းဟုန္းျမည္ၾကေလာ့။ သူရဲမ်ားတည္းဟူေသာ ၊ ဒိုင္းလႊား ကိုကိုင္တက္ေသာ ကုရွအမ်ိဳး၊ ဖုတအမ်ိဳးသား ၊ ေလးကိုကိုင္၍ ပစ္တက္ေသာ လုဒိအမ်ိဳးသား တို႔သည္ ထြက္သြား ၾကေစ။ ၁ဝေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ရန္သူတို႔ကို ဒဏ္ေပးရေသာေန႔၊ အမ်က္ေတာ္ကို ေျဖရေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ထားေတာ္သည္ ကိုက္စား၍ ဝလိမ့္မည္။ သူတို႔အေသြးႏွင့္ယစ္မူးလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားအဘို႔၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌ ဥဖရက္ျမစ္နားမွာ ယဇ္ပူေဇာ္စရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ၁၁အိုအဲဂုတၱဳသတို႔ သမီးကညာ၊ ဂိလဒ္ျပည္သို႔ သြား၍ ဗာလစံေစးကို ယူေလာ့။ သင္သည္ မ်ားစြာေသာေဆးကို အခ်ဥ္းႏွီးသံုးတက္၏။ သင္၏ အနာမေပ်ာက္ႏိုင္ရာ။ ၁၂သင္သည္အရွက္ကြဲေၾကာင္းကို လူမ်ိဳးတို႔သည္ ၾကားၾကၿပီ။ သင္ျမည္တမ္းေသာ အသံသည္ ေျမတျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားၿပီ။ သူရဲခ်င္းတေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ထိခိုက္၍၊ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လဲၾကၿပီဟု မိိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃အဲဂုတၱဳျပည္ကို လုပ္ၾကံျခင္းငွါ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္  ေနဗုဒဒ္ေနဇာ လာမည္အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ပေရာဖတ္ေယရမိအား မိန္႔ေတာ္္မူေသာစကားဟူမူကား၊ ၁၄သင့္ပတ္လည္၌ ေနေသာ သူတို႔ကို ထားေတာ္သည္  ကိုက္စားၿပီ။ ကိုယ္ကိုျပင္ဆင္၍ ျမဲျမံစြာ ေနေလာ့ဟု အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေၾကြးေၾကာ္ ၾကေလာ့။ မိဂေဒါလၿမိဳ႔၌    သိတင္းၾကားၾကေလာ့။ ေနာဖၿမိဳ႔၊ တာပနက္ၿမိဳ႔၌ လည္းၾကားေျပာၾကေလာ့။ ၁၅သင္၏ သူရဲသည္အဘယ္ေၾကာင့္ ရံႈးသနည္း။ ထာဝရဘုရားတြန္းခ်ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူသည္ မရပ္မေနႏုိင္ရာ၊ ၁၆လူမ်ားတို႔သည္ထိမိ၍ တေယာက္ အေပၚမွာ တေယာက္လဲေစျခင္ငွါ ျပဳေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔က ထၾကကုန္အံ့၊ ညွဥ္းဆဲတက္ေသာ ထားေၾကာင့္ ကိုယ္အမိ်ဳး ကိုယ္ေနရင္းျပည္သို႔ ျပန္ၾကကုန္အံ့ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၁၇ေရာက္ၿပီးမွ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ဖာေရာမင္း သည္ဆံုးရႈံးၿပီ။ စည္းေဝးရေသာအခ်ိန္ကို လြန္ေစၿပီဟု ဟစ္ၾက၏။ ၁၈ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဟု ဘြဲ႔နာမရွိေသာ ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ငါသည္အသက္ရွင္သည္ျဖစ္၍၊ ေတာင္တို႔တြင္  တာေဗာ္ေတာင္ကဲ့ သို႔၄င္း၊ ပင္လယ္နာမွာ ကရေမလ ေတာင္ကဲ့သို႔၄င္းထိုမင္းသည္ လာလိမ့္မည္။ ၁၉ေနရာက်ေသာအဲဂုတၱဳသတို႔သမီး၊ ေနရာေျပာင္းဘို႔ ကိုယ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျပင္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေနာဖၿမိဳ႔သည္ ေနေသာသူမရွိေအာင္ သုတ္သင္ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံရမည္။

၂ဝအဲဂုတၱဳျပည္သည္အဆင္းလွေသာ ႏြားမျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္က ေနွာင့္ယွက္ျခင္း အေၾကာင္းေပၚလာ၏။ ၂၁သူငွါးတို႔သည္ သူ၏ အလယ္၌ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာ  ႏြားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္စီး ျခင္းေန႔၊ ဆုံးမျခင္းကိုခံရေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္မရပ္မေန၊ ေက်ာကိုလွည့္၍ တညီတညြတ္ တည္း ေျပးသြားၾက၏။ ၂၂သစ္ခုတ္ေသာသူကဲ့သို႔ ပုဆိန္ပါလ်က္၊ လူအလံုးအရင္းႏွင့္ တကြခ်ီလာၾကေသာအခါ၊ သူ၏ စကားသံသည္ ေျမြျမည္သံကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၃ထိုေတာသည္ အလြန္ရႈပ္ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္က်ိဳင္းေကာင္ ထက္မကမေရတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားးေသာေၾကာင့္ခုတ္လွဲၾကလိမ့္မည္ဟုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄အဲဂုတၱဳ သတို႔သမီးသည္ မိန္းေမာေတြေဝလ်တ္ရွိ၏။ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ျပည္သားတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေလၿပီ။ ၂၅ဣသေရ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေနာၿမိဳ႔၌ ရွိေသာ အမၼဳန္ဘုရား ႏွင့္ ဖာေရာဘုရင္ မွစ၍ အဲဂုတၱဳျပည္သားဘုရားမ်ား၊ ရွင္ဘုရင္မ်ားတည္းဟူေသာ၊ ဖာေရာဘုရင္ အစရွိေသာ၊  ထိုဘုရင္ကိုကိုးစားေသာ သူတို႔ကိုငါဆံုးမမည္။ ၂၆သူတို႔အသက္ကို ရွာေသာသူတည္း ဟူေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႏွင့္ သူ၏ ကြၽန္တို႔လက္သို႔ သူတို႔ကိုငါအပ္မည္။ ထို႔ေနာက္မွ တဖန္  အဲဂုတၱဳျပည္သည္ အရင္ကဲ့သို႔ စည္ပင္လိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇အိုငါကြၽန္ယာကုပ္၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ အို ဣသေရလအမ်ိဳး၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သင့္ကို ေဝးေသာ အရပ္မွ၄င္း၊ သင္၏အမိ်ဳးသားတို႔ကို သိမ္းသြားရာ ျပည္မွ၄င္း၊ ငါႏႈတ္ယူေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ ယာကုပ္အမ်ိဳးသည္ ျပန္လာ၍၊ ေခ်ာက္လွန္႔ ေသာ သူမရွိ၊ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရလိမ့္မည္။ ၂၈ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္ မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္ႏွင့္အတူငါရွိ၏။ သင္ကိုငါႏွင္ထုတ္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ ရွိသမွ်တို႔ကို ငါသည္ ဆံုးေစေသာ္လည္း၊ သင့္ကိုမဆံုးေစ။ သို႔ရာတြင္၊ ရွင္းရွင္းအျပစ္မလြတ္ဘဲ  အေတာ္အတန္ဆံုးမမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူ၏။