ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၇)


၁ဖာေရာဘုရင္သည္ ဂါဇၿမိဳ႔ကို မလုပ္ၾကံမွီ၊ ဖိလတၱိအမ်ိဳးသားတို႔ကို ရည္မွတ္၍၊ ပေရာဖတ္ေယရမိသို႔ ေရာက္ လာေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္က ေရသည္ထ၍ လႊမ္းမိုးေသာ ပင္လယ္ျဖစ္လ်က္၊ တျပည္လံုးႏွင့္ ျပည္၌ ပါသမွ်ကို၄င္း၊ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ သူတို႔ကို၄င္း၊ လႊမ္း   မိုး၍၊ သူတို႔သည္ေအာ္ဟစ္ၾကလိမ့္မည္။ ျပည္သူ ျပည္သားတို႔သည္ ျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။ ၃ရန္သူစီးေသာ ျမင္းခြါသံစိုင္း ေသာရထားဘီးမ်ား ျမည္သံေၾကာင့္၊ အဘတို႔သည္လက္အားေလ်ာ့၍ သားတို႔ကို ျပန္မၾကည့္ၾက။ ၄အေၾကာင္းမူ ကား၊ ဖိလတၱိိအမ်ိဳးသားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးရေသာေန႔၊ တုရုၿမိဳ႔၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ကိုစစ္ကူႏိုင္ေသာသူ အက်န္အၾကြင္းရွိသမွ်ကို ပယ္ျဖတ္ရေသာေန႔သည္ ေရာက္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဖိလတၱိအမ်ိဳးသားႏွင့္ က်န္ၾကြင္းေသာ ကေတၱာရျပည္ သားတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္။ ၅ဂါဇၿမိဳ႔သည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို ခံရ၏။ အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ က်န္ၾကြင္း ေသာခ်ိဳင့္ အရပ္သည္ပ်က္စီးၿပီ။အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ကိုယ့္အသားကို ခုတ္ျဖတ္ရမည္နည္း။ ၆အိုထာဝရဘုရား ၏ထားေတာ္၊ သင္သည္အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး မၿငိမ္ဘဲေနမည္နည္း။ ကိုယ့္အိမ္၌ ဝင္၍ ေနေလာ့။ ေနရာက်၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေလာ့။ ၇အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းအမႈ၌ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သို႔ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနႏိုင္သနည္း။ ထိုအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။