ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၉)


၁အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔ကိုရည္မွတ္၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလ၌ သားမရွိသေလာ။  အေမြခံမရွိသေလာ။ မိလကံု ဘုရားသည္ ဂဒ္ျပည္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ သိမ္းယူသနည္း။ သူ႔တပည့္တို႔သည္ ဂဒ္ၿမိဳ႔၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ေနၾကသနည္း။ ၂ထို႔ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔ေနရာ ရဗၺာၿမိဳ႔၌ စစ္တိုက္ျခင္းအသံကို ငါၾကားေစေသာ အခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မည္။ ထိုၿမိဳ႔သည္ပ်က္စီးရာပံု ျဖစ္၍၊ သူ၏ သမီးတို႔သည္ လည္း မီးရိႈ႔ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ေနရာကို၊ သိမ္းယူေသာသူတို႔သည္ ဣသေရလသည္ တဖန္သိမ္းယူရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းေလာ့။ အာဣၿမိဳ႔ ပ်က္စီးၿပီ။ အိုရဗာၿမိဳ႔သမီးတို႔၊ ငိုေၾကြးၾကေလာ့။ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္လ်က္ျမည္တမ္းလ်က္၊ ျခံနားမွာ ေတာင္ေျမာက္ ေျပးၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိလကံု ဘုရားသည္ သူ၏ယဇ္ပေရာဟိတ္၊ သူ၏မင္းမ်ားႏွင့္တကြ၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရ၏။ ၄ငါ့ထံသို႔ အဘယ္ရန္သူ ေရာက္လိမ့္မည္နည္းဟု ေအာက္ေမ့လ်က္၊ မိမိစည္းစိိမ္၌ ကိုးစား လ်တ္ ေဖာက္ျပန္ေသာသတို႔သမီး၊ သင္သည္ ခ်ိဳင့္တို႔၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဝါၾကြားသနည္း။ သင္၏ ခ်ိဳင့္သည္အေသြး  စီးရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၅ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခသခင္အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္ပတ္လည္၌ ေနေသာ  သူအေပါင္းတို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ေသာ အေၾကာင္းကို သင္၌ငါျဖစ္ေစမည္။ သင္တို႔အသီးအသီးရွိသမွ်သည္ ႏွင္ထုတ္ ျခင္းကို အတည့္အလင္းခံရၾကလိမ့္မည္။ ကြဲျပားေသာသူတို႔ကို စုေဝးေစေသာ သူလည္းမရွိရ။ ၆သို႔ေသာ္လည္း၊ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ အမၼဳန္အမ်ိဳးသား တို႔ကိုေနာက္တဖန္ ငါမေဆာင္ခဲ့ဦးမည္ဟု ထာဝရ ဘုရားမိိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဧဒံုျပည္ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ ေတမန္ျပည္၌ ပညာကုန္သေလာ။ ပညာသတိရွိေသာသူတို႔သည္ အၾကံမေပးႏိုင္သေလာ။ သူတို႔ဥာဏ္သည္ ဆံုးသေလာ။ ၈အိုေဒဒန္ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔ ဆုတ္၍ ေျပးသြားၾကေလာ့။ နက္နဲေသာအရပ္၌ေနၾကေလာ့၊ ဧေသာေတြ႔ရေသာေဘး၊ ဆံုးမျခင္းကို ခံရေသာအခ်ိန္ကုိ ငါေရာက္ေစမည္။ ၉စပ်စ္သီးကို ဆြတ္ေသာ သူတို႔သည္ သင္ရွိရာသို႔ လာလွ်င္ သူတပါးလိုက္၍ ဆြတ္စရာဘို႔က်န္ၾကြင္း ေစၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေလာ။ ညဥ့္အခါ သူခိုးလာလွ်င္၊ စိတ္ေျပ ေလာက္ေအာင္သာ လုယူၾကလိ္မ့္မည္မဟုတ္ေလာ။ ၁ဝဧေသာ၏အဝတ္ကို ငါခြၽတ္ဦးမည၊ သူသည္ပုန္း၍ မေနႏိုင္ေအာင္ သူကြယ္ေသာေနရာ အရပ္တိုု႔ကို ငါလွန္႔မည္။ သူ၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္၊ ညီအစ္ကို၊ အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ ပ်က္စီး၍၊ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေပ်ာက္ ရလိမ့္မည္။ ၁၁သင္၌ မိဘမရွိေသာ သူငယ္တို႔ကို ထားခဲ့ေလာ့၊ ငါေစာင့္မမည္။ သင္၏ မုတ္ဆိုးမတို႔သည္ ငါ့ကို ခိုလႈံၾကေစ။ ၁၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ခြက္ဖလားကို မေသာက္ထုိက္ ေသာသူတို႔သည္ အကယ္၍ ေသာက္ၾကသည္မွန္လွ်င္ သင္သည္ အျပစ္ကို မခံဘဲ ရွင္းရွင္းလြတ္ရမည္ေလာ၊မလြတ္ဘဲ မေနရ၊ စင္စစ္ေသာက္ရမည္။ ၁၃ေဗာဇရျပည္သည္ အံ့ၾသရာ၊ ကဲ့ရဲ႕ရာ၊ လူဆိတ္ညံ့ရာ၊ က်ိန္ဆဲရာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူ၏ ၿမိဳ႔ အလံုးစံုတို႔သည္လည္း၊ အစဥ္သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါသည္ ကိုယ္ကို တိုင္တည္၍က်ိန္ဆို ၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄ထာဝရဘုရား ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူူသံကို ငါၾကား၏။ သင္တို႔သည္ စည္းေဝး၍ ဧဒံုျပည္ကို တိုက္ျခင္းငွါ စစ္ခ်ီ၍ လာၾကေလာ့ဟု တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ထံသုို႔ သံတမန္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၅တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ သင္သည္ ယုတ္မာမည္အေၾကာင္းႏွင့္ လူတို႔တြင္ အသေရရႈတ္ခ်ျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း ငါျပဳမည္။ ၁၆ေက်ာက္ ၾကားတို႔၌ေန၍ ေတာင္ထိပ္ကို ခိုလႈံေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာ၊ သင္၏မာနသည္ သင့္ကိုလွည့္စားၿပီ။ သင္သည္ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ ျမင့္ေသာအရပ္၌ အသိုက္ကိုလုပ္ေသာ္လည္း ထိုအရပ္မွ သင့္ကိုငါႏိွမ့္ခ်မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ဧဒံုျပည္သည္ အံ့ၾသရာျဖစ္၍ ေရွာက္သြားေသာ သူတိုင္း အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္။ သူခံရေသာ ေဘးဥပဒ္အေပါင္းတို႔ေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕သံကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁၈ေသာဒံုၿမိဳ႔ွႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔မွစ၍ နီးစပ္ေသာ ၿမိဳ႔တို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ ဧဒံုျပည္၌ အဘယ္သူမွ်မေနရ၊ လူသားတစံုတေယာက္ မွ် ေနရာမက်ရဟုု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ျခေသၤ့သည္ ေယာဒန္ျမစ္၏ ဂုဏ္အေသေရမွတက္သကဲ့သုို႔ ရန္သူ သည္ ေက်ာက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေနရာသို႔ တက္ေသာအခါ ေနေသာသူသည္ ခ်က္ျခင္းေျပးမည္၊ အေၾကာင္းကို ငါျပဳမည္။ ေရြးခ်ယ္ေသာသူကုိုလည္း ဧဒံုျပည္အေပၚမွာ ငါခန္႔ထားမည္။ ငါႏွင့္အဘယ္သူ တူသနည္း၊၊ ငါ့အခ်ိန္ကို အဘယ္သူ ခ်ိန္းခ်က္မည္နည္း။ အဘယ္မည္ေသာ သိုးထိ္န္းသည္ ငါ့ေရွ႕မွာ ရပ္ႏုိင္သနည္း၊ ၂ဝသို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား သည္ ဧဒံုျပည္တဘက္၌ ႀကံစည္ေတာ္မူေသာအႀကံ၊ ေတမန္ျပည္သားတို႔ တဘက္၌ ႀကံစည္ေသာ အႀကံအစည္တို႔ ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အကယ္စင္စစ္ ရန္သူသည္ အားမရွိေသာ ထိုသိုးတို႔ကို လုယက္လိမ့္မည္၊ အကယ္စင္ စစ္ သူတို႔ရွိရာသို႔လာ၍ က်က္စားရာအရပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ ၂၁သူတို႔ၿပိဳလဲေသာ အသံေၾကာင့္ ေျမႀကီးလႈပ္ ရွား၏၊၊ သူတို႔ေအာ္ဟစ္ေသာအသံကို ဧဒံုပင္လယ္တိုင္ေအာင္ ၾကားရ၏။ ၂၂ရန္သူသည္ တက္၍ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ ပ်ံလ်က္ ေဗါဇရၿမိဳ႔ကို အတာင္တို႔ႏွင့္ ျဖန္႔မိုးလိမ့္မည္။ ထိုေန႔၌ ဧဒံုျပည္သား သူူရဲတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္၊ သားဖြားျခင္း ေဝဒနာကိုခံရေသာ မိန္းမ၏ စိတ္ႏွလံုးကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၃ဒမာသက္ၿမိဳ႔ကို ရည္မွတ္ေသာစကားဟူမူကား၊ ဟာမတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ အာပဒ္ၿမိဳ႔တို႔သည္ မေကာင္းေသာသိ တင္းကို ၾကားေသာေၾကာင့္၊ အရွက္ကဲြ၍ စိတ္ပ်က္လ်က္ ရွိၾက၏။ ပင္လယ္တိုင္ေအာင္ စိုးရိမ္စရာရွိေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္။ ၂၄ဓမၼာသတ္ၿမိ္ဳ႔သည္ အားေလ်ာ့ၿပီ။ ေျပးအံ့့ေသာငွါ ကိုယ္ကိုလွည့္ၿပီ၊ တုန္လႈပ္လ်က္ေန ၏။ ဒုကၡဆင္းရဲကို၄င္း၊ သားဖြားေသာ မိန္းမခံရသကဲ့သုိ႔၊ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကို ၄င္း ခံရ၏၊၊ ၂၅အေသေရရွိေသာၿမိဳ႔၊ ငါဝမ္းေျမာက္စရာၿမိဳ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မက်န္ၾကြင္းရသနည္း၊၊ ၂၆သို႔ျဖစ္၍ ထိုၿမိဳ႔သားလုလင္တို႔သည္ လမ္းမတို႔ ၌ လဲ၍ ထိုေန႔တြင္ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ငါသည္လည္း ဓမၼာသတ္ၿမိဳ႔ရုိးကို မီးရႈိ႔၍၊ ဗဟာၤဒဒ္ နန္းေတာ္တို႔ကို ေလာင္ေစမည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ လုပ္ႀကံေသာ ေကဒါျပည္ႏွင့္ ဟာေဇာ္ႏိုင္ငံတို႔ကို ရည္မွတ္၍ ထာဝရဘု ရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထၾကေလာ့။ ေကဒါျပည္သို႔သြား၍ အေရွ႕မ်က္ႏွာအရပ္သားတို႔ကို လုယူၾကေလာ့။ ၂၉သူတို႔တဲမ်ားႏွင့္ သိုးစုမ်ားကို၄င္း၊ ကုလားကာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ကုလားအုပ္မ်ားကို၄င္း၊ သိမ္း၍ ယူသြားရၾကမည္။ သူတို႔ပတ္လည္၌ ေၾကာက္လန္႔စရာ အေၾကာင္းကို ေၾကြးေၾကာ္ရၾကမည္။ ၃ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဟာေဇာ္ျပည္သားတို႔ ေဝးစြာေျပးၾကေလာ့။ နက္နဲေသာ အရပ္တို႔၌ ေနၾကေလာ့။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ သင္တို႔ကို ရည္ေဆာင္၍ စီရင္မည္ဟု သင္တို႔တဘက္၌ ႀကံစည္ေသာ အႀကံအစည္ရွိ၏။  ၃၁ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထၾကေလာ့။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ စိုးရိမ္စရာမရွိေသာ လူမ်ိဳး၊ ၿမိဳ႔တံခါးႏွင့္ကန္႔လန္႔က်င္ကိုမသုံးတတ္၊ အေပါင္း အေဘာ္မရွိ၊ တျခားစီေနတတ္ေသာလူမ်ိဳးေနရာသို႔ သြားၾကေလာ့။ ၃၂သူတို႔ကုလားအုပ္ အစရွိေသာ တိရစာၦန္အ ေပါင္း တို႔သည္ လုယူရာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ပါးမုန္းကို ရိတ္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးကို အရပ္ရပ္သို႔ငါကဲြျပားေစမည္။ အရပ္ရပ္ တို႔မွ သူတုိ႔၌ ေဘးဥပဒ္ကို ငါေရာက္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၃ဟာေဇာ္ျပည္သည္ ေျမေခြးေနရာ၊ လူဆိတ္ညံရာအစဥ္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ်မေနရ၊ လူသား တစံုတေယာက္မွ် ေနရာမက်ရ။

၃၄ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမင္းနန္းစံစက၊ ဧလံျပည္ကို ရည္မွတ္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ပေရာဖက္ ေယရမိသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၃၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ဧလံ၏ ေလးတည္း ဟူေသာ သူ၏အစြမ္းသတၱိ အထြတ္အျမတ္ကို ငါခ်ိဳးမည္။ ၃၆အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔ကေလေလးမ်ိဳးကို ဧဒံျပည္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့ မည္။ ထိုေလတို႔ေရွ႕မွာ ျပည္သားမ်ားကို ငါလႊင့္မည္၊၊ ထိုသို႔ႏွင္ထုတ္ေသာ ဧလံျပည္သား မေရာက္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ တခုမွ်မရွိရ။ ၃၇ဧလံျပည္သားတို႔ကို ရန္သူတိုု႔ေရွ႕မွာ၄င္း၊ သူတို႔အသက္ကို ရွာေသာလူတို႔ေရွ႕မွာ၄င္း ငါေၾကာက္လန္႔ ေစ၍ ျပင္းစြာေသာငါ၏ေရွ႕မွာ ငါ၏ အမ်က္တည္းဟူေသာ ေဘးဥပဒ္တို႔ အေပၚသို႔ ေရာက္ေစမည္၊ သူတုိ႔ကို မဖ်က္ဆီးမွီတိုင္အာင္ သူတို႔ေနာက္သို႔ ထားကို လႊတ္လိုက္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ၃၈ဧလံျပည္၌ ငါ၏ ပလႅင္ ကိုတည္ထား၍ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မင္းသားတို႔ကို သုုတ္သင္ပယ္ရွားမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၉သို႔ရာတြင္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ဧလံအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေနာင္ကာလ၌ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိိန္႔ေတာ္မူ၏