ေယရမိ အခန္းၾကီး (၅၀)


၁ထာဝရဘုရားသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ခါလဒဲျပည္ကို ရည္မွတ္၍၊ ပေရာဖက္ေယရမိအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားတည္းဟူမူကား၊  ၂လူမ်ိဳးတို႔တြင္ သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။  ဝွက္၍မထားဘဲ အလံကို ထူ၍ ေၾကာ္ျငာၾက ေလာ။ ၾကားေျပာရေသာစကားဟူမူကား၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ကို တိုက္ယူၾကၿပီ။ ေဗလဘုရားသည္အရွက္ကဲြၿပီ။ ေမေရာဒပ္ဘုရားသည္ က်ိဳးၿပီ။ ဗာဗုလုန္ရုပ္တု ဆင္းတုတုိ႔သည္ အရွက္ကဲြ၍ က်ိဳးပဲ့လ်က္ ရွိၾက၏။  ၃လူတမ်ိဳးသည္ ေျမာက္မ်က္ႏွာမွလာ၍ ဗာဗုလုန္ျပည္ကို သုတ္သင္ပယ္ရွားလိမ့္မည္။ ေနေသာသူမရွိရ၊ တိရစာၦန္တို႔သည္ အကုန္အစင္ထြက္သြား ၾကလိမ့္မည္။

၄ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုကာလအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းဘက္၍ လာၾကလိမ့္မည္။ မ်က္ရည္က်လ်က္၊ ခရီးသြားလ်က္၊ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို သြား ၍ ရွာၾကလိမ့္မည္။ ၅ဇိအုန္ၿမိဳ႔သို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၍ လမ္းကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ အစဥ္မေမ့ေလ်ာ့ရေသာ ပဋိိညာဥ္အားျဖင့္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မိႆဟာယဖဲြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၆ငါ၏ လူတို႔သည္ ေပ်ာက္ေသာသိုးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီ။ သိုးထိန္းတို႔သည္ ေတာင္မ်ားေပၚမွာလမ္းလဲြေစၾကၿပီ။ ၇သူတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳရသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ကိုက္စားၾကၿပီ။ ရန္သူတို႔က သူတို႔သည္ တရားေသာ ၿငိမ္ဝပ္ရာ၊ ဘိုးေဘးတို႔ခိုလႈံရာ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ငါတို႔ သည္ ကိုက္စားေသာ္လည္း မလြန္က်ဴးဟု ေျပာဆိုၾကၿပီ။

၈ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ထဲက ေျပးၾကေလာ့။ ခါလဒဲျပည္မွ ထြက္သြားၾကေလာ။ သိုးစုေရွ႕၌ သိုးထီးကဲ့သို႔ ျပဳၾကေလာ့။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ႀကီးစြာေသာ တိုင္းႏိုင္ငံအစုအေဝးကို ငါႏႈိးေဆာ္၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ ခဲ့မည္။ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႔တဘက္၌ တပ္ခင္းက်င္း၍ တိုက္ယူၾကလိမ့္မည္၊၊ သူတို႔ပစ္ေသာ ျမွားတို႔သည္ လိမၼာေသာ စစ္သူရဲ၏ ျမွားကဲ့သို႔ျဖစ္၍ မမွန္ဘဲမေနရ။ ၁ဝခါလဒဲျပည္သည္ လုယူရာျဖစ္၍၊ လုယူေသာသူတို႔သည္ ဝၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ငါ၏ အေမြကိုဖ်က္ဆီးေသာသူတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကၿပီ။ က်က္စား ေသာ ႏြားမကဲ့သို႔ ခုန္ၾကၿပီ။ ျမင္းထီးကဲ့သို႔ ဟီၾကၿပီ။ ၁၂ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔ အမိသည္ မိန္းေမာေတြေဝလိမ့္မည္၊၊ သင္တို႔ကို ေမြးဘြားေသာ သူသည္ အရွက္ကဲြလိမ့္မည္။ ျပည္တကာတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာ ျပည္၊ သုတ္သင္ေသာ အရပ္၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာလြင္ျပင္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ေၾကာင့္ ေနာက္တဖန္လူမေနရ။ ဆိတ္ညံေသာအရပ္သက္သက္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔နားမွာ ေရွာက္သြားေသာ သူတိုင္းအံ့ၾသ၍၊ သူခံရေသာ ေဘးဥပဒ္ကိုေထာက္လ်က္၊ ကဲ့ရဲ႕သံကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ဗာဗုလုန္ပတ္လည္၌ တပ္ခင္းက်င္းၾကေလာ့။  သူသည္ ထာဝရဘုရားကုိျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ေလးသမားအေပါင္းတို႔၊ ျမွားကိုမႏွေျမာဘဲ ပစ္ၾကေလာ့။ ၁၅ၿမိဳ႔ပတ္လည္၌ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ သူသည္ဝန္ခ်ၿပီ။ ၿမိဳ႔ရုိးႏွင့္ ျပအိုးတို႔သည္ ၿပိဳလဲၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ ေျပျခင္းအမႈျဖစ္၍၊ သူ႔ကုိအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္စီရင္ၾကေလာ့။ သူသည္ျပဳဘူးသည္အတိုင္းသူ၌ ျပဳၾကေလာ့။ ၁၆ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌မ်ဳိးေစ့ၾကဲေသာသူႏွင့္ စပါးရိတ္ေသာသူတို႔ကုိပယ္ျဖတ္ၾကေလာ့။ ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာ ထားကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ အသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးေနရာသုိ႔ျပန္သြား၍၊ မိမိတို႔ျပည္သို႔ ေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၇ဣသေရလသည္ အရပ္ရပ္သို႔ လြင့္ေျပးရေသာသိုးျဖစ္၏။ ျခေသၤ့တို႔သည္ ေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။ အာရႈရိရွင္ဘု ရင္သည္ ေရွ႔ဦးစြာ ကိုက္စားၿပီ။ ေနာက္မွ ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ သူ၏ အရုိးတို႔ကို ခ်ဳိးဖဲ့ၿပီ။ ၁၈ထို ေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ အာရႈရိ ရွင္ဘုရင္ကို ဒဏ္ေပးသည္နည္းတူ၊ ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ ႏိုင္ငံကိုဒဏ္ေပးမည္။ ၁၉ဣသေရလကို သူ၏ ေနရင္းအရပ္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ သူသည္ ကရေမလေတာင္နွင့္ ဗာရွန္ေတာင္ေပၚမွာ က်က္စား၍၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ႏွင့္ ဂိလဒ္ေတာင္ေပၚမွာ ဝစြာလိမ့္မည္။ ၂ဝထိုကာလအခါ ဣသေရလအျပစ္ကို စစ္ေၾကာ္ေသာ္လည္း အျပစ္မေပၚရာ၊၊ ယုဒဒုစရုိက္တို႔ကို ရွာ၍မေတြ႔ရာ။ ငါခ်န္ထားေသာ သူတို႔၏ အျပစ္ကို ငါေျဖရွင္းမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ပုန္ကန္တတ္ေသာျပည္၊ ဆံုးမအပ္ေသာ ျပည္သားတို႔ရွိရာသို႔ စစ္ခ်ီၾကေလာ့။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ သူတို႔ အမ်ိဳး အႏြယ္ကို အကုန္အစင္ဖ်က္ဆီးၾကေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်အတိုင္း ျပဳၾကေလာ့ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ၂၂ထုိျပည္၌ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ အသံ၊ ႀကီးစြာေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္းအသံကို ၾကားရ၏၊၊ ၂၃ေျမတျပင္လံုးကို ရုိက္ႏွက္ေသာသံ တူသည္ က်ိဳးျပတ္ေလၿပီတကား၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သည္ လူမ်ိဳးတို႔တြင္  အံ့ၾသရာ ျဖစ္ေလၿပီတကား။ ၂၄အိုဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၊ သင့္အဘို႔ ေက်ာ့ကြင္းကို ငါေထာင္ထားသျဖင့္၊ သင္သည္ သတိလစ္၍ ေက်ာ့မိၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အာဏာေတာ္ ကို ဆန္ေသာေၾကာင့္  ရန္သူေတြ႔၍ တုိက္ယူၿပီ။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ လက္နက္တိုက္ေတာ္ကို ဖြင့္၍၊ အမ်က္ ေတာ္လက္နက္တို႔ကို ထုတ္ေတာ္မူၿပီ။ ဤအမႈကား၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ခါလဒဲျပည္၌ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈေပတည္း။ ၂၆ၿမိဳ႔တဘက္မွတဘက္တိုင္ေအာင္ တိုက္ၾကေလာ့၊၊ စပါးက်ီတို႔ကို ဖြင့္၍ စပါးပံုမ်ားကဲ့သို႔ ပံုထားလ်က္၊ အလွ်င္းမၾကြင္းေစျခင္းငွါ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾကေလာ့။ ၂၇သူ၏ ႏြားဥသဘရွိသမွ်တို႔ကို သတ္ၾကေလာ့။ သတ္ရာအရပ္သို႔ ဆင္းသြားေစၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔အခ်ိန္၊ ဆံုးမျခင္းကို ခံရေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ ၂၈ငါတို႔ဘုုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ေျပျခင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး ေသာ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဒဏ္ေပးျခင္း ၊သိတင္းကို ဇိအုန္ၿမိဳ႔၌ ၾကားေျပာအံ့ေသာငွါ၊ ဗာဗုလုန္ျပည္မွာ ေျပးလြတ္ ေသာ သူတို႔၏ အသံကို ၾကားရ၏။ ၂၉ေလးသမားတို႔ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုုိ႔ ေခၚၾကေလာ့။ ပစ္တတ္ေသာ သူအေပါင္း တို႔ ၊ ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ တပ္ခ်ၾကေလာ။  ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား တေယာက္ကိုမွ် မလြတ္ေစႏွင့္။ ထိုၿမိဳ႔က်င့္ေသာ အက်င့္ႏွင့္ အေလ်ာက္အျပစ္ေပးၾကေလာ့။ သူျပဳဘူးသမွ်အတိုင္း သူ၌ ျပဳၾကေလာ။ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေသာဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၏ တဘက္၌ ဝါၾကြားၿပီတကား။ ၃ဝထိုေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔သားလုလင္တို႔သည္ လမ္းမတို႔၌ လဲေန၍၊ ထိုေန႔တြင္ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၁ေကာင္းကင္ဗိုလ္ ေျခသခင္အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုမာနႀကီးေသာသူ၊ သင့္တဘက္၌ငါေန၏။ အကယ္စင္စစ္ သင္၏ အခ်ိန္၊ ဆံုးမျခင္းကို ခံရေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ မာနႀကီးေသာသူသည္ ထိမိ၍ လဲၿပီးမွ အဘယ္သူမွ်မၾကြရ။ ငါသည္လည္း သူ႔ေနရာ ၿမိဳ႔တို႔ကို မီးရႈိ႔၍ သူပတ္လည္၌ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေလာင္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၃ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ တကြ ယုဒျပည္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ သူတို႔ကို သိမ္းသြားေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးလွ်င္၊ငါတို႔သည္ မလႊတ္ဟု ျငင္းပယ္လ်က္ ေနၾကၿပီ။ ၃၄သို႔ရာတြင္၊ သူတို႔ကိုေရြးႏႈတ္ ေသာသခင္သည္ အားႀကီး၏။  ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ဘဲြ႔နာမရွိေတာ္မူ၏၊၊ ထိုသခင္သည္ သူတို႔အမႈကို က်ပ္တည္းစြာေစာင့္၍ ျပည္ေတာ္ကို ၿငိမ္ဝပ္စြာလ်က္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား တို႔ကို ေႏွာက္ရွက္လ်က္ ျပဳေတာ္မူမည္။  ၃၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထားေဘးသည္ ခါလဒဲျပည္သူ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သား တို႔ႏွင့္တကြမင္းမ်ား၊ ပညာရွိမ်ားအေပၚသို႔ သင့္ေရာက္လိမ့္မည္။ ၃၆ထားေဘးသည္ မိစျၧြာဆရာတို႔အေပၚသို႔ေရာက္၍၊ သူတို႔သည္ အရူးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊  ထားေဘးသည္ ထိုၿမိဳ႔သားစစ္သူရဲတို႔အေပၚသို႔ေရာက္၍၊ သူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၇ ထားေဘးသည္ ျမင္းမ်ား၊ ရထားမ်ား၊ ၿမိဳ႔ထဲမွာေနေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသမွ်တို႔အေပၚသို႔ ေရာက္၍၊ သူတို႔သည္ မိန္းမကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထားေဘးသည္ ၿမိဳ႔ဘ႑ာအေပၚသို႔ေရာက္၍ ရန္သူတို႔သည္ လုယူၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃၈ခန္းေျခာက္ျခင္းေဘးသည္ ၿမိဳ႔၏ ေရတို႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ ခန္းေျခာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုျပည္သည္ ရုပ္တုတို႔ႏွင့္ အျပည့္ရွိ၏။ ျပည္သား တို႔သည္ ဆင္းတုတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားၾက၏။ ၃၉ထိုေၾကာင့္၊ ေတာသားရဲ တို႔သည္ ေတာေခြးတို႔ႏွင့္တကြထိုၿမိဳ႔၌ ေနၾကလိမ့္မည္။ ကုလားအုပ္ငွက္တို႔ သည္လည္း ေနရာက်လိမ့္မည။ ေနာက္တဖန္ အဘယ္သူမွ်မေနရ။ ကာလအစဥ္ အဆက္ လူေနရာမျဖစ္ရ။ ၄ဝေသာဒံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါမရ ၿမိဳ႔မွစ၍ နီးစပ္ေသာၿမိဳ႔မ်ားကို ဘုရားသခင္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူသျဖင့္ လူဆိတ္ညံ သကဲ့သို႔ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ အဘယ္သူမွ် မေနရ၊ လူသားတစံုတေယာက္မွ် ေနရာမက်ရဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၁ၾကည့္ရႈေလာ့။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း ေျမာက္မ်က္ႏွာမွလာ၏။ ႀကီးစြာေသာ လူမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ရွင္ဘုရင္ တို႔သည္ ေျမႀကီးစြန္းတို႔မွ ေပၚလာၾက၏၊၊ ၄၂ေလးနွင့္လွံတို႔ကို လက္စဲြၾက၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာအမ်ိဳးျဖစ္၍ သနားျခင္း ကရုဏာမရွိ။ သူတို႔စကားသံသည္ သမုဒၵရာ ျမည္သံကဲ့သို႔ ဟုန္းတတ္၏။ အိုဗာဗုလုန္သတို႔သမီး၊ စစ္သူရဲကဲ့သို႔ တပ္ခင္းက်င္းလ်က္ျမင္းစီး၍ သင္ရွိရာသို႔ ခ်ီလာၾကလိမ့္မည္။ ၄၃သူတို႔၏ သိတင္းကို ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ၾကား၍ လက္အားေလ်ာ့၏။ ဒုကၡဆင္းရဲကို၄င္း၊ သားဘြားေသာမိန္းမခံရသကဲ့သို႔ ျပင္းစြာေသာေဝဒနာကို၄င္း ခံရ၏၊၊ ၄၄ျခေသၤ့ သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၏ ဂုဏ္အသေရမွတက္သကဲ့သို႔၊ ရန္သူသည္ ေက်ာက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေနရာသို႔တက္ေသာအခါ ေနေသာသူသည္ ခ်က္ျခင္းေျပးမည္အေၾကာင္းကို ငါျပဳမည္။ ေရြးခ်ယ္ေသာသူကိုလည္း ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔အေပၚမွာ ငါခန္႔ ထားမည္။ ငါႏွင့္အဘယ္သူတူသနည္း။ ငါအခ်ိန္ကို အဘယ္သူခ်ိန္းခ်က္မည္နည္း။ အဘယ္မည္ ေသာသိုးထိန္းသည္ ငါေရွ႔မွာ ရပ္ႏိုင္သနည္း။ ၄၅သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔တဘက္၌ ႀကံစည္ေတာ္မူေသာအႀကံ ခါလဒဲျပည္ တဘက္၌ ႀကံစည္ေတာ္မူေသာအႀကံတို႔ကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ အကယ္စင္စစ္ ရန္သူသည္ အားမရွိေသာ ထိုသိုး တို႔ကို လုယက္လိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔ရွိရာသို႔လာ၍ က်က္စားရာ အရပ္ကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ ၄၆ဗာဗုလုန္ ၿမိဳ႔ကို တိုက္ယူေသာ အသံေၾကာင့္ ေျမႀကီးလႈပ္ရွား၏။ ေအာ္ဟစ္ေသာအသံကို လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ၾကားရၾက၏။