ေယရမိ အခန္းၾကီး (၅၂)


၁ေဇဒကိမင္းသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္တစ္ႏွစ္ရွိေသာ္နန္းထိုင္၍ ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္တစ္ႏွစ္ စိုုးစံေလ ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ လိဗနၿမိဳ႔သူ ေယရမိသမီး ဟာမုတလ ျဖစ္သတည္း။ ၂ထိုမင္းသည္ ေယာယကိမ္မင္းျပဳသမွ်အတိုင္း ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို အထံေတာ္မွ မႏွင္ထုတ္မွီတိုင္ေအာင္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၍ ေဇတကိမင္းသည္ ဗာဗုလုန္အရွင္ဘုရားကို ပုန္ကန္ေလ၏။ ၄ေဇဒကိ မင္းနန္းစံကိုးႏွစ္၊ ဒသမလဆယ္ရက္ေန႔တြင္၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဗုိလ္ေျခအေပါင္းတို႔ႏွင္ ့တကြ ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႔သို႔စစ္ခ်ီသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔ပတ္လည္၌ တပ္ခ်၍၊ ေျမကတုတ္တို႔ကို တူးလုပ္ၿပီး။ ၅ေဇဒကိမင္းနန္းစံ တဆယ္တႏွစ္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ကို ဝိုင္းထားသည္။ ၆ထုိႏွစ္စတုတၳလကိုးရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ အစာအဟာရ ေခါင္း ပါးသျဖင့္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔သည္ စားစရာမရွိေသာအခါ၊ ခါလဒဲလူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရုိးကိုၿဖိဳဖ်က္၍၊ ၿမိဳ႔ကိုလည္းဝိုင္းေလ ေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔သားစစ္သူရဲအပါင္းတို႔ ညဥ့္အခါ ေျပး၍၊ ၿမိဳ႔ရုိးႏွစ္ထပ္စပ္ႀကားဥယ်ာဥ္ေတာ္မွ တံခါးဝသို႔ထြက္ၿပီးမွ လြင္ျပင္သို႔သြားၾက၏။ ၈ ခလဒဲစစ္သူရဲတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ ေဇတကိကိုလိုက္၍၊ ေယရိေခါ လြင္ျပင္၌ မွီသျဖင့္ ေဇဒကိ မင္း၏ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ လြင့္ေျပးၾက၏။ ၉ရန္သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကို ဘမ္းဆီး၍ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ဟာမတ္ျပည္ ရိဗလၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဇဒကိ၏ အမႈကို စစ္ေၾကာစီရင္၍၊ ၁ဝေဇတကိမင္း၏သားတို႔ကို အဘမ်က္ေမွာက္၌ သတ္ေလ၏။ ရိဗာလၿမိဳ႔မွ ယုဒမူးမတ္အေပါင္းတို႔ကိုလည္း သတ္ေလ၏၊၊ ၁၁ေဇဒကိ မ်က္စိကိုလည္း ေဖာက္ၿပီးမွ သူကိုေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားသျဖင့္၊ ေသသည္ တိုင္ေအာင္ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားေလ၏။ ၁၂ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ နန္းစံတဆယ္ကိုးႏွစ္၊ ပဥၥမလဆယ္ ရက္ေန႔တြင္၊ အမႈေတာ္ထမ္း ကိုယ္ရံေတာ္မႉးေနဗုဇာရဒန္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လာ၍၊ ဗိမ္ာန္ေတာ္နန္းေတာ္၊ မင္းအိမ္၊ ဆင္းရဲသားအိမ္ ရွိသမွ်တို႔ကို မီးရႈိ႔ေလ၏။ ကိုယ္ရံေတာ္မႉး၌ပါေသာ ခါလဒဲစစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔ရုိးရွိသမွ်တို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ၁၅ထိုအခါ ကိုယ္ရံေတာ္မႉး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ က်န္ၾကြင္းေသာ ဆင္းရဲသား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ဘက္သို႔ ကူးသြားႏွင့္ေသာၿမိဳ႔သား၊ ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတို႔ကို သိမ္းသြားေလ၏။ ၁၆သို႔ရာတြင္ စပ်စ္ ဥယ်ာဥ္ကိုျပဳစု၍ လယ္လုပ္ေစျခင္းငွါ ဆင္းရဲသား အခ်ိဳ႔ကို ထားခဲ့ေလ၏။

၁၇ဗိမာန္ေတာ္၌ ေၾကးဝါတို႔ကို၄င္း၊ ေၾကးဝါေရကန္ကို၄င္း၊ ေရခ်ိဳးအင္တံုအေျခအျမစ္တို႔ကို၄င္း၊ ခါလဲဒဲလူတို႔ သည္ခ်ိဳးဖဲ့၍ ေၾကးဝါရွိသမွ်ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားၾက၏။ ၁၈အုိးကင္း၊ တူရႊင္းျပား၊ မီးညွပ္၊ အိုး၊ ဇြန္းမွစ၍ အမႈေတာ္ ထမ္းစရာ ေၾကးဝါတန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း ယူသြားၾက၏။ ၁၉ေရႊတန္ဆာ၊ ေငြတန္ဆာတည္းဟူေသာ အင္တံု၊ လင္ပန္း၊ အိုး၊ အိုးကင္း၊ မီးခံု၊ ဇြန္း၊ ဖလားမ်ားကို၊ ရွိ၍ ကြန္ရြက္ တဘက္၌ သလဲသီးေပါင္း တရာရွိသတည္း၊၊

၂၄ကိုယ္ရံေတာ္မူး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းစရာယ၊ ဒုတိယ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေဇဖနိ၊ ဗိမာန္ ေတာ္တံခါးမႉး သံုေယာက္တို႔ကို ဘမ္းဆီးေလ၏။ ၂၅စစ္သူရဲတို႔ကို အုပ္ေသာ ဗိုလ္တေယာက္ ၊ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ေတြ႔မိေသာ တိုင္ပင္မႉးမတ္ခုႏွစ္ေယာက္ႏွင့္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္ေသာ တပ္စာေရးႀကီး တေယာက္ၿမိဳ႔ထဲ၌ ေတြ႔မိ ေသာ ျပည္သားေျခာက္ဆယ္တို႔ကို ၿမိဳ႔ထဲက ေခၚသြား၍၊ ၂၆ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ရိဗလၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ၂၇ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ဟာမတ္ျပည္ ရိဗလၿမိဳ႔၌ ထုိသူတို႔ကို ဒဏ္ေပး၍ ကြပ္မ်က္ေလ၏၊ ထိုသို႔ယုဒၿမိဳ႔သည္ မိမိျပည္၌ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရသတည္း။

၂၈ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္း သိမ္းသြားေသာ လူဟူမူကား၊ နန္းစံခုႏွစ္ခုတြင္ ယုဒအမ်ိဳးသား သံုးေထာင္ႏွစ္ဆယ္ သံုးေယာက္တို႔ကို သိမ္းသြားေလ၏။ ၂၉တဆယ္ရွစ္ႏွစ္တြင္၊ လူရွစ္ရာသံုးဆယ္ ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ မွသိမ္းသြားေလ၏၊၊ ၃ဝႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္တြင္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မႉး ေနဗုဇာရဒန္ သည္ ယုဒအမ်ိဳးသား ခုႏွစ္ရာေလးဆယ္ ငါးေယာက္တို႔ကို သိမ္းသြား၏။ လူေပါင္းကား ေလးေထာင့္ ေျခာက္ရာ ရွိသတည္း။

၃၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယေခါနိသည္ အခ်ဳပ္ခံရေသာ သကၠရာဇ္ သံုးဆယ္ခုႏွစ္ႏွစ္၊ ဒြါဒသမ လႏွစ္ဆယ္ငါးရက္ေန႔တြင္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ဧဝိလမေရာဒက္ နန္းစံစက ယုဒရွင္ဘုရင္ေယေခါနိကို ေထာင္ထဲက ႏႈတ္၍ ခ်မ္းသာေပးေလ၏။ ၃၂ေကာင္းမြန္စြာ ႏႈတ္ဆက္၍ သူ၏ ပလႅင္ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွ အထံေတာ္၌ ရွိေသာ မင္းႀကီးမ်ားထိုင္ရာပလႅင္တို႔ထက္ ခ်ီးျမွင့္ေလ၏။ ၃၃ေယေခါနိမင္းသည္ ေထာင္ထဲမွာ ဝတ္ေသာအဝတ္ကိုလဲ၍၊ အသက္ရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး အစဥ္ မျပတ္အထံေတာ္၌ စားေသာက္ရ၏။ ၃၄မေသမွီတိုင္ေအာင္ အသက္ရွိသမွ်ေန႔ရက္အစဥ္မျပတ္ သူ႔စားစရာကို ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္ေပးသနား ေတာ္မူ၏။

 

ပေရာဖက္ေယရမိစီရင္ေရးထားေသာအနာကတၱိက်မ္းၿပီး၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s