ေယရမိ အခန္းၾကီး (၅)


၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို အျပစ္မွငါလႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ တရားသျဖင့္က်င့္ေသာၿမိဳ႔သား၊ သစၥာေစာင့္ ေသာ ၿမိဳ႔သား တစံုတေယာက္မွ်ရွိလွ်င္၊ ထိုသူကို ေတြ႔အံ့ေသာငွါ၊ ၿမိဳ႔လမ္းတို႔၌ ေတာင္ေျမာက္ ေျပး၍၊ က်ယ္ေသာအရပ္ တို႔၌ ရွာေဖြၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၂သူတို႔က၊ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ အကယ္စင္စစ္ မဟုတ္မမွန္ က်ိန္ဆိုတတ္ၾက၏။

၃အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သစၥာတရားကို ေထာက္ရႈေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ညိ‡ဳးငယ္ေသာစိတ္မရွိၾကပါ။ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ဆံုးမျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ၾကပါၿပီ။ မိမိတို႔မ်က္ႏွာကုိ ေက်ာက္ထက္သာ၍ မာေစၾကပါၿပီ။ ငါတုိ႔သည္ ျပန္၍မလာဟု ျငင္းဆန္လ်က္ေနၾကပါ။ ၄ငါကလည္း၊ အကယ္စင္စစ္ ဤသူတို႔သည္ ဆင္းရဲသားျဖစ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ၄င္း၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္စီရင္ ေတာ္မူရာကို၄င္း၊ မသိေသာေၾကာင့္ မုိက္ၾက၏။ ၅လူႀကီးမ်ားထံသုိ႔ ငါသြား၍ေျပာမည္။ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္ကို၄င္း၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူရာကို၄င္း သိၾက၏ဟု ဆုိေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ထမ္းဘိုးေတာ္ကို ခ်ဳိး၍၊ အေႏွာင္အဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကုိ ဖ်က္ၾကၿပီ။ ၆ထုိေၾကာင့္၊ ေတာမွလာေသာျခေသ့ၤသည္ သူတို႔ကုိ သတ္လိမ့္မည္။ ညဦးယံ၌ လည္တတ္ေသာေတာေခြးသည္ သူတို႔ကုိ ကုိက္စားလိမ့္မည္။ က်ားသစ္သည္ သူတို႔ၿမိဳ႔ကုိေစာင့္၍၊ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္သြားေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကို အပုိင္းပုိင္းကုိက္ျဖတ္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ား၍၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ ေဖါက္ျပန္ၾကၿပီ။

၇ထုိသုိ႔ေသာအျပစ္မွ သင့္ကုိအဘယ္သုိ႔ ငါလႊတ္ႏုိင္သနည္း။ သင္၏သားသမီးတုိ႔သည္ ငါ့ကုိစြန္႔၍၊ ဘုရားမဟုတ္ေသာသူတို႔ကုိ တိုင္တည္လ်က္ က်ိန္ဆိုၾကၿပီ။ ငါသည္ဝစြာေကြၽးေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ျပည္တန္ဆာ အိမ္၌ စည္းေဝး၍ မွားယြင္းၾကၿပီ။ ၈ဝစြာစားရေသာ ျမင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ အသီးအသီးအိမ္နီးခ်င္း မယားတုိ႔ကုိ တပ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဟီၾကၿပီ။ ၉ထုိသုိ႔ေသာ အျပစ္တုိ႔ကုိ ငါသည္မစစ္ေၾကာဘဲ ေနရမည္ေလာ။ ထုိသုိ႔ေသာ အမ်ဳိးကို ဒဏ္ေပး၍၊ ငါ့စိတ္ခ်င္ရဲမေျပဘဲ ေနရမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝၿမိဳ႔ရုိးေပၚသို႔တတ္၍ ဖ်က္စီးၾကေလာ့။ ပ်က္စီးျခင္းကို မစဲေစၾကႏွင့္။ ေျခလက္တို႔ကို ပယ္ရွင္းၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားဆုိင္ေတာ္မမူ။ ၁၁ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးတို႔သည္ ငါ့ထံ၌ ခံဘူးေသာသစၥာကုိ ဖ်က္ၾကၿပီဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂သူတို႔က၊ ထာဝရဘုရားမရွိ။ ငါတို႔အေပၚ၌ ေဘးဥပဒ္မေရာက္ရ။ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးကို ငါတို႔သည္ မေတြ႔ရၾက။ ၁၃ပေရာဖက္တို႔သည္ ေလသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔၌ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မရွိ။ သူတို႔ေဟာေျပာသည္အတုိင္း သူတို႔ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကုိ ျငင္းပယ္လ်က္ ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၄သို႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔သည္ ထုိသုိ႔ဆိုေသာေၾကာင့္၊ ငါ့စကားကုိ သင္၏ႏႈတ္၌ မီးကဲ့သို႔၄င္း၊ ဤလူမ်ဳိးကုိ ထင္းကဲ့သုိ႔၄င္း ငါျဖစ္ေစ၍ သူတို႔ကုိ မီးေလာင္ရလိမ့္မည္။ ၁၅ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုဣသေရလအမ်ဳိး၊ သင့္ကုိတိုက္ေစဘုိ႔ လူတမ်ဳိးကို ေဝးေသာ အရပ္က ငါေဆာင္ခဲ့မည္။ အားႀကီးေသာအမ်ဳိး၊ ေရွးကာလ၌ျဖစ္ဘူးေသာအမ်ဳိး၊ သူတို႔စကားကုိ သင္မသိ နားမလည္ေသာအမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၆သူတို႔ျမွားေတာင့္သည္ ဖြင့္ထားေသာသခ်ဳႋင္းတြင္းျဖစ္၏။ ထုိသူတို႔ အေပါင္း တုိ႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၇ထုိသူတို႔သည္ သင္၏အသီးအႏွံႏွင့္ သင္၏ မုန္႔ကုိစားၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ သားသမီးတို႔ကိုလည္း စားၾကလိမ့္မည္။ သင္၏သိုးႏြားတို႔ကိုလည္း စားၾကလိမ့္မည္။ သင္၏စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ သေဘၤာသဖန္းပင္ကိုလည္း  စားၾကလိမ့္မည္။ သင္ခိုလႈံ၍ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔ကိုလည္း တုိက္၍လုပ္ၾကံၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သုိ႔ရာတြင္၊ ထုိကာ၌ငါသည္ သင္၏အမႈကို မဆံုးျဖတ္ေသးဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉သူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ငါတို႔၌ ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ စီရင္ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးၾကေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိစြန္႔ပစ္၍၊ ကိုယ္ပုိင္ေသာျပည္၌ တကြၽန္းတႏုိင္ငံဘုရားတို႔၏ အမႈကိုေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔၊ ကုိယ္မပုိင္ ေသာျပည္၌ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတို႔၏ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု သင္သည္ သူတို႔အား ဆင့္ဆုိရမည္။

၂ဝယာကုပ္အမ်ဳိးေနရာ ယုဒျပည္၌ ေဟာေျပာေၾကြးေၾကာ္ရမည္မွာ၊ ၂၁အုိမ်က္စိရွိလ်က္ႏွင့္ မျမင္၊ နားရွိလ်က္ႏွင့္ မၾကား၊ ဥာဏ္မဲ့ေသာလူမုိက္တုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပင္လယ္မလြန္ႏုိင္ငံေအာင္ ဆီးတားဘုိ႔ရာ သဲကိုထာဝရအပုိင္းအျခား ခန္႔ထားေသာငါကုိ သင္တို႔သည္ မေၾကာက္ၾကသေလာ။ ငါ၏ေရွ႔ေတာ္၌ မတုန္လႈပ္ၾကသေလာ့။ ပင္လယ္လႈိင္းတံပိုးတုိ႔သည္ ထ၍မႏုိင္၊ ဟုန္း၍ မေက်ာ္မလြန္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ၂၃ဤလူမ်ဳိးသည္ ျပစ္မွားပုန္ကန္ေသာ သေဘာရွိ၍၊ အစဥ္ပုန္ ကန္တတ္ၾက၏။ ၂၄အခ်ိန္တန္မွ အရင္မိုဃ္းႏွင့္ ေနာက္မိုဃ္းကို ရြာေစ၍၊ အသီးအႏွံသိမ္းျမဲ သိမ္းရာကာလကုိ ငါတုိ႔အဘုိ႔ သိုထားေတာ္မူေသာငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ယခုေၾကာက္ၾကကုန္အံ့ဟု၊ သူတို႔သည္စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မဆိုတတ္ၾက။ ၂၅သင္တို႔ဒုစရုိက္သည္ ထုိသုိ႔ေသာအရာတို႔ကုိ လႊဲ၍ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ သင္တို႔၏ မဂၤလာကို ဆီးတားေလသည္။ ၂၆ဝပ္လ်က္ေနေသာ မုဆိုးကဲ့သုိ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းေသာ လူဆိုးတို႔သည္ ငါ၏လူတို႔တြင္ ရွိၾက၏။ လူတို႔ကုိေထာင္ျခင္းငွါ ေထာင္ေခ်ာက္ကို ထားၾကၿပီ။ ၂၇ငွက္ေထာင္အိမ္သည္ ငွက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္သကဲ့သုိ႔ သူတို႔အိမ္သည္လွည့္စားျခင္း ပရိယာယ္ႏွင့္ျပည့္၏။ ထုိသုိ႔သူတုိ႔သည္ အားတိုးပြါး၍ ရတတ္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ၂၈ဝလ်က္၊ မ်က္ႏွာေျပာင္လ်က္ရွိၾက၏။ ဆိုးေသာသူတို႔ထက္သာ၍ ဆိုးၾက၏။ တရားသျဖင့္ မစီရင္ၾက။ မိဘမရိွေသာ သူငယ္၏အမႈကုိ ေစာင့္၍ အႏုိင္မေပးၾက။ ဆင္းရဲေသာသူဘက္၌ တရားသျဖင့္ မစီရင္ၾက။ ၂၉ထုိသုိ႔ေသာအျပစ္တို႔ကုိ ငါသည္မစစ္ေၾကာဘဲ ေနရမည္ေလာ။ ထုိသုိ႔ေသာအမ်ဳိးကုိဒဏ္ေပး၍၊ ငါစိတ္ ခ်င္ရဲ၍ မေျပဘဲ ေနရမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃ဝအံ့ၾသရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ အမႈကုိ ျပည္ေတာ္၌ျပဳၾက၏။ ၃၁ပေရာဖက္တို႔သည္ မဟုတ္မမွန္ေဟာ ေျပာၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဝန္ခံ၍ အစိုးရၾက၏။ ထုိသုိ႔ေသာအမႈကို ငါ၏လူတို႔သည္ ႏွစ္သက္ ၾက၏။ ထုိအမႈဆံုး ေသာအခါ သင္တို႔သည္အဘယ္သို႔ ျပဳၾကလိမ့္မည္နည္း။