ေယရမိ အခန္းၾကီး (၆)


၁အို ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတို႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍၊ လြတ္ေအာင္ေျပးၾကေလာ့။ ေတေကာရြာ၌ တံပုိးမႈတ္ၾကေလာ့။ ေဗသကၠရင္ရြာ၌ မီးရူးကုိေျမွာက္၍ ျပၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေဘးဥပဒ္တည္းဟူေသာ ႀကီးစြာေသာ ပ်က္စီးျခင္း အေၾကာင္းအရာသည္ ေျမာက္မ်က္ႏွာကေပၚလာ၏။ ၂အဆင္းလွ၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာသူ တည္းဟူေသာ ဇိအုန္သတို႔သမီးကုိ ငါဖ်က္ဆီးမည္။ ၃သုိးထိန္းတို႔သည္ သုိးစုမ်ားပါလ်က္ သူတို႔ထံလာ၍၊ သူ႔တဘက္ပတ္လည္၌ တဲေဆာက္၍၊ အသီးအသီး မိမိတို႔ေနရာမွာ က်က္စားၾကလိမ့္မည္။ ၄သူ႔ကုိစစ္တိုက္ျခင္းငွါ၊ ျပင္ၾကေလာ့။ ထၾက။ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ တက္သြားၾကကုန္အံ့။ ငါတို႔၌ခက္လွ၏။ မြန္းလဲြၿပီ။ မိုဃ္းခ်ဳပ္ေလၿပီ။ ၅ထၾက။ ညဥ့္အခါတတ္သြား၍၊ သူ၏ဘံုဗိမာန္တို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုၾကလိမ့္မည္။ ၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သစ္ပင္တုိ႔ကုိ ခုတ္လွဲၾကေလာ့။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဘက္၌ ၿမိဳ႔ရုိးကိုဖို႔ၾကေလာ့။ ဤၿမိဳ႔သည္ ဆံုးမစရာ ေကာင္းေသာၿမိဳ႔ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ညွဥ္းဆဲျခင္း သက္သက္ရွိ၏။ ၇စမ္းေရေပါက္ဝမွ ေရသည္ စီးထြက္သကဲ့သို႔၊ ထုိၿမိဳ႔သည္ ဒုစရုိက္ထြက္ေစတတ္၏။ ၿမိဳ႔ထဲ၌ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းအသံကုိ ၾကားရ၏။ အနာမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ခ်က္ရာမ်ားကို အစဥ္ငါျမင္ရ၏။ ၈အုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ဆံုးမျခင္းကုိ ခံေလာ့။ သို႔မဟုတ္၊ သင့္ကုိငါရြံရွာမည္။ သင့္ကုိပယ္ရွင္း၍ လူဆိတ္ညံ့ရာအရပ္ျဖစ္ေစမည္။ ၉ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပ်စ္ႏႊယ္ပင္၌ အက်န္အၾကြင္းကုိ လုိက္၍ဆြတ္သကဲ့သို႔၊ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလ၌ က်န္ၾကြင္းေသာ အရာကို လုိက္၍ အကုန္အစင္ဆြတ္ၾကလိမ့္မည္။ စပ်စ္သီးဆြတ္ေသာသူကဲ့သို႔၊ သင္၏လက္ကုိ ျခင္ေတာင္းထဲသို႔ တဖန္သြင္း ဦးေလာ့။ ၁ဝသူတို႔သည္နားေထာင္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သူကိုငါေျပာ၍ သတိေပးရမည္နည္း။ သူတို႔နားသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းမခံေသာနားျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ႏုိင္ၾက။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကဲ့ရဲ႔စရာျဖစ္၏။ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ မႏွစ္သက္ၾက။ ၁၁ထုိေၾကာင့္၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝ၏။ ေအာင့္၍ မေနႏုိင္။ လမ္း၌ရွိေသာသူငယ္မ်ားႏွင့္ စုေဝးေသာလူပ်ဳိမ်ားအေပၚသုိ႔ အမ်က္ေတာ္ကို ငါသြန္းေလာင္းမည္။ လင္မယားအစံုကို၄င္း၊ အသက္ႀကီးေသာသူႏွင့္ အိုလြန္းေသာသူကုိ၄င္း သိမ္းသြားမည္။ ၁၂သူတို႔အိမ္ႏွင့္ တကြလယ္ယာ၊ မိန္းမတို႔သည္ သူတပါးလက္သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔ကုိ ငါဒဏ္ခတ္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃အငယ္ဆံုးေသာသူမွစ၍ အႀကီးဆံုးေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ မတရားေသာစီးပြားကုိ ရွာၾက၏။ ပေရာဖက္မွစ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ရွိသမွ် တုိ႔သည္ မုသာကုိ သံုးၾက၏။ ၁၄ခ်မ္းသာမရွိေသာအခါ ခ်မ္းသာ၊ ခ်မ္းသာဟု ေျပာဆုိ လ်က္၊ ငါ၏လူမ်ဳိးသတို႔သမီး အနာကုိ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ကုၾက၏။ ၁၅သူတို႔သည္ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈကုိျပဳၿပီးမွ ရွက္ၾကသေလာ့။ အလွ်င္းမရွက္ၾက။ မ်က္ႏွာမပ်က္တတ္ၾက။ ထုိေၾကာင့္၊ တေယာက္ေနာက္တေယာက္ လဲၾကလိမ့္မည္။ ငါစစ္ေၾကာေသာအခါ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း သုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လမ္းနားမွာ ရပ္၍ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ေရွးလမ္းေဟာင္းတို႔ကုိ ရွာေဖြ လ်က္၊ ေကာင္းေသာလမ္းသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ေမးျမန္း၍၊ ထုိလမ္းသို႔လုိက္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ စိတ္ႏွလံုးသက္သာၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ငါတုိ႔သည္ မလုိက္ဟုျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၇ငါကလည္း၊ တံပိုးမႈတ္သံကုိ နားေထာင္ၾကေလာဟု ဆိုလ်က္၊ သင္တုိ႔အေပၚ၌ ကင္းေစာင့္တို႔ကုိ ခန္႔ထားေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၈သို႔ျဖစ္၍၊ အုိတပါးအမ်ဳိးသားတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ရွိေနေသာ ပရိသတ္တို႔၊ သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၁၉အိုေျမႀကီးသားတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ဤလူမ်ဳိးသည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္၊ င့ါတရားကုိလည္း ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အလိုအေလ်ာက္ ၾကံစည္ျခင္းအက်ဳိးအျပစ္တည္း ဟူေသာ၊ ႀကီးစြာေသာေဘးဥပဒ္ကို၊ သူတို႔အေပၚသို႔ငါသက္ေရာက္ေစမည္။ ၂ဝေရွဘျပည္မွ ေလာဗန္ကို၄င္း၊ ေဝးေသာျပည္မွ ေမႊးေသာၾကံကုိ၄င္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ထံသုိ႔ေဆာင္ခဲ့သနည္း။ သင္တို႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကုိ ငါအလိုမရွိ။ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ငါမႏွစ္သက္။ ၂၁ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိမိ၍လဲစရာတို႔ကို ဤလူမ်ဳိးေရွ႔မွာ ငါထားမည္။ အဘႏွင့္သားတို႔သည္ ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ အတူပ်က္စီးၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးသည္ ေျမာက္မ်က္ႏွာမွ ေပၚလာလိမ့္မည္။ ႀကီးစြာေသာ လူမ်ဳိးကုိေျမႀကီးစြန္းမွ ငါႏႈိးေဆာ္လိမ့္မည္။ ၂၃ေလးႏွင့္လံွတို႔ကို လက္စဲြၾက၏။ ၾကမ္းၾကတ္ေသာအမ်ဳိးျဖစ္၍၊ သနားျခင္း ကရုဏာမရွိ။ သူတို႔စကားသံသည္ သမုဒၵရာျမည္သံကဲ့သို႔ ဟုန္းတတ္၏။ အိုဇိအုန္ သတို႔သမီး၊ စစ္သူရဲကဲ့သို႔ တပ္ခင္းက်င္းလ်က္ ျမင္းစီး၍၊ သင္ရွိရာသုိ႔ ခ်ီလာၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ထုိသိတင္းကုိငါတို႔သည္ၾကား၍ လက္အားေလ်ာ့ၾက၏။ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ၄င္း၊ သားဘြားေသာမိန္းမခံရသကဲ့သုိ႔ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကို၄င္း ခံၾကရ၏။ ၂၅ေတာသို႔မထြက္ၾကႏွင့္။ လမ္းမွာ မသြားၾကႏွင့္။ ရန္သူ၌ထားပါ၏။ အရပ္ရပ္၌ေဘးရွိ၏။ ၂၆အိုငါ၏လူမ်ဳိး သတို႔သမီး၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္စည္း၍ ျပာ၌လူးလည္းေလာ့။ တေယာက္တည္းေသာသားေသသည္ကုိ ငိုေၾကြးသကဲ့သုိ႔၊ ငိုေၾကြး၍ ျပင္းစြာျမည္တမ္းေလာ့။ လုယူဖ်က္ဆီးေသာ သူသည္ ငါတုိ႔ကို ခ်က္ျခင္းတိုက္လိမ့္မည္။

၂၇သင္သည္ ငါ၏လူမ်ဳိးက်င့္ေသာ အက်င့္ဓေလ့တို႔ကုိ စစ္၍သိမည္အေၾကာင္း၊ စစ္ေသာသူအရာ၌ ရဲတိုက္ကဲ့သုိ႔ သင့္ကုိငါခန္႔ထား၏။ ၂၈ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ေဖါက္ျပန္ေသာသူ၊ ကုန္းတိုက္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ေၾကးဝါႏွင့္ သံသက္သက္၊ ဖ်က္တတ္ေသာအရာသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၉ဖိုကိုမီးေလာင္ၿပီ။ ခဲလည္းကုန္ၿပီ။ စစ္ေသာသူသည္ မႈတ္၍အက်ိဳးကိုမရ။ ညံ့ေသာအရာကို မထုတ္မပယ္ႏိုင္။ ၃ဝထိုသူတို႔ကို ပယ္ေသာေငြဟူ၍ ေခၚရမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ပယ္ေတာ္မူ၏။