ေယရမိ အခန္းၾကီး (၇)


၁ထာဝရဘုရား၏ အထံေတာ္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ေရာက္လာ၍၊ သင္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ တံခါးဝ၌ ရပ္လ်က္ ေၾကြးေၾကာ္ရမည္စကားဟူမူကား၊ ၂ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ၊ ဤတံခါးတို႔အတြင္းသို႔ ဝင္ေသာ ယုဒအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၃ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ဘာသာဓေလ့ႏွင့္ သင္တို႔အက်င့္မ်ားကို ျပဳျပင္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္တို႔ကို ဤအရပ္၌ငါေနေစမည္။ ၄ဤသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား ၏ဗိမာန္ေတာ္၊ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္၊ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္သတည္းဟု မုသာစကားကို ေျပာေသာသူတို႔၌ မမွီဝဲၾကႏွင့္။ ၅သင္တို႔ဘာသာဓေလ့ႏွင့္ သင္တို႔အက်င့္မ်ားကို စံုလင္စြာျပဳျပင္လွ်င္၄င္း၊ အမႈသည္ ခ်င္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာတရားသျဖင့္ စီရင္လွ်င္၄င္း၊ ၆ဧည့္သည္အာဂႏၱဳ၊ မိဘမရွိေသာသူငယ္၊ မုတ္ဆိုးမကိုမညွဥ္းဆဲ၊ အျပစ္မရွိေသာသူ၏အသက္ကို ဤအရပ္၌မသတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကိုဖ်က္၍ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔ကို မခ်ဥ္း ကပ္ဘဲေနလွ်င္၄င္း၊ ၇သင္တို႔ဘိုးေဘးတို႔အား၊ ငါသည္ အစဥ္မျပတ္ေပးေသာျပည္တည္း ဟူေသာ ဤအရပ္ဌာန၌ သင္တို႔ကိုငါေနေစမည္။ ၈အက်ိဳးမရွိဘဲ မုသာစကားကို ေျပာေသာသူတို႔၌ သင္တို႔သည္ ခိုလႈံၾက၏။ ၉သင္တို႔သည္ သူ႔ဥစၥာကိုခိုးလ်က္၊ လူအသက္ကိုသတ္လ်က္၊ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားလ်က္၊ မဟုတ္မမွန္ဘဲက်ိန္ဆိုလ်က္၊ ဗာလဘုရား ေရွ႔၌ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔လ်က္၊ ကိုယ္မသိဘူးေသာ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔ေနာက္သို႔ လိုက္လ်က္ႏွင့္၊ ၁ဝငါ၏ နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္၌၊ ငါ့ေရွ႔မွာဝင္၍ရပ္လ်က္၊ ဤရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈအလံုးစံုတို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ရၾကမည္ေလာ။ ၁၁ငါ၏နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္ကို၊ သင္တို႔သည္ ထားျပတြင္းကဲ့သို႔ ထင္ၾကသေလာ။ ဤအမႈကို ငါ့ကိုယ္တိုင္ျမင္ၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ေရွ႔ဦးစြာငါ၏နာမကို ငါတည္ေစေသာအရပ္၊ ရွိေလာရြာ၌ရွိေသာ ငါ့အရပ္ဌာနသို႔သြား၍၊ ငါ၏အမ်ိဳးဣသေရလလူတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္၊ ထိုအရပ္ကို အဘယ္သို႔ငါျပဳဘူးသည္ကို ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၃ယခုတြင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ငါသည္ ေစာေစာ ထ၍ အထပ္ထပ္ေျပာေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္နားမေထာင္၊ ငါေခၚ၍ သင္တို႔သည္မထူးေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၄ရွိေလာရြာကို ငါျပဳသကဲ့သို႔၊ ငါ၏နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ၊ သင္တို႔ခိုလႈံေသာ ဤအိမ္ေတာ္၊ သင္တို႔ႏွင့္ ဘိုးေဘးတို႔ အားငါေပးေသာ အရပ္ဌာနကိုငါျပဳမည္။ ၁၅သင္တို႔ညီအစ္ကို ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားရွိသမွ်တို႔ကို ငါႏွင္ထုတ္သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔ကို ငါ့ထံမွ ငါႏွင့္ထုတ္မည္။

၁၆သင္သည္လည္း ဤလူမ်ိဳးအဘို႔ ပဌနာမျပဳႏွင့္။ သူတို႔အဘို႔ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းကိုမျပဳႏွင့္။ ငါ့ကိုမေသြးေဆာင္ႏွင့္။ သူ၏စကားကို ငါနားမေထာင္။ ၁၇သူတို႔သည္ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ားတို႔၌ ျပဳၾကေသာအမႈကို မျမင္သေလာ။ ၁၈ငါ့ကို ေႏွာင့္ရွက္မည္အႀကံႏွင့္၊ ေကာင္းကင္မိဖုရားအဘို႔ မုန္႔ျပားတို႔ကိုလုပ္၍၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ေရွ႔မွာ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုျပဳျခင္းငွါ၊ သားတို႔သည္ ထင္းေခြၾက၏။ အဘ  တို႔သည္ မီးထည့္ၾက၏။ မိန္းမတို႔သည္ မုန္႔နယ္ၾက၏။ ၁၉ထိုသို႔ျပဳ၍ ငါ့ကိုေႏွာင့္ရွက္ၾကသေလာ။ မိမိတို႔မ်က္ႏွာကို ဖ်က္မည္အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုသာ ေႏွာင့္ရွက္ၾကသည္မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝသို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤအရပ္၌ရွိေသာလူ၊ တိရစာၦန္၊ သစ္ပင္၊ ေျမအသီးအႏွံအေပၚမွာ ငါသည္ ေဒါသအမ်က္မီးကို သြန္းေလာင္း၍၊ ထိုမီးသည္ မၿငိမ္းဘဲေလာင္လိမ့္မည္။

၂၁ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္မ်ားကို အျခားေသာယဇ္မ်ားႏွင့္အတူ ထား၍၊ အမဲသားကိုစားၾကေလာ့။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာ ယဇ္မ်ားအတြက္ သူတို႔ကို ငါမွာထားသည္မဟုတ္။ ၂၃ငါမွာထားေသာအရာ ဟူမူကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ သင္တို႔သည္လည္း ငါ၏လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္အက်ိဳးကို ေစာင့္လိုေသာငွါ၊ ငါစီရင္သမွ်ေသာ တရားလမ္းသို႔ လိုက္ရၾကမည္ဟု မွာထား၏။ ၂၄သို႔ရာတြင္၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္၊ နားကိုမလွည့္ဘဲ ဆိုးညစ္ေသာႏွလံုး ခိုင္မာသည္ႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံျပဳမူ၍ မ်က္ႏွာမျပဳ၊ ေက်ာခိုင္းလ်က္ ေနၾက၏။ ၂၅သင္တို႔အဘမ်ားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္သြားေသာေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္၊ ငါသည္ ေန႔တိုင္း ေစာေစာထ၍၊ ငါ၏ကြၽန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ေသာ္လည္း၊ ၂၆သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားမေထာင္၊ မနာမယူဘဲေန၍ မိမိတို႔လည္ပင္းကို ခိုင္မာေစျဖင့္၊ အဘမ်ားထက္သာ၍ ဆိုးသြမ္းၾက၏။ ၂၇သင္သည္ ဤစကားအလံုးစံုကို သူတို႔အားေျပာေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ေခၚေသာ္လည္း မထူးၾက။ ၂၈သို႔ျဖစ္၍ သင္ကလည္း၊ ဤလူမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုနားမေထာင္၊ ဆံုးမ၍မႏိုင္ေသာအမ်ိဳးျဖစ္၏။ သစၥာစကားကိုမေျပာ၊ သစၥာပ်က္ေသာ  အမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု သူတို႔အားေျပာဆိုရမည္။                  ၂၉သင္၏သစၥာဆံပင္ကို ရိတ္၍ ပစ္လိုက္ေလာ့။ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ျမည္တမ္းျခင္းကိုျပဳေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူမ်ိဳးကို ပယ္ေတာ္ မူၿပီ။ အမ်က္ေတာ္သင့္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူၿပီ။ ၃ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ဆိုးေသာအမႈကိုျပဳၾကၿပီ။ ငါ၏နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာ အိမ္ေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာတို႔ကို သြင္းထားၾကၿပီ။ ၃၁ငါမမွာထား၊ ငါအလ်င္း အလိုမရွိေသာ္လည္း၊ သူတို႔သားသမီးမ်ားကို မီးရႈိ႔ျခင္းငွါ ဟိႏၷဳံသား၏ခ်ိဳင့္၌ရွိေသာ ေတာဖက္ကုန္းတို႔ကို တည္ၾကၿပီ။ ၃၂သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုခ်ိဳင့္ကို ေတာဖက္ခ်ိဳင့္ဟူ၍မေခၚ၊ ဟိႏၷံဳသား၏ခ်ိဳင့္ဟူ၍မေခၚ၊ ကြပ္မ်က္ရာခ်ိဳင့္ဟူ၍ ေခၚရေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။ ေတာဖက္၌ ေျမလြတ္မရွိသည္တိုင္ေအာင္ သၿဂႋဳဟ္ ၾကလိမ့္မည္။ ၃၃ဤလူမ်ိဳးအေသေကာင္တို႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲစားစရာဘို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုတိရစာၦန္တို႔ကို အဘယ္သူမွ်မေမာင္းရ။ ၃၄ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ားတို႔၌ ဝမ္းေျမာက္ေသာအသံ၊ ရႊင္လန္းေသာအသံ၊ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သားအသံႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးအသံကို ငါစဲေစမည္။ တျပည္လံုး သည္ လူဆိတ္ညံရာအရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။