ေယရမိ အခန္းၾကီး (၉)


၁ငါ၏လူအမ်ိဳး သတို႔သမီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသေကာင္မ်ားအတြက္၊ ငါသည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ငိုရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ဦးေခါင္းသည္ ေရသက္သက္၊ ငါ့မ်က္စိတို႔သည္ မ်က္ရည္ထြက္ေသာ စမ္းျဖစ္ပါေစ ေသာ။

၂ငါသည္ ငါ၏လူမ်ိဳးကိုစြန္႔၍ ထြက္သြားႏိုင္ေအာင္ ေတာ၌ တဲစားခန္းရွိပါေစေသာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာ အစည္းအေဝး ျဖစ္ၾက၏။ ၃သူတို႔သည္ မိမိတို႔ လွ်ာတည္းဟူေသာ ေလးကိုမုသာႏွင့္ တင္ၾက၏။ သစၥာတရားကိုအမွီမျပဳဘဲ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူႀကီးျဖစ္ၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ ဆိုးေသာအမႈအေပၚမွာ ဆိုးေသာအမႈကို ထပ္၍ျပဳၾက၏။ ငါ့ကိုလည္း မသိမမွတ္ၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄လူတိုင္း မိမိအေပါင္းအေဘာ္ကို သတိျပဳေလာ့။ မိမိညီအစ္ကိုကိုမယံုၾကႏွင့္။ ညီအစ္ကိုတိုင္း မိမိ ညီအစ္ကိုအရာကို ဆက္ဆက္လုယူမည္။ အေပါင္းအေဘာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ သူ႔အသေရကို ဖ်က္ၿမဲဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၅အေပါင္းအေဘာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ လွည့္စားၾကလိမ့္မည္။ သစၥာစကားကိုမေျပာဘဲ မုသာစကားကိုေျပာျခင္းငွါ မိမိတိုိ႔လွ်ာကို သြန္သင္ၾကၿပီ။ မတရားေသာအမႈကို ျပဳေသာအားျဖင့္ ကုိယ္ကိုပင္ပန္း ေစၾကၿပီ။ ၆သင္၏ေနရာသည္ မုသာအရပ္ရွိ၏။ အရပ္သားတို႔သည္ မုသာေၾကာင့္ ငါ့ကိုမသိလိုက္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သို႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သူတို႔ကို အရည္က်ိဳ၍ စံုစမ္းမည္။ သို႔မဟုတ္၊ ငါ၏လူမ်ိဳး သတို႔သမီး၌ အဘယ္သို႔ ငါျပဳရမည္နည္း။ ၈သူတို႔လွ်ာသည္ ေသေစတတ္ေသာျမားျဖစ္၏။ ပရိယာယ္စကားကို ေျပာတတ္၏။ အေပါင္းအေဘာ္ျခင္းတို႔သည္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလာကဝတ္စကားကို ေျပာ၍ ႏွလံုးျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းတတ္ၾက၏။ ၉ထိုသို႔ေသာအျပစ္တို႔ကို ငါမစစ္ေၾကာဘဲ ေနရမည္ေလာ။ ထိုသို႔ေသာအမ်ိဳးကို ဒဏ္ေပး၍၊ ငါ့စိတ္ခ်င္ရဲမေျပဘဲ ေနရမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝေတာင္မ်ား၊  လြင္ျပင္မ်ားတို႔အတြက္ ငါသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကိုျပဳရမည္။ ထိုအရပ္တို႔၌ မီးေလာင္ ေသာေၾကာင့္၊ လူသည္ မေရွာက္မသြားရ။ သိုးႏြားျမည္သံကိုမၾကားရ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ သားရဲတို႔သည္ ထြက္ေျပးရၾကၿပီ။

၁၁ငါသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို အမႈိက္ပံု၊ ေျမေခြးေနရာတြင္းျဖစ္ေစမည္။ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔ကိုလည္း၊ လူဆိတ္ညံရာ အရပ္ျဖစ္ေစမည္။ ၁၂ဤအမႈကို နားလည္ႏိုင္ေသာပညာရွိကား၊ အဘယ္သူနည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ကို ခံ၍ ဤအမႈ၏အေၾကာင္းကို ေျပာႏိုင္ေသာသူကား၊ အဘယ္သူနည္း။ အဘယ္သူမွ်ေရွာက္၍ မသြားႏိုင္ေအာင္၊ တျပည္လံုးသည္ ေတာကဲ့သို႔မီးေလာင္၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသနည္း။ ၁၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔သည္ ငါ့စကားကိုနားမေထာင္၊ သူတို႔၌ ငါေပးေသာတရားကို မက်င့္မေစာင့္ဘဲ စြန္႔ပစ္၍၊ ၁၄မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုး ခိုင္မာျခင္းသို႔၄င္း၊ မိရိုးဘလာအတိုင္း ဗာလဘုရားတို႔ေနာက္သို႔၄င္း လိုက္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ၁၅ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔ကို ေဒါနႏွင့္ငါေကြၽးမည္။ ေဆးခါးႏွင့္ေရာေသာ ေရာကို တိုက္မည္။ ၁၆သူတို႔မသိ၊ ဘိုးေဘးမသိဘူးေသာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ အရပ္ရပ္၌ ကြဲျပားေစမည္။ ရွင္းရွင္းမဖ်က္ဆီးမည္တိုင္ေအာင္၊ သူတို႔ေနာက္သို႔ ထားေဘးကိုေစလႊတ္မည္။

၁၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဆင္ျခင္ၾကေလာ့၊ ငိုခ်င္းသည္မတို႔ကို ေခၚ၍ လာၾကေစ။ လိမၼာေသာမိန္းမတို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္၍လာၾကေစ။ ၁၈ငါတို႔သည္ မ်က္ရည္က်၍၊ မ်က္ခမ္းထဲက ေတြေတြ စီးထြက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုမိန္းမတို႔သည္ အလွ်င္အျမန္ျပဳ၍၊ ငါတို႔အတြက္ ငိုေၾကြးျခင္းကိုျပဳၾကေစ။ ၁၉နားေထာင္ၾက။ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၌ ၾကားရေသာ ငိုေၾကြးသံဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရသည္တကား။ သူတပါးတို႔သည္ ငါတို႔ေနရာမ်ားကို ၿဖိဳခ်ေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ျပည္ကိုစြန္႔၍ အလြန္မိန္းေမာ ေတြေဝၾကသည္တကား။ ၂ဝအိုမိန္းမတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္၍၊ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ကို နာယူၾကေလာ့။ သင္တို႔၏သမီးတို႔အား ငိုေၾကြးျခင္းကို၄င္း၊ အသီးအသီးအေပါင္းအေဘာ္တို႔အား ျမည္တမ္းျခင္းကို ၄င္း သြန္သင္ၾကေလာ့။ ၂၁ေသမင္းသည္ ငါတို႔ျပတင္းေပါက္သို႔တက္၍၊ ငါတို႔ဘံုဗိမာန္ထဲသို႔ ဝင္သျဖင့္၊ သူငယ္ မ်ားကို လမ္းမွပယ္ရွင္း၍၊ လူပ်ိဳမ်ားကို ပြဲသဘင္ထဲက ဖ်က္ဆီးေလၿပီ။ ၂၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူေသေကာင္ တို႔သည္ လယ္ျပင္၌ ေနာက္ေခ်းကဲ့သို႔၄င္း၊ သိမ္းသူမရွိ၊ ရိတ္ေသာသူေနာက္မွာ က်န္ရစ္ေသာေကာက္လႈိင္းကဲ့သို႔၄င္း က်ေနၾကလိမ့္မည္ဟု ၾကားေျပာေလာ့။

၂၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိပညာ၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ခြန္အားႀကီးေသာ သူသည္ မိမိခြန္အား၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္ မိမိဥစၥာ၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ၂၄ဝါၾကြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ငါသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျပဳေသာထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟူေသာ၊ ငါ့သေဘာကို သိနားလည္ ျခင္း၌သာ ဝါၾကြားေစ။ ငါသည္ ထိုအရာတို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သည္ ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေသာသူ၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူ၊ ၂၆အဲဂုတၱဳလူ၊ ယုဒလူ၊ ဧဒံုလူ၊ အမၼဳန္အမ်ိဳးသား၊ ေမာဘအမ်ိဳးသား၊ ပါးမုန္းကိုရိတ္တတ္ေသာ လူမ်ိဳး၊ ေတာ၌ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ငါဆံုးမရေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု တပါးအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ အေရဖ်ားလွီး ျခင္းကို မခံေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည လည္း၊ စိတ္ႏွလံုးအားျဖင့္ အေရဖ်ားလွီးျခင္း ကို မခံေသာသူျဖစ္ၾက၏။