ေယာန အခန္းၾကီး(၂)


၁ငါး၏ဝမ္းထဲမွာေနစဥ္တြင္၊ ေယာနသည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္းေသာစကား ဟူမူ ကား၊ ၂ငါသည္ ဒုကၡဆင္းရဲကိုခံရေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားကို ဟစ္ေခၚ၍ ငါ့စကားကို ၾကားေတာ္မူ၏။ မရဏာ ႏိုင္ငံ၏ဝမ္းထဲက ဟစ္ေခၚေသာစကားသံကို နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၃ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို နက္နဲေသာအရပ္၊ သမုဒၵရာအလယ္ခ်က္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ပင္လယ္ေရသည္ဝိုင္း၍ လႈိင္းတံပိုးေတာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ လႊမ္းမြမ္း ၾကပါ၏။ ၄ထိုသို႔ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳၿမဲျပဳပါမည္ဟု ေအာက္ေမ့လ်က္ေန၏။ ၅ေရတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ေသေစျခင္းငွါ ဝိုင္းသျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ပင္လယ္အလယ္၌ အခ်ဳပ္ခံရပါ၏။ ပင္လယ္ျမက္ပင္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေခါင္းကို ေပါင္းစည္းလ်က္ရွိပါ၏။ ၆ေတာင္ေျခ ရင္းအျမစ္သို႔ အကြၽႏ္ုပ္ဆင္း၍၊ ေျမကန္႔လန္႔က်င္အတြင္း၌ အစဥ္အၿမဲပိတ္ထားေသာ္လည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ပ်က္ဆီးရာမွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇အကြၽႏ္ုပ္သည္ စိတ္ပ်က္ေသာအခါ ထာဝရဘုရားကို ေအာက္ေမ့၍၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ပဌနာသည္ သန္႔ရွင္းေသာဗိမာန္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ ထံသို႔ ဝင္ပါ၏။ ၈မုသာအနတၱကိုမွီဝဲေသာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ကရုဏာခံရေၾကာင္းကို စြန္႔ပစ္ၾကပါ၏။ ၉အကြၽႏ္ုပ္မူ ကား၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အား ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္။ သစၥာဂတိထားသည္အတိုင္း သစၥာဝတ္ကိုျပဳပါမည္။ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရပါသည္ဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ၁ဝထိုအခါ ငါးႀကီးသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုခံ၍ ေယာနကို ကုန္းေပၚသို႔ အန္ေလ၏။