ေယာန အခန္းၾကီး(၃)


၁ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယာနသို႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂သင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသို႔ သြားေလာ့။ ငါမွာထားသည္အတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ထိုအခါ ထာဝရဘုရား ၏အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ေယာနသည္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔သို႔သြား၏။ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ အလြန္ႀကီးေသာၿမိဳ႔၊ သံုးရက္ခရီး  က်ယ္ဝန္းေသာၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။ ၄ေယာနသည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္၍ တေန႔ခရီးသြားလ်က္၊ အရက္ေလးဆယ္လြန္ေသာ္၊ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။

၅နိေနေဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကို ယံု၍၊ လူႀကီးလူငယ္အေပါင္းတို႔သည္ အစာေရွာင္ ရာ အခ်ိန္ကိုေၾကာ္ျငာ၍ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္ၾက၏။ ၆နိေနေဝမင္းႀကီးသည္ ထိုသိတင္းကို ၾကားေသာအခါ နန္းေတာ္မွဆင္း၍ မင္းေျမာက္တန္ဆာကို ခြၽတ္ၿပီးမွ၊ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္၍ ျပာထဲ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ၇လူသတၱဝါ တိရစာၦန္ သိုးႏြားတို႔သည္ အလွ်င္းမျမည္ေစႏွင့္။ အစာကို မစား၊ ေရကိုမေသာက္ေစႏွင့္။ ၈လူသတၱဝါတိရစာၦန္ တို႔သည္ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္ၾကေစ။ ႀကိဳးစား၍ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းၾကေစ။ အသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔လိုက္ေသာ အဓမၼလမ္း၊ မိမိတို႔ျပဳေသာ အဓမၼအမႈကို ေရွာင္ၾကေစ။ ၉ငါတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ေနာင္တရသျဖင့္၊ ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္ကို ၿငိမ္းေစေတာ္ မူမည္ မမူမည္ကို အဘယ္သူေျပာႏိုင္သနည္းဟု မင္းႀကီးအာဏာ၊ မွဴးမတ္အာဏာႏွင့္ နိေနေဝတၿမိဳ႔လံုးတြင္ သိတင္း ၾကားေျပာ၍ ေၾကာ္ျငာေစေတာ္မူ၏။ ၁ဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ မိမိတို႔လိုက္ေသာ အဓမၼလမ္းကိုလႊဲေရွာင္၍၊ က်င့္ေသာ အက်င့္မ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ ျမင္လွ်င္၊ အရင္ၿခိမ္းေသာ ေဘးဒဏ္ကိုမေပးဘဲ ေနေတာ္မူ၏။