ေယာန အခန္းၾကီး(၄)


၁ေယာနသည္ အလြန္စိတ္ညစ္၍ အမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုုပ္သည္ ကိုယ္ျပည္၌ရွိစဥ္ ဤသို႔ေျပာပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ တာရႈၿမိဳ႔သို႔ ႀကိဳးစား၍ ေျပးပါ၏။ ၂ကိုယ္ေတာ္သည္ သနားစံုမက္တတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္၍ စိတ္ရွည္ေသာသေဘာ၊ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာ သေဘာ၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္အမႈကို ေနာင္တရတတ္ေသာ သေဘာရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍၊ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ႏႈတ္ယူေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ ရွင္ျခင္းထက္ ေသျခင္းသည္သာ၍ ေကာင္းပါသည္ဟု ေတာင္းေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အမ်က္ထြက္ေကာင္းသေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

၅ေယာနသည္ ၿမိဳ႔၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သိျမင္ျခင္းငွါ၊ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္၍ ၿမိဳ႔အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ တဲမိုးကို လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အမိုးအရိပ္တြင္ ထိုင္၍ေန၏။ ၆အရွင္ထာဝရဘုရားသည္လည္း ၾကက္ဆူပင္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္၊ ေယာန၏ စိတ္ကို ေျပေစျခင္းငွါ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာလႊမ္း၍ မိုးေစေတာ္မူ၏။ ထိုအပင္ေၾကာင့္ ေယာနသည္ အလြန္အားရ ဝမ္းေျမာက္၏။ ၇နက္ျဖန္မိုဃ္းလင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ပိုးေကာင္သည္ ၾကက္ဆူပင္ကို ကိုက္၍ ညွိဳးႏြမ္းေစ၏။ ၈ေနထြက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ပူေသာ အေရွ႔ေလကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၍၊ ေယာန၏ေခါင္းကို ေနထိခိုက္သျဖင့္ သူသည္ေမာ၍ ေသခ်င္ေသာစိတ္ရွိလ်က္၊ ငါ့အသက္ေသျခင္းသည္ ရွင္ျခင္း ထက္သာ၍ေကာင္းသည္ ဟုျမည္တမ္းေလ၏။ ၉ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ ၾကက္ဆူပင္အတြက္ အမ်က္ ထြက္ေကာင္းသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ေယာနက၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အသက္ေသသည္တိုင္ေအာင္ အမ်က္ထြက္ ေကာင္းပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၁ဝထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ပင္ပန္းစြာမလုပ္၊ ႀကီးပြားေစျခင္းငွါလည္း မျပဳစု၊ တညဥ့္ခ်င္းတြင္ ေပါက္၍ တညဥ့္ခ်င္းတြင္ေသေသာ ၾကက္ဆူပင္ကို ႏွေျမာသည္တကား။ ၁၁ငါသည္ မ်ားစြာ ေသာတိရစာၦန္တို႔ကို မဆို၊ ကိုယ္လက္်ာလက္ႏွင့္ လက္ဝဲလက္ကိုမွ် ပိုင္းျခား၍မသိေသာသူ တသိန္းႏွစ္ေသာင္းမက၊ လူမ်ားေသာ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးကို ငါႏွေျမာသင့္သည္မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

ပေရာဖက္ေယာန၏ဝတၳဳၿပီး၏။