ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ငါ့ဝိညာဥ္သည္ အသက္ကုိ ၿငီးေငြ႔၏၊၊ ျမည္တမ္းေသာ အျပစ္ကုိခံရမည္၊၊ စိတ္အလြန္ၫိုးငယ္၍ ေျပာရမည္။ ၂ဘုရားသခင္ကုိ ေလွ်ာက္ရေသာစကားဟူမူကား၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိ အျပစ္စီရင္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳေတာ္မူမည္အေၾကာင္းကုိ ျပေတာ္မူပါ၊၊ ၃ကုိယ္ေတာ္သည္ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူ သင့္သေလာ၊၊ ကုိယ္တုိင္ဖန္ဆင္းေသာ အရာကုိ ရြံံ႕ရွာ၍ လူဆုိးတုိ႔၏ အၾကံအစည္ကုိ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူသင့္သေလာ၊၊ ၄ကုိယ္ေတာ္သည္ ရူပမ်က္စိ ရွိေတာ္မူသေလာ၊၊ လူျမင္သည္နည္းတူျမင္ေတာ္ မူသေလာ၊၊ ၅ကိုယ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္တုိ႔သည္ လူေန႔ရက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသေလာ၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏွစ္တုိ႔သည္ လူေယာက်္ား ေန႔ရက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသေလာ၊၊ ၆အကြၽႏု္ပ္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ ကုိ စစ္၍ အျပစ္ကုိေတြ႔ျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွာေတာ္မူသနည္း၊၊ ၇အကြၽႏု္ပ္သည္ လူဆုိးမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္  လက္ေတာ္မွ အဘယ္သူမွ်မကယ္မႏႈတ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သိေတာ္မူ၏၊၊ ၈အကြၽႏု္ပ္တကုိယ္လုံးကို လက္ေတာ္ႏွင့္ ေစ့စပ္စြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ယခုဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ၉သရြတ္ကုိလုပ္သကဲ့သုိ႔ အကြၽႏု္ပ္ကုိလုပ္ေတာ္မူ ေၾကာင္း ကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ၊၊ တဖန္ေျမမႈန္႔ ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ၁ဝအကြၽႏု္ပ္ကုိႏိႈ႔ကဲ့သုိ႔ သြန္းေလာင္း၍ ဒိန္ခဲကဲ့သုိ႔ ခဲေစေတာ္မူ၍ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၁၁အေရအသားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္း၍ အရုိးႏွင့္အေၾကာ တုိ႔ျဖင့္ ခုိင္ခံ့ေစေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၂အသက္ရွင္ ရေသာအေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေက်းဇူးမ်ားကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ၾကည့္ရႈျပဳစုျခင္း ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္း အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကုိ မစပါၿပီ၊၊ ၁၃ယခုေရာက္ေသာ အမႈတုိ႔ကိုလည္း၊ ႏွလုံးေတာ္၌ သုိထား၍ ၾကံစည္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ ေရာက္ေၾကာင္းကုိ အကြၽႏု္ပ္သိပါ၏၊၊ ၁၄အကြၽႏု္ပ္သည္ ျပစ္မွားလွ်င္ ကုိယ္ေတာ္မွတ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူမည္မဟုတ္၊၊ ၁၅အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆုိးညစ္လွ်င္ အမဂၤလာရွိပါ၏၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ္လည္း ကုိယ္မ်က္ႏွာကုိမျပ ရ၊၊ ကုိယ္ခံရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ဆင္ျခင္၍ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ ေနရပါ၏၊၊ ၁၆အကြၽႏု္ပ္ထလွ်င္ ကုိယ္ေတာ္သည္ ျခေသၤ့ကဲ့သုိ႔ အကြၽႏု္ပ္အေပၚသုိ႔ခုန္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာတုိ႔ကုိ ျပေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌  သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္မ်ားျပား၍၊ အမ်က္ေတာ္ကုိတုိးပြားေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူသျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ ရန္စစ္ တုိ႔သည္ အထပ္ထပ္ထၾကပါ၏။  ၁၈အကြၽႏု္ပ္ကုိ အမိဝမ္းထဲက အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူသနည္း၊၊ ထုိသုိ႔ျပဳ ေတာ္မမူလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္အသက္မရွိ၊ အဘယ္သူမွ် အကြၽႏု္ပ္ကုိမျမင္ရပါ၊၊ ၁၉ထုိသုိ႔အကြၽႏု္ပ္သည္ မျဖစ္သကဲ့ သုိ႔ျဖစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိ အမိဝမ္းထဲမွ သခ်ဳႋင္းသုိ႔ ေဆာင္ပုိ႔ရၾက၏၊၊ ၂ဝအကြၽႏု္ပ္္ ေန႔ရက္တုိ႔သည္ နည္းပါးသည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၁ေမွာက္မုိက္ႏွင့္ေသျခင္း အရိပ္ဖုံးလႊမ္းေသာျပည္၊ ေသျခင္းအရိပ္ျဖစ္ေစေသာ ညဥ့္ကဲ့သုိ႔တခဲနက္မုိက္ သျဖင့္ အလင္းပင္ေမွာက္မုိက္ သက္သက္ ျဖစ္၍၊ ရွင္းလင္းျခင္းအလွ်င္း မရွိေသာျပည္၊ အကြၽႏု္ပ္တခါေရာက္ၿပီးမွ တဖန္ျပန္၍ မလာရေသာ ျပည္သုိ႔အကြၽႏု္ပ္ သြား၍ မေရာက္မွီ၊ သက္သာျခင္း၊ အနည္းငယ္ရွိပါမည္အေၾကာင္း ေနေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိတတ္တုိင္းရွိေစေတာ္မူပါဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊