ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁ေနမတ္အမ်ဳိးသား ေဇာဖာျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂စကားမ်ား၍ အက်ဳိးရွိသည္မဟုတ္၊၊ ႏႈတ္သီး ေကာင္းေသာ သူသည္ မိမိအျပစ္ႏွင့္ လြတ္ရမည္ေလာ၊၊ ၃သင္ေျပာေသာမုသာစကားေၾကာင့္ သူတပါးတုိ႔ သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနရမည္ေလာ၊၊ သင္ကဲ့ရဲ့ေသာအခါ အဘယ္သူသည္ အရွက္မကြဲဘဲေနရမည္နည္း၊၊ ၄သင္က ငါ့စကားေျဖာင့္၏၊၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ငါသန္႔ရွင္း၏ဟုဆုိမိၿပီ၊၊ ၅ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူပါေစ၊၊ သင့္တဘက္၌ ႏႈတ္ေတာ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါေစ၊၊ ၆နက္နဲေသာပညာအရာတည္းဟူေသာ သင္နားလည္ႏုိင္ သည္ထက္၊ ႏွစ္ဆသာေသာအရာတုိ႔ကုိ သင့္အား ျပေတာ္မူပါေစ၊၊ ထုိသုိ႔ျပဳေတာ္မူလွ်င္ သင္သည္ အျပစ္ခံထုိက္သည္အတုိင္း အျပစ္ေပးေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ သိရလိမ့္ မည္၊၊

၇သင္သည္ဘုရားသခင္၏ ဇာတိေတာ္ကုိစစ္၍ ေတြ႔ႏုိင္သေလာ။ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၏ ဇာတိကုိ စစ္၍ အကုန္အစင္ နားလည္ႏုိင္သေလာ၊၊ ၈မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိမွီသည္ျဖစ္၍ သင္သည္အဘယ္သုိ႔ျပဳႏုိင္သနည္း၊၊ မရဏာ ႏုိင္ငံထက္နက္သည္ျဖစ္၍ သင္သည္ အဘယ္သို႔သိႏုိင္သနည္း၊၊ ၉အတုိင္းအရွည္သည္ ေျမႀကီးကုိလြန္လ်က္ သမုဒၵရာ ထက္သာ၍ က်ယ္ဝန္းလ်က္ရွိ၏၊၊ ၁ဝဘုရားသခင္သည္ ဘမ္းဆီးခ်ဳပ္ထား၍ စစ္ေၾကာေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူဆီးတား ႏုိင္သနည္း၊၊ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ ဆုိးေသာသူတုိ႔၏ သေဘာကုိသိေတာ္မူ၏၊၊ သူတုိ႔အမွတ္တမဲ့ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ကုိ သိျမင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၂သုိ႔ေသာ္လည္းရုိုင္းေသာ ျမည္းကေလးသည္ လူအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ လူမုိက္သည္ ပညာ သတိရလိမ့္မည္၊၊

၁၃သင္သည္စိတ္ႏွလုံးကုိ ျပင္ဆင္၍ လက္တုိ႔ကုိဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ဆန္႔လွ်င္၄င္း၊ ၁၄သင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ ကုိပယ္၍ သင့္အိမ္၌ ဆုိးညစ္ေသာအမႈကုိ လက္မခံလွ်င္၄င္း၊ ၁၅အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ မ်က္ႏွာကုိ ျပရလိမ့္မည္၊၊ စုိးရိမ္စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ တည္ၾကည္လိမ့္မည္၊၊ ၁၆ခံၿပီးေသာဒုကၡဆင္းရဲကုိ ေမ့ေလ်ာ့လိမ့္မည္၊၊ လြန္သြားၿပီးေသာ ေရကုိကဲ့သို႔ ေအာက္ေမ့လိမ့္မည္၊၊ ၁၇သင္၏အသက္သည္ မြန္းတည့္အေရာင္ထက္ ထြန္းလင္းလိမ့္ မည္၊၊ ယခုေမွာက္မုိက္ေသာ္လည္း နံနက္ကဲ့သို႔ လင္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၈ေျမာ္လင့္စရာရွိေသာေၾကာင့္ မစုိးရိမ္ဘဲေနလိမ့္မည္။ ယခုအရႈံးခံရေသာ္လည္း လုံျခဳံစြာ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၉အိပ္ေသာအခါ အဘယ္သူမွ် မေခ်ာက္မလွန္႔ရ၊၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ သင့္ကုိ ေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝဆုိးေသာသူတို႔၏ မ်က္စိသည္ အားေလ်ာ့လိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔သည္ ေျပး၍မလြတ္ ရၾက၊၊ သူတုိ႔ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းသည္ အခုိးအေငြ႔သက္သက္ျဖစ္သည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊