ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ သင္တုိ႔သာလွ်င္ လူျဖစ္၍ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဥာဏ္ပညာေသလိမ့္မည္ဟု ယုံမွားစရာမရွိရ၊၊ ၃သုိ႔ေသာ္လည္း ငါသည္သင္တုိ႔ကဲ့သို႔ဥာဏ္ရွိ၏၊၊ သင္တုိ႔ထက္ငါယုတ္ညံ့သည္မဟုတ္၊၊ ဤကဲ့သို႔ ေသာ အရာမ်ားကုိ အဘယ္သူသည္ နားမလည္ဘဲ ေနသနည္း၊၊ ၄ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရအ့ံ ေသာငွါ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳစဥ္တြင္၊ အိမ္နီးခ်င္းျပက္ယယ္ျပဳသည္ကုိ ခံရေသာသူျဖစ္၏၊၊ အျပစ္မရွိေျဖာင့္မတ္ ေသာသူသည္ ျပက္ယယ္ျပဳျခင္းကုိ ခံရပါသည္တကား၊၊ ၅ေခ်ာ္လဲလုေသာ သူကုိပစ္လုိက္ေသာ မီးခြက္ကဲ့သုိ႔ ေကာင္းစားေသာ သူသည္မွတ္တတ္၏၊၊ ၆ထားျပဳလုပ္ေသာ သူတုိ႔၏ေနရာသည္ ေကာင္းစားတတ္၏၊၊ ဘုရားသခင္၏ အာဏာေတာ္ကုိဆန္ေသာ သူတုိ႔သည္ လုံၿခဳံစြာေန၍ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ကုိ ခံစားတတ္ၾက၏။ ၇သားမ်ဳိးႏွင့္ မုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းေလာ့၊၊ သူတုိ႔သည္ ေဟာေျပာ သြန္သင္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈ေျမႀကီးႏွင့္ ပင္လယ္ငါးတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းေလာ့၊၊ သူတုိ႔သည္ ျပသ၍ ဥပေဒသေပး ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉ဤအမႈတုိ႔ကုိ ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိတရစျၧြာန္တေကာင္မွ် မသိဘဲ ေနသေလာ၊၊ ၁ဝအသက္ရွင္ေသာသတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔၏ ဇိဝအသက္ႏွင့္ လူသတၱဝါ ခပ္သိမ္းတုိ႔၏ ထြက္သက္ဝင္သက္သည္ ဘုရားသခင့္လက္ေတာ္၌ရွိ၏၊၊

၁၁ခံတြင္းသည္ အစာကုိ ျမည္းစမ္းသကဲ့သုိ႔၊ နားသည္စကားကုိ စုံစမ္းသည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၁၂အသက္အရြယ္ ႀကီးေသာသူတုိ႔သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံၾက၏၊၊ ၁၃ဘုရားသခင္မူကား၊ ဥာဏ္သတိၱ၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ ၏။ ပညာသတၱိကိုကို ေပးႏိုင္ေသာအခြင့္ရွိေတာ္မူ၏။   ၁၄ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူမွ်တည္ေဆာက္ရေသာ အခြင့္မရွိ၊၊ လူကုိခ်ဳပ္ထားေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူမွ် လႊတ္ရေသာ အခြင့္မရွိ၊၊ ၁၅ေရမ်ားကုိ ဆီးတားပိတ္ပင္ေတာ္မူလွ်င္ ခန္းေျခာက္ရ၏၊၊ တဖန္လႊတ္ေတာ္မူ၍ ေျမႀကီးကုိ လႊမ္းမုိးၾက၏၊၊ ၁၆တန္ခုိးေတာ္၊ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ မွားေသာသူႏွင့္ မွားေစေသာသူတုိ႔ကုိ ပုိင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇တုိင္ပင္ မွဴးမတ္တုိ႔ကုိ ဘမ္းဆီးသိမ္းသြားေတာ္မူ၏။ တရားသူႀကီးတို႔ကိုရူးသြပ္ေစတာ္မူ၏၊၊ ၁၈ရွင္ဘုရင္တုိ႔ကုိ အရာမွခ်၍ ခါးႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔ကုိ ဘမ္းဆီးသိမ္းသြား၍ သူရဲတုိ႔ကုိလည္း ရႈံးေစေတာ္မူ၏၊၊  ၂ဝႏႈတ္သတိၱရွိေသာသူတုိ႔ကုိ စကားအေစ၍၊ အသက္ႀကီးေသာသူတုိ႔မွ ပညာကုိ ႏႈတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁မင္းသားတုိ႔ကုိ အရွက္ခြဲ၍ အားႀကီးေသာသူတုိ႔ကုိ ရႈတ္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၂ေမွာက္မုိက္ထဲ၌ နက္နဲေသာ အရာတုိ႔ကုိ ထင္ရွားေစ၍ ေသျခင္းအရိပ္ ကုိ အလင္းထဲသုိ႔ ထုတ္ေဘာ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၃တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိေျမွာက္၍ တဖန္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏၊၊ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ က်ယ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ က်ဥ္းေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ေျမသားတုိ႔တြင္ အႀကီးလုပ္ေသာသူတုိ႔မွ ဥာဏ္ကိုႏႈတ္၍ လမ္းမရွိေသာ ေတာ၌လွည့္လည္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၂၅သူတုိ႔သည္ အလင္းမရွိ၊၊ ေမွာက္မုိက္၌ စမ္းသပ္လ်က္ သြားရၾက၏။ ယစ္မူးေသာသူကဲ့သို႔ တိမ္းယိမ္းလ်က္ သြားေစေတာ္မူ၏၊၊