ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ထုိမႈအရာအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ငါ့မ်က္စိသည္ျမင္ၿပီ၊၊ ငါ့နားသည္လည္းၾကား၍ နားလည္ၿပီ၊၊ ၂သင္တုိ႔ သိသမွ်ကုိ ငါသိ၏၊၊ သင္တုိ႔ထက္ ငါယုတ္ညံ့သည္မဟုတ္၊၊ ၃အနႏၱတန္ခုိးရွင္အား ငါေလွ်ာက္ရေသာအခြင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ငါေဆြးေႏြးရေသာ အခြင့္ရွိပါေစေသာ၊၊ ၄သင္တုိ႔သည္တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ မုသာကုိျပဳျပင္ ေသာသူ၊ အသုံးမရေသာ ေဆးသမားျဖစ္ၾက၏၊၊  ၅သင္တုိ႔သည္ စကားတခြန္းကုိမွ်မေျပာဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကပါေစ၊၊ ထုိသုိ႔ေနလွ်င္ စင္စစ္ ပညာရွိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊၊

၆ငါေျပာမည္အက်ဳိးအေၾကာင္းစကားကုိ နားေထာင္ၾကပါေလာ့၊၊ ငါ့ႏႈတ္ႏွင့္ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာမည့္ စကားကုိ ႏွလုံးသြင္းၾကပါေလာ့၊၊ ၇သင္တုိ႔သည္လ်စ္လ်ဴေသာစိတ္မရွိဘဲ ဘုရားသခင့္ဘက္၌ ေျပာခ်င္ သေလာ၊၊ ဘုရားသခင့္ ဘက္၌ေန၍ မုသာကုိ သုံးခ်င္သေလာ၊၊ ၈မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ေထာက္လ်က္သာ၊ ဘုရားသခင့္ဘက္၌ ေန၍ ျငင္းခုံစစ္ တုိက္ခ်င္သေလာ၊၊ ၉သင္တုိ႔ကုိက်ပ္တည္းစြာ စစ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႔၌ ေက်းဇူးရွိလိမ့္မည္ေလာ၊၊ လူကုိလွည့္စား သကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္ကုိ လွည့္စားႏုိင္သေလာ၊၊ ၁ဝသင္တုိ႔သည္ လွ်ဳိ႔ဝွက္၍ သူ႔မ်က္ႏွာကုိေထာက္လွ်င္၊ စင္စစ္သင္တုိ႔ကုိ ဆုံးမေတာ္မူမည္၊၊ ၁၁သင္တုိ႔သည္ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကသေလာ၊၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ မထိတ္လန္႔ ၾကသေလာ၊၊ ၁၂သင္တုိ႔၏နည္းဥပေဒစကားသည္ ေျမမႈန္႔ထက္သာ၍ ေပါ့၏။ သင္တုိ႔ခုိလႈံေသာ ၿမိဳ႔ရုိးသည္ လည္း သရြတ္ၿမိဳ႔ရုိးကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ၁၃တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ ငါေျပာပါရေစ၊၊ သုိ႔ၿပီးမွ အမႈေရာက္ ခ်င္တုိင္းေရာက္ပါေလေစ၊၊ ၁၄သုိ႔ေသာ္လည္း ငါသည္ ကုိယ္အသားကုိပစပ္ႏွင့္ကုိက္ခ်ီလ်က္၊ ကုိယ္အသက္ ကုိလည္း လက္ႏွင့္ကုိင္လ်က္ ေဆာင္သြားမည္၊၊ ၁၅ငါ့ကုိသတ္ေတာ္၍ ငါေျမာ္လင့္စရာမရွိေသာ္လည္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ကုိယ္အျပစ္ ေျဖရာစကားကုိ ငါေလွ်ာက္ထားမည္၊၊ ၁၆ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ငါ၏ကယ္တင္ရာအေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ အဓမၼလူသည္ အထံေတာ္သုိ႔မဝင္ရ၊၊ ၁၇ငါ့စကားကုိ ေစ့ေစ့မွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါေလွ်ာက္ထား ခ်က္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၁၈ယခုငါ့ အမႈကုိ ငါျပင္ဆင္ၿပီ။ ငါ၌အျပစ္လြတ္ျခင္းထင္ရွားမည္ဟု ငါသိ၏။ ၁၉ငါ့အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပမည့္သူကားအဘယ္သူနည္း။ ထုိသုိ႔ေဘာ္ျပလွ်င္ ငါသည္ တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ အေသခံပါမည္၊၊

၂ဝဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွစ္ပါးကုိသာ ေလွ်ာ့ေတာ္မူပါ၊၊ ထုိသုိ႔ေလွ်ာ့လွ်င္ ကုိယ္ေတာ္ကုိမေရွာင္ပါ၊၊ ၂၁လက္ေတာ္ကုိ သိမ္းေတာ္မူပါ၊၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေခ်ာက္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၂၂ထုိအခါ ေခၚေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ျပန္ေလွ်ာက္ပါမည္၊၊ သုိ႔မဟုတ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အရင္ ေလွ်ာက္ပါမည္၊၊ ကုိယ္ေတာ္အမိန္႔ရွိ ေတာ္မူပါ၊၊ ၂၃အကြၽႏု္ပ္ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္တုိ႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္္မ်ားပါသနည္း၊၊ အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားလြန္က်ဴး ျခင္း အျပစ္တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္အားျပေတာ္မူပါ၊၊ ၂၄ကုိယ္ေတာ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိလႊဲ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ ကုိ ရန္သူကဲ့သုိ႔ မွတ္ေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂၅ေလတုိက္ေသာ သစ္ရြက္ကို ေခ်ာက္လွန္႔ေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ျမက္ေျခာက္ကုိ မွီေအာင္လုိက္ေတာ္မူမည္ ေလာ၊၊ ၂၆အကြၽႏု္ပ္၌ျပင္းစြာ အျပစ္တင္ေသာ စကားကုိ မွတ္ထားေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ အသက္ငယ္စဥ္တြင္ ျပဳမိေသာအျပစ္ေၾကာင့္ ယခုခံေစေတာ္မူ၏၊၊ ၂၇အကြၽႏု္ပ္ကုိ ထိတ္ခတ္လ်က္ အကြၽႏ္ုပ္ထြက္ရာ လမ္းရွိသမွ်ကို ေစာင့္လ်က္ေန၍၊အကြၽႏု္ပ္ပတ္လည္၌ စည္းလုပ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၈ထုိသုိ႔ခံရေသာသူသည္ ေဆြးေျမ့ေသာ အရာကဲ့သို႔၄င္း၊ ပုိးရြကိုက္စားေသာ အဝတ္ကဲ့သုိ႔ ၄င္း၊ အားေလ်ာ့ပ်က္ရပါ၏၊၊