ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁လူသည္ မိန္းမဘြားေသာသူျဖစ္သျဖင့္ အသက္တုိ၍ ဒုကၡျပည့္စုံပါ၏၊၊ ၂ပန္းပြင့္ကဲ့သုိ႔ပြင့္၍ ရိတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံရပါ၏၊၊ မတည္မရပ္ဘဲအရိပ္ကဲ့သုိ႔ ေရႊ႕သြားတတ္ပါ၏၊၊ ၃ထုိသုိ႔ေသာသူကုိ ကုိယ္ေတာ္ ၾကည့္မွတ္ေတာ္မူသေလာ။ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ဘက္၍ တရားေတြ႔ေတာ္မူမည္ေလာ့၊၊ ၄မသန္႔ရွင္းေသာ အရာထဲက သန္႔ရွင္းေသာ အရာကုိ အဘယ္သူထုတ္ေဘာ္ႏုိင္သနည္း၊၊ အဘယ္သူမွ်မထုတ္မေဘာ္ႏုိင္ပါ၊၊ ၅လူ၏ေန႔ရက္ တုိ႔ကုိ မွတ္သား၍ သူေနရေသာ လအေရအတြက္ကုိ ကုိယ္ေတာ္သည္သိသျဖင့္၊ သူမလြန္ႏုိင္ေသာ အပုိင္းအျခားကုိထားေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ၆မ်က္စိေတာ္ကုိ လႊဲ၍ လူသည္သူငွါးကဲ့သုိ႔ မိမိေန႔ရက္ကုိ လြန္ေစသည္တုိင္ေအာင္ ၿငိမ္ဝပ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူပါ။ ၇သစ္ပင္ ကုိခုတ္ေသာ္လည္း၊ အငုတ္အခ်ည္းစည္းမရွိဘဲ အတက္ေပါက္ေလဦးမည္ဟု ေျမာ္လင့္စရာရွိ၏။ ၈ေျမထဲမွာ အျမစ္ ေဟာင္း၍ ေျမေပၚမွာ အငုတ္ေသေသာ္လည္း၊ ၉ေရေငြ႔ေၾကာင့္ အတက္ေပါက္၍ ပ်ဳိးပင္ကဲ့သုိ႔ အညြန္႔တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝလူမူကားေသ၍ ေဆြးေျမ႔တတ္၏။ လူသည္အသက္ခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ၁၁အုိင္ ေရျပတ္သကဲ့သို႔၄င္း၊ ျမစ္ေရခန္းေျခာက္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ၁၂လူသည္အိပ္ၿပီးမွေနာက္တဖန္မထရ။ မုိဃ္းေကာင္းကင္ မကုန္မဆုံးမီွတုိင္ေအာင္ မႏုိးရ၊၊ အအိပ္အေပ်ာ္မပ်က္ရ။

၁၃ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ သခ်ဳႋင္းတြင္း၌ ဝွက္ထားေတာ္မူပါေစ။ အမ်က္ေတာ္မလြန္မွီ တုိင္ေအာင္ ကြယ္ကာေတာ္မူပါေစ။ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေအာက္ေမ့စရာအခ်ိန္ကုိ ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူပါေစ။ ၁၄လူသည္ ေသလွ်င္အသက္ရွင္   ျပန္ပါလိမ့္မည္ေလာ။ အကြၽႏု္ပ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မေရာက္မွီ၊ ပင္ပန္းစြာအမႈထမ္းရေသာ ေန႔ရက္ကာလပတ္လုံးသည္းခံ လ်က္ေနပါမည္။ ၁၅အကြၽႏု္ပ္ကုိေခၚေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ျပန္ေလွ်ာက္ပါမည္။ ကုိယ္တုိင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာကို သနားျခင္းစိတ္ရွိေတာ္မူပါ။ ၁၆ယခုမွာ အကြၽႏု္ပ္ေျခရာတုိ႔ကုိ ကိုယ္ေတာ္သည္ေရတြက္၍၊ အကြၽႏု္ပ္အျပစ္တို႔ကို ေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ၁၇အကြၽႏု္ပ္သည္မွားျခင္း အေၾကာင္း အရာကုိ အိတ္၌တံဆိပ္ခတ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္ဒုစရုိက္အျပစ္အေပၚမွာ အထပ္ထပ္အျပစ္တင္ေတာ္မူ၏။ ၁၈ၿပိဳေသာေတာင္ သည္ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ပါ၏၊၊ ေက်ာက္သည္လည္း မိမိေနရာမွ ေရြ႔ေလ်ာ့တတ္ပါ၏၊၊ ေရတုိက္ေသာ ေက်ာက္ခဲသည္လည္း ပြန္းတတ္ပါ၏။ ၁၉လႊမ္းမုိးေသာ ေရႏွင့္အတူ ေျမမႈန္႔ ပါသြားတတ္ပါ၏။ ထုိအတူကုိယ္ေတာ္သည္ လူေျမာ္လင့္ စရာအေၾကာင္းကုိ ဖ်က္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝကုိယ္ေတာ္သည္ လူကုိအစဥ္ႏုိင္ေတာ္မူ၍ လူသည္ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ပါ၏။ ထူးျခားေသာ မ်က္ႏွာကုိေပး၍ အျခားသုိ႔ လႊတ္လုိက္ ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁သူ၏သားတုိ႔သည္ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း သူသည္ မသိရပါ။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ ေသာ္လည္း ထုိအမႈကုိပင္ မရိပ္မိပါ။ ၂၂သုိ႔ရာတြင္ သူ၏ကုိယ္သည္ ကုိက္ခဲလ်က္၊ သူ၏ဝိညာဥ္သည္ ညည္းတြား လ်က္ေနရပါသည္ဟုျမြက္ဆုိ၏။