ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၅)


၁တဖန္ေတမန္ အမ်ဳိးသား ဧလိဖတ္ျမြက္ဆိုသည္ကား၊ ၂ပညာရွိေသာသူသည္ေလႏွင့္ တူေသာအခ်ည္းႏွီး စကားကုိ ေျပာသင့္သေလာ။ မိမိဝမ္းကုိအေရွ႔ေလႏွင့္ ျပည့္ေစသင့္သေလာ။ ၃အက်ဳိးမဲ့ေသာစကား၊ ေက်းဇူးမျပဳႏုိင္ ေသာစကားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္သေလာ။ ၄သင္သည္ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းအက်င့္၌ အက်ဳိးမရွိဟုဆုိလုိ၏။ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳရာဝတ္ကုိ ဆီးတားတတ္၏၊၊ ၅သင္သည္ကုိယ္ႏႈတ္ျဖင့္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပ၏။ ပရိ ယာယ္ျပဳေသာသူ၏ စကားကုိသုံးတတ္၏။ ၆ငါသည္သင့္ကုိအျပစ္မတင္၊ သင့္ႏႈတ္သည္သင့္ကုိ အျပစ္တင္၏၊၊ သင့္ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္  သင့္တဘက္၌ သက္ေသခံ၏။ ၇သင္သည္ အဦးဆုံးဘြားေသာ လူျဖစ္သေလာ။ ေတာင္မ်ားကို မဖန္ဆင္းမွီသင့္ကို ဖန္ဆင္းသေလာ ၈ဘုရားသခင္ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ တုိင္ပင္ဘူးသေလာ။ ပညာကုိကုိယ္၌ အကုန္ အစင္သိမ္းထားၿပီေလာ။ ၉ငါတုိ႔မသိ၊ သင္သိေသာ အရာမည္မွ်ရွိသနည္း၊ ငါတုိ႔၌မပါ၊ သင္နားလည္ေသာ အရာ မည္မွ် ရွိသနည္း။ ၁ဝသင့္အဘထက္အသက္ႀကီးေသာသူ၊ ဆံပင္ျဖဴေသာသူတုိ႔သည္ ငါတုိ႔တြင္ရွိၾက၏။ ၁၁သင္၌ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ သက္သာျခင္းအေၾကာင္း နည္းသေလာ။ သင္၌ဝွက္ထားေသာအမႈ တစံုတခုရွိသေလာ။  ၁၂ကုိယ္ အလုိသုိ႔ လုိက္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊဲသြားသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ေစာင္းထုိးသနည္း။ ၁၃သင္၏စိတ္သေဘာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၍၊ ႏႈတ္ႏွင့္ျပစ္မွားေပ၏။ ၁၄လူသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းႏုိင္သနည္း၊ မိန္းမဘြားေသာသူသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ႏုိင္သနည္း။ ၁၅ဘုရားသခင္သည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူတုိ႔ကုိပင္ ယုံေတာ္မမူ။ ေကာင္းကင္ဘုံေသာ္လည္း ေရွ႔ေတာ္၌မစင္ၾကယ္။ ၁၆သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ ေရကုိေသာက္ သကဲ့သုိ႔ ဒုစရုိက္ အျပစ္ကုိ ေသာက္လ်က္၊ ဆုိးညစ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာ လူသတၱဝါ၌အဘယ္ဆုိဘြယ္ရွိသနည္း။

၁၇-၁၉ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ေလာ့။ တပါးအမ်ဳိးသားႏွင့္ မေရာေႏွာ၊ ကုိယ္အမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းလွ်င္ ေျမကုိပုိင္ေသာ ပညာရွိတုိ႔သည္၊ ဘုိးေဘးလက္ထက္မွစ၍ မထိမ္မဝွက္၊ ေျပာဘူးေသာအရာ ငါ့ကုိယ္တုိင္ျမင္ေသာအရာကို ငါျပသမည္၊၊ ၂ဝဆုိးေသာသူသည္ တသက္လုံးဒုကၡဆင္းရဲကုိ ခံရ၏၊၊ ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာသူသည္ မိမိအသက္အပုိင္း အျခားကုိ မသိရ၊၊ ၂၁သူသည္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာအသံကို ၾကားလ်က္ေနရ၏။ စည္းစိမ္ကိုခံစားစဥ္တြင္ ဖ်က္ဆီး ေသာသူသည္ လာတတ္၏။ ၂၂ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ေဘးလြတ္မည္ဟု ေျမာ္လင့္စရာမရွိ။ ထားသည့္သူကို  ေခ်ာင္းေျမာင္း လ်က္ရွိ၏၊၊ ၂၃စားစရာကိုရွာ၍ လွည့္လည္ရ၏။ မိမိအဘုိ႔ေမွာင္မုိက္ေသာကာလသည္ အသင့္ရွိသည္ကို သိ၏။ ၂၄ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡႏွင့္ နာၾကဥ္းျခင္းေဝဒနာတို႔သည္ ထုိသူကိုေခ်ာက္တတ္၏။ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ အသင့္ေနေသာရွင္ဘုရင္ ကဲ့သုိ႔သူကိုႏုိင္တတ္၏။ ၂၅အေၾကာင္းမူကား ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္၏ အာဏာေတာ္ကိုဆန္လ်က္၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ တဘက္ကေန၍ ကိုယ္ကိုခိုင္ခံ့ေစ၏။ ၂၆လည္ပင္းကိုဆန္႔လ်က္၊  ထူေသာဒုိင္းပုႏွင့္ ဆီးကာလ်က္၊  ဘုရားသခင္ကိုတိုက္အံ့ေသာငွါ ေျပး၏။ ၂၇မိမိမ်က္ႏွာကို ဆူၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ဖံုးအုပ္၍ ဝမ္းပ်ဥ္း အသား သည္လည္း ဆူၿဖိဳးလ်က္အတြန္႔တြန္ေနသည္။ ၂၈သို႔ေသာ္လည္း လူဆိတ္ေသာၿမိဳ႔ အဘယ္သူမွ် မေန။ ၂၉လဲလုေသာ အိမ္တို႔၌ သူသည္ေနရ၏၊၊ ေငြမရတတ္ရ၊ သူ၏စည္းစိမ္မတည္ရ။ သူ၏ဥစၥာပစၥည္းသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ မျပန္႔ပြားရ။ ၃ဝသူသည္ေမွာင္မိုက္ေဘးႏွင့္ မလြတ္ရ။ မီးလွ်ံသည္ သူ၏အခက္လက္တို႔ကို ေလာင္လိမ့္မည္၊၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္အသက္အားျဖင့္ သုတ္သင္ဖယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရ၏။ ၃၁အဘယ္သူလွည့္စားျခင္းကို ခံရ၍ အနတၱကို မခိုလံႈေစႏွင့္။ သို႔မဟုတ္အနတၱအက်ိဳးကို ခံရလိမ့္မည္။ ၃၂အခ်ိန္မေစ့မီွဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ သူ၏အခက္ အလက္သည္ မစိမ္းရာ။ ၃၃စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကဲ့သို႔ မိမိ၌မမွည့္ေသာအသီးကို၄င္း၊ သံလြင္ပင္ကဲ့သို႔ မိမိအပြင့္ကို၄င္း၊ ေခြၽရလိမ့္မည္။ ၃၄အဓမၼလူ၏အသင္းသည္ ဆိတ္ညံလိမ့္မည္။ တံစိုးစားေသာ သူတို႔၏ေနရာသည္ မီးေလာင္လိမ့္မည္။ ၃၅ထုိသူတို႔သည္ မေကာင္းေသာ အႀကံကို ပဋိိသေႏၶြယူ၍ အနတၱကိုဘြားတတ္ၾက၏။ သူတို႔ဝမ္းထဲ၌ မုသာကို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္တတ္သည္ဟု ျမြက္ဆို၏၊၊