ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၆)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္ဆိုသည္ကား၊ ထိုသို႔ေသာစကားမ်ားတို႔ကို ငါၾကားဘူးၿပီ။ သင္တို႔ရွိသမွ် သည္ ႏွစ္သိမ့္ ေစျခင္းငွါျပဳေသာ္လည္း ပင္ပန္းေစေသာသူျဖစ္ၾကပါသည္တကား။ ၃အခ်ည္းႏွီးေသာစကား မကုန္ႏုိင္သေလာ။ သင္သည္စကားတံု႔ျပန္ေျပာျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ရဲရင့္သနည္း၊၊ ၄သင္တို႔ေျပာသကဲ့သို႔ ငါသည္လည္းေျပာႏုိင္၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကဲ့သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါသည္သင္တို႔တဘက္စကားမ်ားကို ပံု၍ထားႏိုင္၏။ ၅ေခါင္းကိုလည္းခါႏိုင္၏။ ထုိသို႔ငါသည္မျပဳဘဲ သင္တုိ႔ကိုငါ့စကားႏွင့္မစမည္။ အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားကိုငါ ခ်ဳပ္တည္းမည္၊၊ ၆ယခုမွာငါသည္ ေျပာေသာ္လည္းမသက္သာ မေျပာဘဲေနလွ်င္လည္း ျခားနားျခင္းမရွိ။ ၇ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုပင္ပန္းေစေတာ္မူၿပီ။ ငါ့အိမ္ကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ။ ၈ငါ့ကိုေျခခ်င္း ခတ္ေတာ္မူ၍ ထုိေျခခ်င္းသည္ ငါတဘက္ကသက္ေသခံ၏။ ငါပိန္ၾကံဳျခင္းအရာသည္လည္း ငါ့တဘက္ကထ၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လ်က္ သက္ေသခံ၏။ ၉အမ်က္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုအပုိင္းပိုင္းဆြဲျဖတ္၍ ညွဥ္းဆဲတတ္၏၊၊ ငါ့အေပၚမွာအံသြားခဲ ႀကိတ္ျခင္းကိုျပဳေတာ္မူ၏။ ငါ့ရန္သူသည္ငါ့ကို မ်က္ေစာင္းထိုး၏။ ၁ဝသူတပါးတို႔သည္ ငါ့ကိုပစပ္ဟၾက၏၊၊အရွက္ခြဲ၍ပါးကိုပုတ္ၾက၏။ ၁၁ငါ့တဘက္ကတညီတၫြတ္တည္း စုေဝးၾက၏၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုမတရားေသာသူတို႔တြင္ ခ်ဳပ္ထားေတာ္မူၿပီ။ လူဆိုးတို႔၏လက္သုိ႔အပ္ ေတာ္မူၿပီ။ ၁၂ငါသည္ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ေနေသာအခါ ငါ့အရုိးတို႔ကိုခ်ိဳးေတာ္မူ၏၊၊ လည္ပင္းကိုကုိင္၍ အပိုင္းပိုင္းျပတ္ေစျခင္းငွါ လႈပ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃ငါ့ကိုပစ္စရာ စက္သြင္းေတာ္မူ၏၊၊ ျမွားေတာ္တို႔သည္ ငါ့ကိုဝိုင္း၍ ကရုဏာေတာ္မရွိပဲ ငါ့ေက်ာက္ ကပ္ကို စူးေစေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့သည္းေျခအရည္ကို ေျမေပၚ၌သြန္းေတာ္မူ၏။ ၁၄ငါ့ကိုအထပ္ထပ္ ဆြဲျဖတ္၍ သူရဲကဲ့သို႔ ငါ့ကို ဟုန္းဟုန္းတိုက္လာေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅ငါသည္  ကိုယ္အေရေပၚမွာ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ခ်ဳပ္၍ကိုယ္ဦးခ်ဳိကိုရႊံ႕ ႏွင့္လူးၿပီ။ ၁၆ငိုျခင္းအားျဖင့္ ငါ့မ်က္ႏွာပ်က္လ်က္ ငါ့မ်က္ ခမ္းေပၚမွာ ေသျခင္းအရိပ္ လႊမ္းမိုးလွ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၇သို႔ေသာ္လည္း ငါ့လက္၌ မတရားေသာအမႈမရွိ။ ငါျပဳေသာပဌနာသည္လည္း သန္႔ရွင္း၏၊၊ ၁၈အိုေျမႀကီး ငါ့အေသြးကိုဖံုး၍ မထားပါႏွင့္။ ငါေအာ္ဟစ္ျခင္း အသံကိုသင္၌မေနေစႏွင့္၊၊ ၁၉ဤအမႈ၌ ငါသက္ေသသည္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာရွိ၏၊၊ ၂ဝငါ့သေဘာကိုသိ ေသာသူသည္ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ရွိ၏၊၊ ငါ့အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ ငါ့ကိုကဲ့ရဲ႕၍  ငါသည္ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ရည္ က်လ်က္ေန၏။ ၂၁လူသည္မိမိအသိကြၽမ္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးသကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရေသာအခြင့္ ရွိပါေစေသာ။ ၂၂ႏွစ္ေပါင္းမၾကာျမင့္မွီ တဖန္ျပန္၍ မလာရေသာလမ္းသို႔ ငါလုိက္သြားရေတာ့မည္၊၊