ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၇)


၁ငါအသက္ကုန္ၿပီ၊၊ ငါေနရေသာ ကာလလြန္ၿပီ။ သခ်ၤဴိင္းသည္ ငါ့အဘုိ႔ျဖစ္၏။ ၂ကဲ့ရဲ့တက္ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ရွိၾကသည္မဟုတ္လား။ သူတို႔ေႏွာင့္ယွက္ေသာ အျခင္းအရာတို႔ကို အစဥ္ငါျမင္ရသည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၃အေပါင္ထားပါေတာ့။ အာမခံေပးပါေတာ့။ အဘယ္သူသည္ငါႏွင့္ဂတိသစၥာ ထားမည္နည္း။ ၄ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ဥာဏ္ကို ကြယ္ေစေတာ္မူ၍သည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔ကိုေျမွာက္ေတာ္မမူရ။ ၅အၾကင္သူသည္ ဥစၥာကို လူယူအံ့ေသာငွါ  အေဆြခင္ပြန္း ကိုအပ္၏။ ထိုသူ၏ သားတို႔သည္ ေျမာ္လင့္၍ စိတ္ပ်က္ရၾကလိမ့္မည္။ ၆ငါ့ကို သူတပါးကဲ့ရဲ႕စရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေစေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္ ငါကိုရြံ႔ၾက၏။ ၇ဝမ္းနည္းျခင္း အားႀကီးေသာေၾကာင့္ ငါမ်က္စိမႈန္၏။ ကိုယ္ အဂၤါမ်ားတို႔သည္   အရိပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ ဤအမႈေၾကာင့္ မိန္းေမာ ေတြေဝၾကလိမ့္ မည္။အျပစ္ကင္းလြတ္ေသာ သူတို႔သည္ အဓမၼလူမ်ားတဘက္က ကိုယ္ကိုကိုယ္ ႏိႈးေဆာ္ၾကလိမ့္မည္။ ၉ေျဖာင့္မတ္ ေသာ သူတို႔သည္လည္း တည္ၾကည္ျခင္း၊ လက္စင္ၾကယ္ေသာ သူတို႔သည္ ခြန္အားတိုးပြားျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝသင္တို႔မူကား တေယာက္မွ် မၾကြင္း၊ ျပန္သြားၾကပါေတာ့။ သင္တို႔တြင္ ပညာရွိတစ္စံု တစ္ေယာက္ကိုမွ် ငါမေတြ႔ႏုိင္၊

၁၁ငါ့ေန႔ရက္လြန္ၿပီ၊၊ ငါႏွလုံးသြင္းမိေသာအႀကံအစည္တုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကၿပီ၊ ၁၂ညဥ့္သည္ ငါ၌ေနကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ငါ့အလင္းသည္ေမွာင္မုိက္ႏွင့္ နီးစပ္၏၊၊ ၁၃သခ်ႋဳင္းသည္ ငါ့ေနရာျဖစ္သည္ကုိ ငါေျမာ္လင့္၏၊၊ ငါ့အိပ္္ရာသည္ ေမွာင္မုိက္၌ ခင္းလ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၄ပုပ္စပ္ျခင္းအား၊ သင္သည္ငါ့အဘျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း၊ တီေကာင္အား သင္သည္ ငါ့အမိ၊ ငါ့ႏွမျဖစ္သည္ဟူ၍ ၄င္းငါဆုိရ၏၊၊ ၁၅သုိ႔ျဖစ္၍ အဘယ္သုိ႔ ငါေျမာ္လင့္ရသနည္း၊၊ ငါေျမာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းကုိ အဘယ္သူျမင္ရသနည္း၊၊ ၁၆ထုိအေၾကာင္းသည္ မရဏာႏုိင္ငံအထဲသုိ႔ဝင္၍ ငါႏွင့္အတူ ေျမမႈန္႔၌ႏွိမ့္ ခ်လ်က္ေနရမည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊