ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၈)


၁တဖန္ရႈအာအမ်ဳိးသား ဗိလဒဒ္ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ဤစကားသည္ အဘယ္အခါမွ ျပတ္လိမ့္ မည္နည္း၊၊ သတိျပဳၾက၊၊ သုိ႔မွသာ ငါတုိ႔သည္ စကားေျပာၾကမည္၊၊ ၃သင္သည္ ငါတုိ႔ကုိ တိရစာၦန္ကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္သနည္း၊  အဘယ္ေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳသနည္း၊၊ ၄အမ်က္ထြက္၍ မိမိကုိယ္ကုိ ကိုက္ျဖတ္ေသာသူ၊ သင့္အတြက္ေျမႀကီး ကုိ စြန္႔ပစ္ရမည္ေလာ၊၊ ေက်ာက္သည္ မိမိေနရာမွေရႊ႔ရမည္ေလာ။ ၅အကယ္စင္စစ္ဆုိးေသာသူ၏ အလင္းသည္ကြယ္ လိမ့္မည္၊၊ သူ၏မီးလွ်ံမေတာက္ရ။ ၆သူ၏ေနရာ အလင္းသည္ ေမွာင္မုိက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူ၏ဆီမီးလည္းေသလိမ့္ မည္၊ ၇ခုိင္ခံ့စြာသြားေသာအခါ က်ဥ္းေျမာင္းရာသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ မိမိအၾကံအစည္အားျဖင့္ ရႈံးရလိမ့္မည္၊၊ ၈ပုိက္ထဲသုိ႔ အလုိလုိဝင္တတ္၏၊၊ ေက်ာ့ကြင္းေပၚမွာ နင္းတတ္၏၊၊ ၉ ဂုိင္းျပဳတ္၍ေျခကုိ မိသျဖင့္ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္ မကြၽတ္ႏုိင္ ဘဲေနရ၏၊  ၁ဝေျမ၌ဂ်မ္းႀကိဳးကုိ သူ႔အဘုိ႔ ဝွက္ထားလ်က္၊ သူသြားရာလမ္း၌ ေထာင္ေခ်ာက္ကုိျပင္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၁ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာတုိ႔သည္ဝုိင္း၍ က်ပ္တည္းစြာလုိက္ႏွင့္ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သူသည္ ငတ္မြတ္ ေသာအားျဖင့္ အားေလ်ာ့လ်က္၊ ပ်က္စီးျခင္းေဘးႏွင့္ ေတြ႔လုလ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၃ထုိေဘးသည္ သူ၏အရုိးတုိ႔ကုိ ကုိက္ခဲ၍ ေသမင္း၏သားဦးသည္ သူ၏ခြန္အားကုိ မ်ဳိလိမ့္မည္၊၊ ၁၄သူခုိလႈံအေၾကာင္းကုိ သူ၏ေနရာမွ ပယ္ရွင္း၍၊ သူ႔ကုိယ္ကုိ ေဘးဒဏ္တုိ႔၏  ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ေဆာင္သြားရ၏၊၊ ၁၅သူ၏ေနရာ၌ အရွင္မရွိ၊၊ ပ်က္စီးျခင္းေဘးေန၍ အမုိးေပၚမွာ ကန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊ ၁၆သူ၏အျမစ္တုိ႔သည္ ေသြ႔ေျခာက္္လ်က္၊ အခက္အလက္တုိ႔လည္း ေသလ်က္ရွိၾကလိမ့္ မည္၊၊ ၁၇ေျမေပၚမွာ သူ႔ကုိေအာက္ေမ့စရာ အမွတ္ေပ်ာက္ပ်က္၍ ပြဲသဘင္၌ သူ၏နာမကုိ အဘယ္သူမွ် မေခၚမေျပာ။ ၁၈သူ႔ကုိအလင္းထဲက  ေမွာက္မုိက္ထဲသုိ႔ ေမာင္း၍ လူ႔ျပည္မွႏွင္ထုတ္ရ၏၊၊ ၁၉သူ႔အမ်ဳိးတြင္သူ႔သားေျမးမရွိ၊၊ သူ၏ အိမ္သူအိမ္သား တေယာက္မွ် မက်န္ရစ္ရ၊၊ ၂ဝသူ၏လက္ထက္၌ရွိေသာ သူတုိ႔သည္ ထိတ္လန္႔သကဲ့သုိ႔၊ သူ႔ေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသူတို႔သည္ သူ၏ အမႈေၾကာင့္ မိန္းေမာေတြေဝၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၁အကယ္စင္စစ္ဆုိးေသာသူ၏ ေနရာသည္ ထုိသုိ႔ေသာ လကၡဏာရွိ၏၊ ဘုရားသခင္ကုိမသိေသာ သူသည္ ထုိသုိ႔ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟုျမြက္ဆုိ၏။