ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁၉)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့စိတ္ဝိညာဥ္ကုိေႏွာင့္ရွက္၍ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လုံး သင္တုိ႔စကားျဖင့္ ငါ့ကုိခ်ဳိးဖဲ့ၾကလိမ့္မည္နည္း၊၊ ၃ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့ၾကၿပီ၊၊ ငါ့ကိုမိန္းေမာ ေတြေဝေစျခင္းငွါ  အရွက္မရွိဘဲျပဳၾကၿပီ။ ၄ငါျပစ္မွားၿပီမွန္ေစေတာ့၊၊ ငါ့အျပစ္ႏွင့္ငါသာဆုိင္၏၊၊ ၅သင္တုိ႔သည္ ငါ့အေပၚ၌ဝါၾကြား၍ ငါအရွက္ခံရေသာေၾကာင့္၊ ငါ၌အျပစ္တင္ၾကေသာ္လည္း ၆ဘုရားသခင္ သည္ ငါ့ကုိလွဲ၍ မိမိေက်ာ့ကြင္း၌ ေက်ာ့မိ ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သိမွတ္ၾကေလာ့၊၊ ၇ငါသည္ကုိယ္ခံရေသာ  ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမည္တမ္းေသာ္လည္း၊ အဘယ္သူမွ်နားမေထာင္၊၊ ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း တရားသျဖင့္  စီရင္ေသာသူမရွိ၊၊ ၈ငါမသြားႏုိင္ေအာင္ ငါ့ေရွ႔မွာ အဆီးအကာျပဳ၍၊ ငါသြားရာလမ္း၌ ေမွာက္မုိက္ကုိထားေတာ္မူၿပီ၊၊  ၉ငါ့ဂုဏ္အသေရကို ခြၽတ္၍ ငါ့ေခါင္းက ေပါင္းသရ ဖူကို ခ်ေတာ္မူ ၿပီ၊၊ ၁ဝငါ့ကိုဝိုင္း၍ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူသျဖင့္ ငါေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ သစ္ပင္ကိုႏႈတ္သကဲ့သို႔ ငါေျမာ္လင့္ေသာအ ခြင့္ကို ႏႈတ္ေတာ္မူူၿပီ။  ၁၁ငါ၌အမ်က္ေတာ္ကုိ ႏႈိးေဆာ္၍၊ ငါ့ကုိရန္သူကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၂စစ္ခ်ီလာ၍ စစ္သူရဲ ေတာ္တုိ႔သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ က်ဳံးတူး၍ငါ့ပတ္လည္၌ တပ္ခ်ၾက၏၊၊ ၁၃ငါ့ညီအစ္ကုိတုိ႔ကုိ ငါႏွင့္ ကြာေဝးေစ ေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့အသိအကြၽမ္းတုိ႔သည္ ငါ့ကုိမသိ၊ ရုိင္းေသာ သူျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၄ငါ့ေပါက္ေဘာ္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိစြန္႔၍ ငါ့့သူငယ္ ခ်င္းတုိ႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ၾက၏၊၊ ၁၅ငါ့ကြၽန္မမ်ား၊ ငါ့အိမ္သူအိမ္သားမ်ားတုိ႔သည္ ငါ့ကုိဧည့္သည္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ တကြၽန္းတ ႏိုင္ငံသားကဲ့သုိ႔၄င္း၊  မွတ္ၾက၏၊၊ ၁၆ငါ့ကြၽန္ကုိငါေခၚေသာအခါသူသည္ မထူး၊ သူ႔ကုိ ႏႈတ္ဆက္၍ ေတာင္းပန္ရ၏၊၊ ၁၇ငါ့မယားသည္ ငါ့အသက္ေလ ကုိ၄င္း၊ ငါ့သားသမီးတုိ႔သည္ ငါျမည္တမ္းျခင္းအသံကုိ၄င္း၊ ရြံၾက၏၊၊ ၁၈သူငယ္တုိ႔သည္ လည္း ငါ့ကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ငါထေသာအခါကဲ့ရဲ့ၾက၏၊၊ ၁၉ငါ့မိတ္ေဆြတုိ႔သည္ ငါ့ကုိ ရြံ႕၍၊ ငါခ်စ္ေသာသူတို႔သည္ ငါ့ရန္သူျဖစ္ၾက၏၊၊ ၂ဝငါ့အေရအသားသည္ ငါ့အရုိးတုိ႔၌ ကပ္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၂၁သြားဖုံးတခုသာပါလ်က္ ငါေျပးလြတ္ရ၏။ ၂၁အုိအေဆြခင္ပြန္းတုိ႔၊ ငါ့ကုိသနားၾကပါ၊၊ ငါ့ကုိသနားၾကပါ၊၊ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္သည္ ငါ့ကုိထိခုိက္ပါၿပီ၊၊ ၂၂ဘုရားသခင္ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူသည့္နည္းတူ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ညွဥ္းဆဲၾကသနည္း၊၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့အသားကုိစား၍ မေရာင့္ရဲေသာ ေနၾကသနည္း၊၊

၂၃ငါ့စကားကုိ ယခုေရးမွတ္ပါေစေသာ၊၊ စာရင္း၌ သြင္းထားပါေစေသာ၊၊ ၂၄ခဲျပားေပၚမွာ ကညစ္ႏွင့္ အကၡရာတင္ လ်က္၊ ေက်ာက္စာထုိးလ်က္ ျမဲပါေစေသာ၊၊ ၂၅ငါ့ကုိေရြးႏႈတ္ေသာသခင္သည္ အသက္ရွင္၍ ေနာင္ကာလ၌ ေျမမႈန္႔ အေပၚမွာ ေပၚလာေတာ္မူမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂၆ငါ့အေရကုန္ၿပီးမွ ဤကုိယ္ကုိပင္ ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း၊ ငါသည္ကုိယ္ခႏၾၶြာ၌ ဘုရားသခင္ကို ျမင္မည္ဟူ၍၄င္း ငါသိ၏၊၊ ၂၇ငါ့ဘက္၌ ေနေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ငါျမင္မည္၊၊ သူတပါးျမင္သည္ သာမက၊ ငါသည္ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ဖူးျမင္မည္၊၊ ထုိသုိ႔ေျမာ္လင့္၍ ငါ့ေက်ာက္ကပ္သည္ ပ်က္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၂၈ယခုမွာသင္ တုိ႔က ငါတုိ႔သည္ သူ႔ကုိအဘယ္သုိ႔ညွဥ္းဆဲရမည္နည္း၊၊ သူ၌အျပစ္တင္ေသာ အခြင့္ကုိအဘယ္သုိ႔ ေတြ႔ရမည္နည္း ဟုဆုိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၂၉ထားေဘးကိုေၾကာက္ၾကေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ အမ်က္ေတာ္သည္ ထားေဘးျဖင့္ အျပစ္ ေပးတတ္၏၊၊ အျပစ္စီရင္ရေသာ အခ်ိန္ရွိေၾကာင္းကုိ သိမွတ္ၾကေလာ့ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊