ေယာဘ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေယာဘအမည္ရွိေသာ သူတေယာက္သည္ ဥဇျပည္၌ ေန၏၊၊ ထိုသူသည္စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိ၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ၂သားခုနစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသုံး ေယာက္ရွိ၏၊၊ ၃သူ၏ဥစၥာကား၊ သုိးခုနစ္ေထာင္၊ ကုလားအုပ္သုံးေထာင္၊ ႏြားယွဥ္ငါးရာ၊ ျမည္းမငါးရာ၊ ငယ္သားအတုိင္း မသိမ်ားသည္ျဖစ္၍၊ ထုိသူသည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္သားတကာတုိ႔ထက္ သာ၍ ႀကီးေသာသူျဖစ္၏၊၊

၄ေယာဘ၏သားတုိ႔သည္ ႏွစ္စဥ္အတုိင္း အသီးအသီးဘြားေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ မိမိတုိ႔အိမ္၌ ပြဲခံသျဖင့္၊ ႏွမ သုံးေယာက္ကုိလည္းေခၚ၍ အတူစားေသာက္ေလ့ရွိၾက၏၊၊ ၅ပြဲခံေသာေန႔ရက္လြန္ေသာအခါ၊ ေယာဘသည္ သူတုိ႔ ကုိေခၚ၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီးလွ်င္ နံနက္ေစာေစာထ၍ သူတုိ႔အေရအတြက္အတုိင္း မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ေလ့ရွိ၏။  အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့သားတုိ႔သည္ မွားယြင္း၍ စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ဘုရားသခင္ကုိ စြန္႔ပယ္ၾကၿပီေလာဟု ေယာဘ ေအာက္ေမ့၏၊ ထုိသုိ႔ေယာဘသည္ အစဥ္ျပဳျမဲရွိ၏၊၊

၆ဘုရားသခင္၏ သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ စာတန္သည္လည္း သူတို႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လာ၏၊၊ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကုိေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၈ထာဝရဘုရားကလည္း ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကုိ ဆင္ျခင္ၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိ၊၊ စုံလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိ ေရွာင္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု စာတန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၉စာတန္ကလည္း၊ ေယာဘသည္ အက်ဳိးမရဘဲ ဘုရားဝတ္ကုိျပဳသေလာ၊၊ ၁ဝကုိယ္ေတာ္သည္ သူ႔ကုိယ္မွစ၍ သူ႔အိမ္ႏွင့္ သူ႔ဥစၥာရွိသမွ်ပတ္လည္၌ ေစာင္ရန္းကာ ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ သူျပဳေလသမွ်တုိ႔ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ သူ႔သုိးႏြားအစရွိေသာ တိရစာၦန္တုိ႔သည္ ေျမေပၚမွာ အလြန္ပြားမ်ားၾကၿပီ၊၊ ၁၁ယခုမူကား၊ လက္ေတာ္ကုိဆန္႔၍ သူ၏ဥစၥာရွိသမွ်ကုိ ထိခုိက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကုိ ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၁၂ထာဝရဘုရား ကလည္း သူ၏ဥစၥာရွိသမွ်သည္ သင့္လက္၌ရွိ၏၊၊ သူ႔ကုိယ္တခုကုိသာမထိမခုိက္ႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွထြက္သြားေလ၏၊၊

၁၃တေန႔သ၌ ေယာဘ၏သားသမီးတုိ႔သည္ အစ္ကုိအႀကီးအိမ္တြင္စား၍ စပ်စ္ရည္ကုိ ေသာက္လ်က္ ေနၾကစဥ္၊ ၁၄ေယာဘထံသုိ႔ တမန္တေယာက္လာ၍၊ ႏြားတုိ႔သည္ လယ္ထြန္လ်က္၊ သူတုိ႔အနားမွာ ျမည္းမတုိ႔သည္ က်က္စားလ်က္ရွိၾကေသာအခါ၊ ၁၅ေရွဘအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ တုိက္ယူသြား ၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တုိ႔ကုိလည္း ထားႏွင့္ သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကုုိယ္ေတာ္အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။  ၁၆ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အျခားေသာသူတေယာက္သည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏ မီးသည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္မွ က်သျဖင့္၊ သုိးမ်ားႏွင့္ လူေစာင့္မ်ားတုိ႔ကုိ ေလာင္၍သူတုိ႔သည္ ကြၽမ္းကုန္ၾကပါၿပီ၊၊ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္း က်န္ရစ္လ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၁၇ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ အျခားေသာ သူတေယာက္သည္ လာ၍ ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တပ္သုံးတပ္တုိ႔သည္ခ်ီ၍ ကုလားအုပ္တုိ႔ကုိ တုိက္ယူသြားၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တုိ႔ကုိလည္း ထားႏွင့္သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္ကိုယ္ေတာ္ အားသိတင္း ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၈ထုိသုိ႔ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အျခားေသာသူတေယာက္သည္လာ၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏ သားသမီးတုိ႔သည္ အစ္ကုိအႀကီးအိမ္၌ စား၍ စပ်စ္ရည္ကုိ ေသာက္လ်က္ေနၾကေသာအခါ ၁၉ ေတာမွ ေလႀကီးလာ၍ အိမ္ေလးေထာင့္ကုိ တုိက္သျဖင့္၊ အိမ္သည္ထုိလုလင္တုိ႔အေပၚ၌ ၿပိဳလဲပါ၏၊၊ သူတုိ႔သည္ေသ၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂ဝထုိအခါေယာဘသည္ထ၍ မိမိဝတ္လုံကုိ ဆုတ္ေလ၏၊၊ ဆံပင္ကုိလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာဝပ္လ်က္ကုိးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္အဝတ္မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏၊၊ ၂၁အဝတ္ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသုိ႔ ျပန္သြားေတာ့မည္၊၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားလည္း ရုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရွိပါေစသတည္း ဟုဆုိေလ၏၊၊ ၂၂ေယာဘသည္ ဤအမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ေသာ္လည္း မမွားယြင္း၊၊ ထာဝရဘုရားကုိလည္း အျပစ္မတင္ ဘဲေန၏၊၊