ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁တဖန္ေနမတ္အမ်ဳိးသားေဇာဖာျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ငါျပန္ေျပာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့စိတ္ႏွလုံးသည္ ႏႈိးေဆာ္ ေသာေၾကာင့္၊ ေျပာခ်င္ေသာစိတ္အားႀကီ၏၊၊ ၃ငါသည္ကုိယ္ခံရေသာ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္း စကားကုိၾကား၍၊ ငါ့ဥာဏ္ သေဘာႏိႈးေဆာ္သျဖင့္ ငါျပန္ေျပာရ၏၊၊

၄ေရွ႕ဦးစြာေသာကာလ၊ လူကုိေျမႀကီးေပၚမွာ ေနရာခ်စကာလမွစ၍၊ ၅ဆုိးေသာသူသည္ ၾကာျမင့္စြာကာလ မဝါၾကြားရေၾကာင္းကုိ၄င္း၊ အဓမၼလူသည္ ခဏသာဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းကို ၄င္းမသိသေလာ၊၊ ၆သူ၏ဘုန္းသည္ မိုဃ္းေပၚသို႔တက္၍ သူ၏ေခါင္းသည္ မုိဃ္းတိမ္တုိင္ေအာင္ မွီေသာ္လည္း၊  ၇မိမိမစင္ကဲ့သို႔ အစဥ္ပ်က္ရလိမ့္မည္၊၊ သူ႔ကုိျမင္ ဘူးေသာသူတို႔က၊ ထုိသူသည္အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ေမးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈သူသည္ အိပ္မက္ကဲ့သုိ႔လြင့္ျပား၍ ေနာက္ တဖန္မေတြ႔ရ၊၊ ညဥ့္ရူပါရုံကဲ့သုိ႔ ကြယ္ေပ်ာက္ရလိမ့္မည္၊၊ ၉သူ႔ကိုျမင္ဘူးေသာ မ်က္စိသည္ ေနာက္တဖန္သူ႔ကုိ မၾကည့္ မရႈရ၊၊ သူ၏ေနရာအရပ္သည္ ေနာက္တဖန္သူ႔ကုိ မျမင္ရ၊၊ ၁ဝသူ၏သားတုိ႔သည္ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ေဖ်ာင္းဖ်ရၾက၏။ သုိထားေသာဥစၥာကုိ ကုိယ္လက္ႏွင့္ ျပန္ေပးရၾက၏၊၊ ၁၁သူ၏အရိုးတုိ႔သည္ပ်ဳိေသာ အရြယ္၏ အရွိန္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ္လည္း၊ သူႏွင့္တကြ ေျမမႈန္႔၌အိပ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သူသည္ မိမိပစပ္၌ ဒုစရုိက္ကုိ ခ်ဳိႏုိးထင္၍ မိမိလွ်ာေအာက္မွာ ဝွက္ထားလ်က္၊ ၁၃ ႏွေျမာသျဖင့္ မစြန္႔ရက္ဘဲ၊ မိမိပစပ္၌ ငုံေသာ္လည္း၊ ၁၄စားၿပီးလွ်င္သူ၏ ဝမ္းထဲမွာ သေဘာေျပာင္း၍ ေျမြးဆုိးအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၅သူမ်ဳိေသာ စည္းစိမ္စဥစၥာကုိ တဖန္အန္ရလိမ့္မည္၊၊ ဘုရားသခင္လည္း သူ႔ကို ဝမ္းႏႈတ္ေတာ္မူမည္၊၊ ၁၆သူသည္ ေျမြဆုိးအဆိပ္ အေတာက္ကုိ စုိ႔၍ ေျမြေဟာက္ကုိက္သျဖင့္ ေသရလိမ့္မည္။ ၁၇အသြယ္သြယ္ေသာျမစ္၊ ႏုိ႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ ျမစ္တုိ႔ကုိ မျမင္ရ၊၊ ၁၈မိမိလုပ္၍ ရေသာ ဥစၥာကုိမိမိမသုံးဘဲ ျပန္ေပးရ၏၊၊ ၁၉ဆင္းရဲသား တုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲစြန္႔ပစ္၍ မိမိမေဆာက္ေသာ အိမ္ကုိ လုယူေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၂ဝေလာဘမေျပႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္၄င္း၊ အလုိရွိေသာ ဥစၥာတစုံတခုမွ်မၾကြင္း ဆုံးရႈံးရလိမ့္မည္၊၊ ၂၁သူလုယူခ်င္ေသာ ေလာဘလက္ႏွင့္ အဘယ္အရာ မွ်မလြတ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၏စည္းစိမ္မတည္ရ၊၊ ၂၂ဥစၥာၾကြယ္ဝစဥ္တြင္ပင္ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ေတြ႔၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအမႈ တုိ႔သည္ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၃သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ဝစြာစားရ၏၊၊ ဘုရားသခင္သည္ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကုိ လႊတ္၍ သူစားစရာဘုိ႔ အမ်က္ေတာ္မုိဃ္းကုိ ရြာေစတာ္မူမည္၊၊ ၂၄သံလက္နက္ကုိ ေရွာင္၍ ေျပးေသာ္လည္း၊၊ ေၾကးဝါ ေလးျဖင့္ ထုတ္ခ်င္းခြင္းလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ျမွားကုိႏႈတ္လွ်င္ မိမိကုိယ္ထဲက ထြက္လာ၏၊၊ အေရာင္ေတာက္ေသာထားသည္ သူ၏သည္းေျခထဲက ထြက္လာ၍၊ သူသည္မိန္းေမာ ေထြေဝလ်က္ ေနရ၏၊၊ ၂၆ခပ္သိမ္းေသာေဘးတုိ႔သည္ သူ႔အဘုိ႔ သုိထားလ်က္ရွိၾက၏၊၊ လူမေမြးေသာမီးသည္ သူ႔ကုိေလာင္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏ေနရာ၌ ၾကြင္းသမွ်ေသာ အရာတုိ႔ကုိ ေလာင္လိမ့္မည္၊၊ ၂၇မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ သူ၏အျပစ္ကိုေဘာျ္ပ၍၊ ေျမႀကီးသည္လည္း သူ႔တဘက္၌ ထလိမ့္မည္၊ ၂၈သူ၏အိမ္၌ရွိေသာ ဥစၥာသည္ကြယ္ေပ်ာက္၍ အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာေန႔၌ ေရကဲ့သုိ႔စီးသြားလိမ့္မည္၊၊ ၂၉ထုိသုိ႔ ေသာ ဆုလဒ္ကုိ ဘုရားသခင္သည္ လူဆုိးအားေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထုိသုိ႔ေသာအေမြဥစၥာကုိ ဘုရားသခင္ ခြဲေဝစီရင္ေတာ္မူ သည္ဟုု ျမြက္ဆုိ၏၊၊