ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၁)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္၍ ငါ့အားႏွစ္သိမ့္ျခင္းကုိ ျပဳၾကေလာ့၊၊ ၃ငါေျပာရေသာ အခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ သည္းခံၾကေလာ့၊၊ ငါေျပာၿပီးမွျပက္ယယ္ျပဳခ်င္လွ်င္ ျပဳၾကေလာ့၊၊ ၄ငါျမည္တမ္းေသာ  အရာႏွင့္ လူဆုိင္သေလာ၊၊ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္မတုိသင့္သနည္း၊၊ ၅ငါ့ကုိၾကည့္ရႈလ်က္ မိန္းေမာေတြေဝ၍၊ သင္တုိ႔ပစပ္ကုိ သင္တုိ႔လက္ႏွင့္ ဖုံးအုပ္ၾကေလာ့၊၊ ၆ငါသည္ေအာက္ေမ့ ေသာအခါ မိန္းေမာေတြေဝ၍ ကုိယ္အသားသည္ တုန္လႈပ္လ်က္ရွိ၏၊၊

၇လူဆုိးတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ရုံမွ်မက၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္ႀကီး၍ ဘုန္းစည္းစိမ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကသနည္း။ ၈သူတုိ႔သားသမီးတုိ႔သည္ သူတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္၌၄င္း၊ သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ သူတုိ႔ေရွ႔ေမွာက္၌၄င္း၊ ေနရာက် ၾက၏၊၊ ၉သူတုိ႔အိမ္မ်ားသည္လည္းေဘးႏွင့္ လြတ္၍ၿငိမ္ဝပ္ၾက၏၊၊ ဘုရားသခင္ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ ၁ဝသူတုိ႔ႏြားလားသည္ မခြၽတ္မလႊဲအရြယ္ လုိက္တတ္၏၊၊ ႏြားမသည္လည္း ဝမ္းပုိးမပ်က္ဘြား တတ္၏၊၊ ၁၁သူတုိ႔သူငယ္ မ်ားကုိ သုိးစုကဲ့သုိ႔လႊတ္၍ သားသမီးတုိ႔သည္ ကခုန္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၂သူတုိ႔သည္ ပတ္သာႏွင့္ ေစာင္းကုိတီးလ်က္၊ သီခ်င္းဆုိ၍ ႏွဲခရာမႈတ္သံႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၃ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ အသက္ကာလကုိ လြန္ေစ၍၊ ခ်က္ျခင္းေသမင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ဆင္းသက္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၄ဘုရားသခင္အားလည္း ငါ့တို႔ထံမွ ထြက္သြားေလာ့။  ကိုယ္ေတာ္၏တရားကုိ   ငါတုိ႔မသိလုိဟူ၍၄င္း၊ ၁၅အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝတ္ျပဳရမည္နည္း၊၊ သူ႔ကုိဆုေတာင္းလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိလိမ့္မည္နည္းဟူ၍၄င္း ဆုိတတ္ၾက၏၊၊

၁၆သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ကုိယ္စည္းစိမ္ကုိ ကုိယ္မပုိင္ၾက၊၊ မတရားေသာသူတို႔၏ အႀကံအစည္ကို ငါသည္ဝန္မခံ။ ၁၇မတရားေသာသူတုိ႔၏ မီးခြက္သည္ေသ၍၊ သူတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ အမ်က္ေတာ္ထြက္သျဖင့္၊ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေဘးဥပဒ္တုိ႔ကုိ စီရင္ေတာ္မူဘူးသည္ကုိ၄င္း၊ ၁၈သူတုိ႔သည္ ေလေရွ႕မွာ အမႈိက္ႏွင့္ မုန္တုိင္းတုိက္သြားေသာ ဖြဲကဲ့သုိ႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ဘူးသည္ကုိ၄င္း၊ ၁၉ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အျပစ္ကုိ သူ၏သားသမီးတုိ႔အဘုိ႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ သုုိထားေတာ္မူဘူးသည္ကုိ၄င္း၊ သူသည္ ကုိယ္တုိင္သိ၍ ၂ဝကုိယ္ပ်က္စီးျခင္းကုိ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္လ်က္၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၏ အမ်က္ေတာ္ကုိ ေသာက္စိမ့္ေသာငွါ သူ၏အျပစ္ကုိဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ဆပ္ေပးေတာ္မူဘူးသည္ကုိ၄င္း သိမွတ္ၾကေလာ့၊၊ ၂၁သူေနရေသာ ႏွစ္လေစ့ေသာအခါ၊ သူ႔သားသမီးတုိ႔၌ ေရာက္ေသာအမႈႏွင့္ သူသည္အဘယ္သို႔ ဆုိင္သနည္း၊၊ ၂၂ျမင့္ေသာအရပ္၌ေနေသာ သူတုိ႔ကုိ အစုိးရေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ အဘယ္သူ သြန္သင္လိမ့္မည္နည္း၊၊ ၂၃တေယာက္ေသာသူကား ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္၊ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာစြာ ေသတတ္၏၊၊ ၂၄သူ၏နံေဖးတုိ႔သည္ ဆူၿဖိဳး၍ အရိုးတုိ႔လည္းျခင္ဆီႏွင့္ စုိစြတ္ၾက၏။ ၂၅တေယာက္ေသာသူကား တခါမွ် မေပ်ာ္ေမြ႔၊ စိတ္ၫိုးငယ္လ်က္ေသတတ္၏၊၊ ၂၆ႏွစ္ေယာက္လုံးတုိ႔သည္ မျခားမနား ေျမမႈန္႔၌အိပ္၍ တီေကာင္မ်ား ဖုံးလႊမ္းျခင္းကုိ ခံရၾက၏။

၂၇သင္တုိ႔သည္ ေအာက္ေမ့ေသာအရာ၊ ငါ့ကုိမနာလုိေသာစိတ္ႏွင့္ ဆင္ျခင္ေသာအရာတုိ႔ကုိ ငါသိ၏၊၊ ၂၈အာဏာထားတတ္ေသာ သူ၏အိမ္သည္အဘယ္ရွိသနည္း၊၊ မတရားေသာ သူတုိ႔၏ ဘုံဗိမာန္တုိ႔သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟူ သင္တုိ႔သည္ဆုိၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ခရီးသြားေသာသူတုိ႔ကုိ မေမးၾကဘူးသေလာ။ ၃ဝဖ်က္ဆီးရာေန႔ရက္ ကာလဘုိ႔မတရားေသာ သူတုိ႔သည္ ယခုေဘးလြတ္လိမ့္မည္ အေၾကာင္း၊ ေဒါသအမ်က္ခံရာေန႔ရက္ကာလဘုိ႔ ယခုထြက္ေျမာက္လိမ့္မည္ အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ သူတုိ႔လကၡဏာသက္ေသမ်ားကုိမသိၾကသေလာ။ ၃၁သူျပဳေသာ အမႈကုိသူ႔ေရွ႔မွာ အဘယ္သူေဘာ္ျပ လိမ့္မည္နည္း။ သူ၏အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္အဘယ္သူ ဆပ္ေပးလိမ့္မည္နည္း။ ၃၂သူသည္ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၍ သူ၏သခ်ဳႋင္းပုံကုိ အေစာင့္ထားၾကလိမ့္မည္၊ ၃၃သူသည္ ခ်ဳိင့္ေျမစုိင္တုိ႔ ကုိ  ခ်ဳိႏုိးထင္လိမ့္မည္။  မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ သူ႔ေရွ႔၌ သြားႏွင့္သကဲ့သုိ႔၊ သူသည္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ မိမိေနာက္၌ေသြးေဆာင္လိမ့္မည္၊၊ ၃၄သုိ႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔ျပန္ေျပာေသာ စကား၌မုသာပါ ေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သု႔ိငါ့ကုိ အခ်ည္းႏွီး ႏွစ္သိမ့္ေစၾကလိမ့္မည္နည္းဟု ျမြက္ဆုိ၏။