ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၂)


၁တဖန္ေတမန္အမ်ဳိးသားဧလိဖတ္ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂လူသည္မိမိပညာအားျဖင့္ မိမိအက်ဳိးကုိ ျပဳစုသကဲ့သုိ႔  ဘုရားသခင္၌ ေက်းဇူးျပဳႏုိင္သေလာ့။ ၃သင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ ေက်းဇူးရွိေတာ္မူ သေလာ။ သင္၏အက်င့္၌ အျပစ္မပါေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစေသာအားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြား ရွိေတာ္မူသေလာ၊၊ ၄သင့္ကုိ ေၾကာက္ရြံံ႔ေသာေၾကာင့္ ဆုံးမ ေပးေတာ္မူမည္ေလာ။ ၅သင္ႏွင့္တရားေတြ႔ ေတာ္မူမည္ေလာ။ သင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ သည္ အလြန္ႀကီးသည္ မဟုတ္ေလာ။ သင့္အျပစ္တုိ႔သည္ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားသည္မဟုတ္ေလာ။ ၆သင္သည္ ညီအစ္ကုိေပါင္ထား ေသာ ဥစၥာကုိမတရားသျဖင့္ ခံယူၿပီ။ ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔၏ အဝတ္ကုိလည္း ခြၽတ္ယူၿပီ။ ၇ေမာေသာသူေသာက္ဘုိ႔ ေရကိုမေပး၊ ငတ္မြတ္ေသာသူကုိမေကြၽး၊၊ ၈အားႀကီးေသာသူမူကား ေျမကုိပုိင္ရ၏၊၊ ဂုဏ္အသေရရွိေသာ သူသည္ ေနရေသာအခြင့္ကုိရ၏။ ၉သင္သည္ မုတ္ဆုိးမတုိ႔ကုိ လက္ခ်ည္းလႊတ္လုိက္၍၊ မိဘမရွိေသာ သူငယ္တုိ႔၏ လက္ကုိ ခ်ဳိးၿပီ၊၊ ၁ဝထုိေၾကာင့္ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္ ေက်ာ့မိၿပီ၊၊ ထိတ္လန္႔ေသာ စိတ္ႏွင့္ ပင္ပန္းရ၏။ ၁၁မျမင္ႏုိင္ေသာ ေမွာင္မုိက္သည္ ညွဥ္းဆဲ၍ ျပင္းစြာစီးေသာ ေရသည္လႊမ္းမိုးရ၏။ ၁၂ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘဝဂ္ ေပၚမွာ ရွိေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၾကယ္တုိ႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျမင့္ၾကသည္တကား။ ၁၃သုိ႔ျဖစ္၍သင္က၊ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သုိ႔ သိေတာ္မူမည္နည္း။ ထူေသာတိမ္တုိက္ကြယ္လ်က္ႏွင့္ စီရင္ေတာ္မူႏုိင္မည္ေလာ။ ၁၄မျမင္ႏုိင္ေအာင္ ထူထပ္ေသာ တိမ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးၾက၏၊၊ ေကာင္းကင္စၾကဝဠာထိပ္ေပၚမွာ လွည့္လည္ေတာ္မူသည္ဟု ဆုိတတ္၏၊  ၁၅ကာလအခ်ိန္မေစ့မွီဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေရလႊမ္းမုိး၍၊ ၁၆-၁၇အေျခအျမစ္ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရေသာ သူတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အား ငါတုိ႔ထံမွ ထြက္သြားေလာ့ဟူ၍၄င္း၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ ငါတုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္သုိ႔ ျပဳႏုိင္သနည္းဟူ၍၄င္း၊ ဆုိတတ္ေသာ အဓမၼလူတုိ႔လုိက္ဘူးေသာ လမ္းေဟာင္းကုိ သင္သည္ လုိက္ဦး မည္ေလာ၊၊ ၁၈သုိ႔ရာတြင္  ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔အိမ္ကုိေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ မတရား ေသာသူတုိ႔၏ အၾကံအစည္ကုိ ငါသည္ဝန္မခံ၊၊ ၁၉ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ၾကည့္ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။ အျပစ္ကင္းေသာ သူတုိ႔သည္ ထုိအဓမၼလူတုိ႔ကုိ ကဲ့ရဲ့တတ္ၾက၏၊၊ ၂ဝအကယ္စင္စစ္ ငါတုိ႔ရန္သူသည္ ပ်က္စီးေလၿပီ။ သူ၏စည္းစိမ္ကုိ မီးေလာင္ေလၿပီဟု ဆုိရၾက၏၊၊

၂၁ဘုရားသခင္ႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္၍ မိႆဟာယဖြဲ႔ေလာ့။ ထုိသုိ႔ျပဳမွ ေကာင္းစားျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ၂၂ႏႈတ္ေတာ္ထြက္တရားကုိ ခံယူ၍ စကားေတာ္ကုိ ႏွလုံး၌ သြင္းပါေလာ့၊၊ ၂၃အနႏၱတန္ခိုးရွင္ထံေတာ္သုိ႔ ျပန္လာလွ်င္ တည္ေဆာက္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ သင့္အိမ္မွဒုစရုိက္ကုိပယ္ရွားလွ်င္၊ ၂၄ေရႊကုိ ေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ၾသဖိရေရႊကုိ ျမစ္၌ရွိေသာ ေက်ာက္စရစ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သုိထားရလိမ့္မည္။ ၂၅ထုိအခါအနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ သင္၌ေရႊရတနာ၊ သင္သုံးရေသာေငြ ဘ႑ာျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၆သင္သည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ ဘုရားသခင္ကုိ ဖူးေျမာ္ရေသာအခြင့္ရွိလိမ့္ မည္၊၊ ၂၇သင္ဆုေတာင္းေသာအခါ နားေထာင္ေတာ္မူမည္။ သစၥာဂတိထားသည္အတုိင္း၊ သစၥာဝတ္ေျဖရေသာအခြင့္ ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂၈သင္ၾကံစည္ေသာ အၾကံအစည္သည္ ထေျမာက္၍၊ သင္သြားေသာလမ္း၌ ေရာင္ျခည္ထြန္းလိမ့္မည္။ ၂၉သူတပါးတုိ႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ သင္ကေျမွာက္ေသာအခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုိရလိမ့္မည္။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃ဝအျပစ္မကင္းေသာ သူကုိပင္ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္ျပဳေသာအမႈ သန္႔ ရွင္းေသာအားျဖင့္ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏။