ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၃)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္္ဆုိသည္ကား၊ ယခုငါျပင္းစြာ ျမည္တမ္းေသာ္လည္း၊ ငါခံရေသာ ဒဏ္သည္သာ၍ ျပင္းပါ၏။ ၃ဘုရားသခင္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္ေသာအရပ္ကုိ ငါသိပါေစေသာ။ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔သုိ႔ ေရာက္ပါေစေသာ။ ၄ေရွ႔ေတာ္ သုိ႔ေရာက္မွငါသည္ ကုိယ္အမႈကုိျပင္ဆင္၍၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားရ၏။ ၅ငါ့အား ျပန္ေျပာမိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ကုိ ငါသိနားလည္ရ၏။ ၆မဟာတန္ခုိးအားျဖင့္ ငါႏွင့္တရားေတြ႔ေတာ္မူ မည္ေလာ၊၊ ေတြ႔ေတာ္မမူ၊၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူမည္၊၊ ၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေသာ အခြင့္ရွိ၍ တရားရွင္သည္ ငါ့အမႈကို အစဥ္ရွင္းလင္းေစေတာ္မူမည္။ ၈ယခုမူကား၊ ငါတက္လွ်င္ဘုရား သခင္ရွိေတာ္မူမမူ၊၊ ဆုတ္လွ်င္ကုိယ္ေတာ္ကုိ မရိပ္မိ၊ ၉လုပ္ေတာ္မူရာ လက္ဝဲဘက္သုိ႔ သြားလွ်င္ကုိယ္ေတာ္ကုိ မဖူးမေတြ႔ရ၊၊ လက်္ာ ဘက္၌ ပုန္းေရွာင္လ်က္ ေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မျမင္ရ၊၊ ၁ဝသုိ႔ေသာ္လည္း ငါသြားေသာလမ္းကုိ သိေတာ္မူ၏၊၊ စစ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံၿပီးမွ ေရႊကဲ့သို႔ ငါေပၚလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေျခေတာ္ရာကုိ အစဥ္တစုိက္ငါေရွာက္သြား၍  ၾကြေတာ္မူရာလမ္းကုိ မလႊဲမေရွာင္လုိက္ပါ၏၊၊ ၁၂ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တုိ႔ကုိ ငါမပယ္၊၊ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားတုိ႔ကုိ ငါရင္ခြင္၌သုိထားပါ၏၊၊ ၁၃သုိ႔ရာတြင္ သေဘာတညီတည္း ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ အဘယ္သူသည္ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္မည္နည္း၊၊ အလုိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ငါ့အဝန္းအတာကို စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ အၾကံအစည္ေတာ္အမ်ားရွိၾက၏၊၊ ၁၅ထုိေၾကာင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ငါထိတ္လန္႔လ်က္ေန၍ ဆင္ျခင္ေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေၾကာက္ရႊံ႔ရ၏၊၊ ၁၆ဘုရားသခင္သည္ ငါ့စိတ္ပ်က္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္သည္ ငါေၾကာက္ရႊံ႕ ေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ ေမွာင္မုိက္မေရာက္မွီငါ့ကုိ ပယ္ရွင္းေတာ္မမူ၊၊ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မုိက္မွ ငါ့ကုိကြယ္ကာေတာ္မမူပါတကား၊၊