ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၄)


၁အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကာလအခ်ိန္တုိ႔ကို သုိထားေတာ္မမူသနည္း၊၊ နားလည္ေသာ သူတုိ႔သည္ တရားစီရင္ေတာ္မူရာေန႔ရက္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္မျမင္ရသနည္း၊၊ ၂အခ်ဳိ႔ေသာသူတုိ႔သည္ ေျမမွတ္တုိင္ တုိ႔ကုိ ေရြ႕တတ္ၾက၏၊၊ သူတပါး၏ သုိးဆိတ္တုိ႔ကုိ လုယူ၍ ကုိယ္အဘုိ႔ထိန္းေက်ာင္းၾက၏၊၊ ၃မိဘမရွိေသာ သူငယ္၏ ျမည္းကုိေမာင္းသြား၍ မုတ္ဆုိးမ၏ႏြားကုိ အေပါင္ယူၾက၏၊၊ ၄ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကုိ လမ္းလြဲေစၾက၏၊၊ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သားတုိ႔သည္ စုေဝး၍ ပုန္းေရွာင္လ်က္ေနရၾက၏၊၊ ၅သူတုိ႔သည္ အလုပ္လုပ္ျခင္းငွါ ေတာ၌ရုိင္းေသာ ျမည္းကဲ့သုိ႔ ထြက္ရၾက၏၊၊ စားစရာကို ရွာျခင္းငွါ နံနက္ေစာေစာသြား၍၊ ကုိယ္အဘုိ႔ႏွင့္ သားသမီးတုိ႔အဘုိ႔ကို ေတာ၌ေတြ႔ရၾက၏။ ၆လယ္ျပင္၌ကား၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူ၏ စပါးကုိရိတ္၍ သူ၏စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းရၾက၏၊၊ ၇ခ်မ္းေသာကာလ၌ ကုိယ္ကို ဖုံးလႊမ္းစရာအဝတ္မရွိ၊၊ အခ်ည္းစည္းအိပ္ရၾက၏၊၊ ၈တည္းခုိးစရာတဲမရွိေသာေၾကာင့္၊ ေတာင္ေပၚ၌ မုိဃ္းေရစုိစြတ္လ်က္ ေက်ာက္ၾကားမွာ ခုိရၾက၏၊၊ ၉အဘမရွိေသာသူငယ္သည္ အမိႏုိ႔ႏွင့္ကြာရ၏၊၊ ဆင္းရဲသားသည္ မိမိဥစၥာကုိ ေပါင္ထားရ၏၊၊ ၁ဝအဝတ္မရွိအခ်ည္းစည္းလွည့္လည္၍ မြတ္သိပ္လ်က္၊ သူတပါးေကာက္လိႈင္းကုိ ထမ္းရ၏၊၊ ၁၁သူတပါးအိမ္မွာ  ဆီကုိ ႀကိတ္လ်က္၊ စပ်စ္သီးကုိနင္းနယ္လ်က္ အငတ္ခံရ၏၊၊ ၁၂လူတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ ညည္းတြားၾက၏၊၊ နာေသာသူတို႔သည္ ေအာ္ဟစ္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔ ဆုေတာင္းေသာ စကားကုိ ဘုရားသခင္သည္ ပမာဏျပဳေတာ္မမူ၊၊

၁၃အခ်ဳိ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ အလင္းကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ အလင္းသေဘာကုိမသိ၊၊ လင္းေသာ လမ္းသုိ႔ မလုိက္တတ္ၾက၊၊ ၁၄လူသတ္သည္ ေစာေစာထ၍ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ သူတုိ႔ကုိ သတ္တတ္၏၊၊ ၁၅ညဥ့္အခါ သူခုိးလုပ္ တတ္၏၊၊ သူ႔မယားကုိ ခုိးေသာသူသည္ ညဦးယံအခ်ိန္ကုိ ေျမာ္လင့္၍ မိမိမ်က္ႏွာကုိ ဖုံးလ်က္ အဘယ္သူမွ် မျမင္ရဟု ဆုိတတ္၏၊၊ ၁၆လူဆုိးတုိ႔သည္ ညဥ္႔အခ်ိန္၌ သူတပါး၏ အိမ္ကုိ ေဖာက္ထြင္းတတ္ၾက၏။ ေန႔အခ်ိန္၌ ပုန္းလ်က္ေန ၍ အလင္းကုိ ေရွာင္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၇နံနက္ယံကုိ ေသမင္းအရိပ္ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္၍ ေသမင္းအရိပ္ေၾကာက္္မက္ဘြယ္ ေသာေဘးတုိ႔ကုိ သိရၾက၏၊၊ ၁၈ေရေပၚမွာ ေပါ့ပါးၾက၏၊၊ ေျမေပၚမွာ က်ိန္ဆဲေသာ အဘုိ႔ကုိခံရ၍ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အနီးသုိ႔ မခ်ဥ္းရၾက၊၊ ၁၉မုိဃ္းေရသည္ ခန္းေျခာက္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ေနပူအရွိန္အားျဖင့္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္သကဲ့သို႔၊ မတရားေသာသူသည္ ေသမင္းႏုိင္ငံ၌ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္၏၊၊ ၂ဝသူ၏အမိသည္ သူ႔ကုိေမ့ေလ်ာ့၍ တီေကာင္တုိ႔သည္  ၿမိန္စြာစားလိမ့္မည္၊၊ ေနာက္တဖန္အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ရ၊၊ မတရားေသာသူသည္ သစ္ပင္ကဲ့သုိ႔ က်ဳိးရလိမ့္မည္။

၂၁မတရားေသာ သူသည္ သားမဘြားေသာ မိန္းမကုိ ညွဥ္းဆဲတတ္၏၊၊ မုတ္ဆုိးမကုိလည္း ေက်းဇူးမျပဳတတ္၊  ၂၂အားႀကီးေသာ သူကိုပင္မိမိတန္ခုိးေၾကာင့္ ပယ္ရွင္းတတ္၏၊၊ ထေသာအခါ လူတုိင္းကုိယ္အသက္အဘုိ႔ စုိးရိမ္တတ္၏၊ ၂၃သုိ႔ရာတြင္ ရဲရင့္စြာ ခုိလႈံရာ အခြင့္ကုိ သူ႔အားေပး၍ ထုိသုိ႔ေသာသူတုိ႔၏ အမႈမ်ားကုိ ပမာဏျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ခဏေျမွာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၍ တဖန္ကြယ္ေပ်ာက္ၾက၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသုိ႔ ေရာက္သျဖင့္၊ အျခားေသာ သူကဲ့သုိ႔ အသက္ခ်ဳပ္ျခင္းကို၄င္း စပါးႏွံအဖ်ားကဲ့သုိ႔ ရိတ္ျဖတ္ျခင္းကို၄င္း ခံရၾက၏၊၊ ၂၅သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ငါ၏မုသာအျပစ္ကုိ အဘယ္သူျပ မည္နည္း၊၊ ငါ၏စကားကုိ အဘယ္သူေခ်မည္နည္းဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊