ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၅)


၁တဖန္ရႈအာအမ်ဳိးသား ဗိလဒဒ္ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ဘုရားသခင္သည္ အာဏာေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ေၾကာက္ရႊံ႕ ရုိေသဘြယ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း ျပည့္စုံ၍ ျမင့္ေသာ ဌာနေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ျပဳစုေတာ္မူ၏၊၊ ၃ ဗုိလ္ေျခေတာ္ တုိ႔ကို ေရတြက္ႏုိင္သေလာ၊၊ အလင္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကုိ မလင္းဘဲ ေနသနည္း၊၊ ၄သုိ႔ျဖစ္၍ လူသည္ ဘုရား သခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ကုသုိလ္ကုိ အဘယ္သုိ႔ရႏုိင္သနည္း၊၊ လူမိန္းမဘြားျမင္ေသာသူသည္ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းႏုိင္သနည္း၊၊ ၅လေသာ္လည္း အလင္းမရွိ၊၊ ၾကယ္ေသာ္လည္း ေရွ႔ေတာ္၌ မျဖဴစင္၊၊ ၆ထုိမွ်မက၊ တီေကာင္ျဖစ္ေသာလူ၊ ပုိးရြျဖစ္ေသာလူသားကုိ အဘယ္ဆုိဘြယ္ရာ ရွိသနည္းဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊