ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၆)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ သင္သည္အားနည္းေသာသူကို အဘယ္သို႔မစသနည္း၊၊ လက္က် ေသာသူကုိ အဘယ္သုိ႔ ေထာက္ပင့္သနည္း၊၊ ၃မုိက္ေသာသူကုိ အဘယ္သုိ႔ အၾကံေပးသနည္း၊၊ ထူးဆန္းေသာပညာ ကုိ အဘယ္သုိ႔ ျပသနည္း၊၊ ၄ဤစကားကုိ အဘယ္သူအား ျမြက္ဆုိသနည္း၊၊ အဘယ္သူ၏ ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာ သနည္း၊၊

၅ေအာက္အရပ္၌ သခ်ဳႋင္းသားတုိ႔ႏွင့္ တကြ ေရမ်ားႏွင့္ေရ၌ေနေသာ သူမ်ားတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏၊၊ ၆မရဏႏုိင္ငံသည္ ေရွ႔ေတာ္၌လွန္လ်က္ရွိ၏၊၊ အဗဒၵဳန္ႏုိင္ငံကုိ ဖုံးအုပ္ျခင္းမရွိရာ၊၊ ၇မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ လြတ္လပ္ လဟာ၌  ၾကက္ေတာ္မူူ၏၊၊ ေျမႀကီးကုိ အခုအခံမရိိွ ဆြဲထားေတာ္မူ၏၊၊ ၈ထူထပ္ေသာ မုိဃ္းတိမ္ေတာ္ႏွင့္ ေရကုိထုပ္ ေတာ္မူ၍၊ မုိဃ္းတိမ္သည္ မစုတ္မျပတ္ေန၏၊၊ ၉မုိဃ္းတိမ္ေတာ္ကုိ ျဖန္႔၍ ပလႅင္ေတာ္မ်က္ႏွာကုိ ဖုံးအုပ္ေတာ္မူ၏၊ ၁ဝအလင္းႏွင့္ အမုိက္ဆုံမိရာ အပုိင္းအျခား၌ စၾကဝဠာကုိ ကန္႔ကြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ဆုံးမေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္တုိင္ တုိ႔သည္ တုန္လႈပ္၍ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ေနၾက၏၊၊ ၁၂တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ သမုဒၵရာကုိ ဆုံးမေတာ္မူ၏၊၊ ပညာေတာ္ အားျဖင့္ သူ၏ မာနကုိခ်ဳိးဖ်က္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မုိဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာ မ်ားကုိျပင္၍ လ်င္ျမန္ေသာနဂါးကုိလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄လ်င္ျမန္ေသာ နဂါးကုိလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏၊၊ ဤေရြ႔ကား၊ အမႈေတာ္အရိပ္အျမြက္သာျဖစ္၏၊၊ စကားေတာ္အသံအနည္းငယ္ကုိသာ နားၾကားရ၏၊၊ တန္ခုိးေတာ္မုိဃ္းႀကိဳးသံကုိ အဘယ္သူနားလည္ႏုိင္သနည္းဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊