ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၇)


၁ေယာဘသည္ လကၤာစကားကုိ ဆက္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ငါ့ကိုအမႈရႈံးေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၊ ငါ့ဝိညာဥ္ကုိ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူေသာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္၊ ၃ငါ့အသက္ရွင္လ်က္၊ ငါ့ႏွာေခါင္း၌ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ အသက္တည္သမွ်ကာလပတ္လုံး၊ ၄တခါမွ်အဓမၼစကားကုိ ငါ့ႏႈတ္မျမြက္၊ လွည့္စားေသာ စကားကုိငါ့လွ်ာျဖင့္ ငါမေျပာဘဲေနမည္၊၊ ၅သင္တုိ႔သေဘာေျဖာင့္သည္ဟု ဝန္ခံေသာ စကားသည္ ငါႏွင့္ေဝးပါေစေသာ၊၊ ငါသည္ကုိယ္သေဘာ ေျဖာင့္သည္ကုိ ေသသည္တုိင္ေအာင္မျငင္း၊၊ ၆ငါသည္တရားေသာအက်င့္  လက္မလႊတ္၊ စြဲကုိင္လ်က္ေနမည္၊၊ အသက္ရွင္သမွ်ကာလပတ္လုံးကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသည္ကုိယ္ကုိ အျပစ္မတင္ရ၊၊

၇ငါ့ရန္သူသည္ ဆုိးေသာသူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါ့တဘက္၌ ထေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ပါေစေသာ၊၊ ၈အဓမၼလူသည္ ဆုံးျခင္းသုိ႔ေရာက္၍ အသက္ဝိညာဥ္ကုိ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္ ေျမာ္လင့္စရာရွိေသးသနည္း၊၊ ၉ထုိအမႈေရာက္ေသာအခါ၊ သူေအာ္ဟစ္ျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ နားေထာင္ေတာ္မူ မည္ေလာ၊ ၁ဝထုိသူသည္ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္လိမ့္မည္ေလာ၊၊ ဘုရားသခင္ကုိ အစဥ္ပဌနာျပဳလိမ့္မည္ေလာ။

၁၁ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္တုိ႔ကုိ သင္တုိ႔အားငါျပသမည္၊၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ၾကံစည္ေတာ္မူေသာ အရာတုိ႔ကုိ ငါထိမ္ဝွက္၍မထား၊၊ ၁၂သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္တုိင္သိျမင္လ်က္၊ ဤမွ်ေလာက္အခ်ည္းႏွီးေသာ စိတ္ကုိ အဘယ္ ေၾကာင့္ ျပဳစုၾကသနည္း၊၊ ၁၃လူဆုိးအားဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာဆုလဒ္၊ ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာသူသည္ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၏ လက္ေတာ္မွာ ခံရေသာအေမြဥစၥာဟူမူကား၊ ၁၄သူ၏သား သမီးမ်ားျပားေသာ္လည္း ထားစာျဖစ္ၾက၏။ မြတ္သိပ္ျခင္းကိုလည္းခံၾကရ၏။ ၁၅သူ၌က်န္ၾကြင္းေသာ သူတို႔ကုိေသမင္း အၿဂႋဳဟ္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏ မုတ္ဆုိးမတုိ႔သည္ ငုိေၾကြးျခင္းကုိ မျပဳရၾက၏၊၊ ၁၆သူသည္ေငြကုိ ေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔ပုံ၍၊ အဝတ္တန္ဆာကုိ ရႊံ႕ကဲ့သုိ႔ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း၊ ၁၇ထုိအဝတ္တန္ဆာကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ ဝတ္ဆင္လိမ့္မည္၊၊ ထုိေငြကုိအျပစ္ကင္းေသာ သူသည္ေဝငွလိမ့္ မည္။ ၁၈သူေဆာက္ေသာအိမ္သည္ ပုိးရြအိမ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ကင္းတဲကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္၏၊၊ ၁၉ထုိရတတ္ေသာသူသည္ ေသေသာ အခါ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကုိ မခံရ၊၊ မ်က္စိ တမွိတ္၌ ဆုံးရႈံးၿပီ၊၊ ၂ဝထေသာေရကဲ့သို႔ ေဘးဥပုုဒ္တုိ႔သည္ သူ႔ကုိလုိက္တတ္၏။ ညဥ့္အခါ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္း တုိက္သြားတတ္၏၊၊ ၂၁အေရွ႔ေလလြင့္၍ သူသည္မိမိေနရာ၌ မတည္၊၊ ေလအဟုန္ျဖင့္ ပါသြားတတ္၏၊၊ ၂၂ဘုရားသခင္သည္ မသနားဘဲ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ လက္ေတာ္မွလြတ္ျခင္းငွါ အလုိရွိလိမ့္မည္။ ၂၃လူတုိ႔သည္ လက္ခုပ္တီး၍ ကဲ့ရဲ့သံကုိ ျပဳလ်က္ သူ႔ကုိေမာင္းၾကလိမ့္မည္၊၊