ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၈)


၁ေငြလုိက္ေသာ ေငြေၾကာင္းသည္ စင္စစ္ရွိ၏၊၊ လူစစ္တတ္ေသာ ေရႊေနရာလည္းရွိ၏၊၊ ၂သံကုိေျမႀကီးထဲက တူးယူတတ္၏၊၊ ေက်ာက္ကုိခ်က္၍ ေၾကးနီကုိရတတ္၏၊၊ ၃လူသည္ ေမွာင္မုိက္ကုိ ေပ်ာက္ေစတတ္၏၊၊ အဆုံးတုိင္ေအာင္၄င္း ေမွာက္မုိက္ေက်ာက္၊ ေသမင္းအရိပ္တုိင္ေအာင္၄င္း၊ လုိက္၍စစ္တတ္၏၊၊ ၄ေတာင္ေျခရင္း၌တြင္းတူူး၍ ေျချဖင့္ကုိယ္ကုိမေထာင္ဘဲဆင္း၍ လူေနရာကုိစြန္႔သြား တတ္၏၊၊ ၅ေျမသည္ စားစရာကုိေပးတတ္ေသာ္လည္း၊ ေအာက္ အရပ္၌ မီးျဖင့္ ပ်က္သကဲ့သုိ႔ အပ်က္ခံရ၏၊၊ ၆သူ၏ေက်ာက္တုိ႔သည္ ေက်ာက္နီေနရာျဖစ္၏၊၊ ေျမမႈန္႔လည္း ေရႊျဖစ္၏၊ ၇အဘယ္ငွက္မွ်မသိ၊ လင္းတမ်က္စိလည္း မျမင္ေသးေသာလမ္းရွိ၏၊၊ ၈ထုိလမ္းကုိ သားရဲမနင္း၊ ျခေသၤ့မေရွာက္ေသး၊ ၉လူသည္ ေက်ာက္ေပၚမွာလက္တင္၍ ေတာင္တုိ႔ကို ေျခရင္းတုိင္ေအာင္ ေမွာက္တတ္၏၊၊ ၁ဝေက်ာက္တုိ႔တြင္ ေရစီး ေစတတ္၏၊၊ သူ၏မ်က္စိသည္ ထူးဆန္းေသာ အရာရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ၾကည့္ျမင္တတ္၏၊၊ ၁၁စီးေသာေရကုိ တဖန္ျဖတ္၍ ဝွက္ထားေသာ အရာတုိ႔ကို ထုတ္ေဘာ္တတ္၏၊၊

၁၂သုိ႔ရာတြင္ ပညာကုိအဘယ္မွာ ေတြ႔ရလိမ့္မည္နည္း၊၊ ဥာဏ္သည္လည္း အဘယ္အရပ္၌ ေနသနည္း၊၊ ၁၃ဥာဏ္ပညာအဘုိးကုိ လူမသိႏုိင္၊၊ အသက္ရွင္ေသာသူတုိ႔၏ ေနရာ၌ ရွာ၍မေတြ႔ႏုိင္၊၊ ၁၄နက္နဲေသာ အရပ္က ငါ၌ မရွိ၊၊ ပင္လယ္ကလည္း၊ ငါ၌မရွိဟုဆိုတတ္၏၊၊ ၁၅ေရႊစင္ကုိေပး၍ပညာကုိမရ၊၊ ေငြကုိခ်ိန္၍ ပညာအဘုိးကုိ မမွီႏုိင္၊၊ ၁၆ၾသဖိရေရႊ၊ ျမတ္ေသာ ရွဟံေက်ာက္၊ နီလာေက်ာက္ႏွင့္ ဝယ္ေသာ္လည္း မရႏုိင္၊၊ ၁၇ေရႊျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္သလင္းျဖစ္ ေစမမွီႏုိင္၊၊ ေရႊစင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ဖယ္လွည္၍ မရႏုိင္၊၊ ၁၈သႏၱာႏွင့္ ပုလဲကုိေျပာစရာမရွိ၊၊ ပညာသည္ ပတၱျမားထက္ သာ၍ အဘုိးႀကီး၏၊၊ ၁၉ကုရွဥႆဘယားသည္ မမွီႏုိင္၊၊ အျမတ္ဆုံးေသာ ေရႊႏွင့္ဝယ္၍ မရႏုိင္၊၊

၂ဝသုိ႔ျဖစ္၍ ပညာသည္ အဘယ္က လာသနည္း၊၊ ဥာဏ္သည္ အဘယ္ဆီမွာ ေနရာက်သနည္း၊၊ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါတစုံတေယာက္မွ် ၾကည့္၍မျမင္ႏုိင္၊၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တုိ႔သည္ ရွာ၍မေတြ႔ႏုိင္၊၊ ၂၂အဗဒၵဳန္မင္းႏွင့္ ေသမင္းတို႔က၊ ပညာ၏သိတင္းကုိနားႏွင့္ ၾကားရုံမွ်သာရွိသည္ဟု ဆုိတတ္ၾက၏၊၊ ၂၃ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ပညာလမ္း ကုိနားလည္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ပညာေနရာအရပ္ကုိသိေတာ္မူ၏၊၊ ၂၅ေလကုိခ်ိန္လ်က္၊ ေရကုိလည္းျခင္လ်က္၊ ေျမႀကီးစြန္း တုိင္ေအာင္ၾကည့္ရႈ၍၊ ေကာင္းကင္ေအာက္၌ ရွိသမွ်တုိ႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၆မုိဃ္းရြာမႈကုိ စီရင္၍၊ မုိဃ္းႀကိဳးလွ်ပ္စစ္ ျပက္ရာ လမ္းကုိ ဖန္ဆင္းေသာအခါ၊ ၂၇ပညာကုိျမင္၍ ေဘာ္ျပေတာ္မူ၏၊၊ ၂၈ပညာတရားကိုထား၍ စုံစမ္းေတာ္မူ၏၊ ၂၈လူတုိ႔အားလည္း ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရႊံ႔ျခင္းသည္ ပညာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ဒုစရုိက္ကိုေရွာင္ျခင္းသည္ ဥာဏ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မိန္႔ေတာ္မူၿပီဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊