ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂၉)


၁ေယာဘသည္ လကၤာစကားကုိဆက္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ငါသည္လြန္ေလၿပီေသာ ႏွစ္၊ လ၊ ဘုရားသခင္ ေစာင့္မေတာ္မူေသာေန႔ရက္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔တဖန္ျဖစ္ပါေစ၊၊ ၃ထုိအခါ ဘုရားသခင္၏မီးခြက္သည္ ငါ့ေခါင္းေပၚမွာ ထြန္းလင္းသည္ျဖစ္၍၊ ထုိအလင္းကုိ ငါအမွီျပဳလ်က္၊ မုိက္ေသာ အရပ္၌ေရွာက္သြားႏုိင္၏၊၊ ၄ ငါ့အသက္ပ်ဳိေသာကာလ၊ ငါ့အိမ္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရေသာအခြင့္ရွိေသာ ကာလ၌ ငါျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တဖန္ျဖစ္ပါေစ၊၊ ၅ထိုအခါ အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ ငါ့ဘက္၌ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့သားသမီးတုိ႔သည္ လည္း ငါ့ကုိဝုိင္းလ်က္ေနၾက၏၊၊ ၆ထုိအခါ ငါသြားေသာ လမ္း၌ ႏုိ႔ရည္စီးေလ၏၊၊ ေက်ာက္ခဲသည္လည္း ငါ့အဘုိ႔ဆီကုိ သြန္းေလာင္းေလ၏၊၊ ၇ငါသည္ၿမိဳ႔အလယ္၌ ေရွာက္၍၊ ၿမိဳ႔တံခါး သုိ႔သြားလ်က္၊ လမ္း၌ထုိင္ရာကုိျပင္ဆင္လ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ၈လူပ်ဳိတုိ႔သည္ ငါ့ကိုျမင္သျဖင့္ ပုန္းေရွာင္၍ ေနၾက၏။ အသက္ႀကီးသူတုိ႔သည္လည္းထ၍ မတ္တတ္ေနၾက၏၊၊ ၉မင္းသားတုိ႔သည္ စကားမေျပာဘဲေန၍၊ မိမိတုိ႔ႏႈတ္ ကုိလက္ ႏွင့္ပိတ္ၾက၏၊၊ ၁ဝမွဴးမတ္တုိ႔သည္လည္း တိတ္ဆိတ္စြာေန၍၊ သူတုိ႔လွ်ာသည္ အာေခါင္၌ကပ္ေလ၏၊၊ ၁၁လူတုိ႔ သည္ ငါ့စကားသံကုိ ၾကားေသာအခါ ေကာင္းႀကီးေပးၾက၏၊၊ ငါ့ကုိျမင္ေသာအခါ ခ်ီးမြမ္းၾက၏၊၊ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဆင္းရဲေသာသူ၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ ကုိးကြယ္ရာမရေသာသူ၊ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ကယ္တင္တတ္၏၊၊ ၁၃ပ်က္လုေသာ သူေကာင္းႀကီးေပးျခင္းကုိ ငါခံရ၏၊၊ မုတ္ဆုိးမ စိတ္ႏွလုံးကုိ ရႊင္လန္းေစ၏၊၊  ၁၄ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ပါရမီကို အဝတ္လုပ္၍ ငါဝတ္ဆင္၏၊၊ တရားသည္ ငါ့ဝတ္လုံ ငါ့ေပါင္းျဖစ္၏၊၊ ၁၅မ်က္စိကန္းေသာ သူတုိ႔အား ငါသည္ မ်က္စိျဖစ္၏၊၊ ၁၆ေျခဆြံ႔ေသာ သူတုိ႔အား ေျချဖစ္၏၊၊ ဆင္းရဲေသာ သူတို႔၏ အဘျဖစ္၏၊၊ အသိအကြၽမ္းမရွိေသာ သူတုိ႔၏ အမႈကုိ ငါနားေထာင္၏၊၊ ၁၇မတရားေသာသူ၏ အစြယ္တုိ႔ကုိ ငါခ်ဳိး၍၊ သူလုယူကုိက္စားေသာ အရာကုိႏႈတ ္၏။ ၁၈ငါသည္ကုိယ္အသိုက္္၌ ေသရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ငါ့အသက္ရွင္ေသာ ေန႔ရက္တုိ႔သည္ သဲလုံးႏွင့္အမွ် မ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ေအာက္ေမ့၏၊၊ ၁၉ငါ့အျမစ္သည္ ေရနားမွာျပန္႔ပြား၏၊၊ ဆီးႏွင္းသည္တညဥ့္လုံး ငါ့အခက္အလက္၌ က်၏၊၊ ၂ဝငါ့ဘုန္းသည္ အစဥ္ပြင့္လန္းလ်က္၊ ငါ့ေလးသည္လည္း ငါ့လက္၌ အားျဖည့္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၂၁သူတပါးတုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိနားေထာင္၍ ငါေပးေသာ အႀကံကုိငံ့လင့္လ်က္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏၊၊ ၂၂ငါေျပာၿပီးသည္ေနာက္ သူတုိ႔ သည္ ျပန္၍မေျပာ၊၊ ငါ့စကားသည္ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေရစက္ကဲ့သုိ႔က်၏၊၊ ၂၃မုိဃ္းေရကုိငံ့လင့္သကဲ့သို႔ ငါ့ကုိငံ့လင့္လ်က္ ေနာက္က်ေသာ မုိဃ္းေရကုိခံခ်င္သကဲ့သို႔ သူတုိ႔သည္ ပစပ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္လ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၂၄ငါသည္ ျပဳံးလ်က္ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေသာအခါ သူတုိ႔သည္ မယုံႏုိင္ၾက၊၊ ငါ့မ်က္ႏွာ၏ အလင္းကိုလည္း မေပ်ာက္ေစၾက။ ၂၅ငါသည္ သူတုိ႔လမ္းကုိ ပဲ့ျပင္၍ အျမတ္ဆုံးေသာ ေနရာ၌ ထုိင္၏၊၊ ဗုိလ္ေျခအလုံးအရင္းႏွင့္တကြ ရွင္ဘုရင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ၫိုးငယ္ေသာသူတုိ႔ကုိ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါျဖစ္၏၊၊