ေယာဘ အခန္းၾကီး(၂)


၁တဖန္ဘုရားသခင္၏ သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္၊ စာတန္သည္လည္း ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ သူတုိ႔ႏွင့္အတူလာ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကို ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကုိ ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိ၊၊ စုံလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကုိ ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိ ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ အေၾကာင္းမရွိဘဲ သူ႔ကုိ ပ်က္စီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကို တုိက္တြန္းေသာ္လည္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကုိ စြဲလမ္းလ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၄စာတန္ကလည္း၊ အေရဘုိ႔အေရဟုဆုိသကဲ့သို႔၊ လူသည္ မိမိအသက္ဘုိ႔ မိမိဥစၥာရွိသမွ် ကုိေပးပါလိမ့္မည္၊၊ ၅ယခုတဖန္ လက္ေတာ္ကုိဆန္႔၍ သူ႔အရိုးႏွင့္သူ႔အသားကုိ ထိခုိက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္မ်က္ ေမွာက္ေတာ္၌ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကုိ ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သူသည္ သင့္ လက္၌ရွိ၏၊၊ သူ႔အသက္တခုကုိသာ လြတ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊  ၇ စာတန္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္ မွ ထြက္သြား ၍ ေယာဘ၏ေျခဘဝါးမွသည္ ဦးထိပ္တုိင္ေအာင္ဆုိးေသာ အနာစိမ္းမ်ားတုိးေပါက္ေစ၏၊၊ ၈ေယာဘသည္ ကုိယ္ကုိ ျခစ္စရာအုိးျခမ္းကုိကုိင္ယူ၍ မီးဖုိျပာထဲမွာ ထုိင္ေလ၏၊၊ ၉ထုိအခါ မယားက၊ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာတရား ကုိ စြဲလမ္းေသးသေလာ၊၊ ဘုရားသခင္ကုိ စြန္႔ပယ္၍ ေသေလာ့ဟု ဆုိ၏၊၊ ၁ဝေယာဘကလည္း၊ မိန္းမမုိက္ေျပာတတ္ သကဲ့ သုိ႔ သင္သည္ေျပာ၏၊၊ အဘယ္သုိ႔နည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္မွ သုခခ်မ္းသာကုိ ခံယူ သည္ျဖစ္၍ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ မခံမယူရာသေလာဟု ဆုိ၏၊၊ ေယာဘသည္ ဤအမႈမ်ားႏွင့္ေတြ႔ႀကဳံေသာ္လည္း ႏႈႈတ္ျဖင့္ မွ်မမွားယြင္း၊၁၁ထုိအခါ ေတမန္အမ်ဳိးသား ဧလိဖတ္၊ ရႈအာအမ်ဳိးသားဗိလဒဒ္၊ ေနမတ္အမ်ဳိးသားေဇာဖါတည္း ဟူေသာ ေယာဘ၏ အေဆြခင္ပြန္း သုံးေယာက္တုိ႔သည္၊ သူ၌ေရာက္ေသာ ဤအမႈႀကီးအလုံးစုံတုိ႔ကုိ သိတင္းၾကားလွ်င္၊ ေယာဘႏွင့္အတူ ညည္းတြား၍ သူ႔ကုိႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၊ စည္းေဝးမည္ ခ်ိန္းခ်က္သည္အတုိင္း၊ အသီးအသီး မိမိတုိ႔ ေနရာအရပ္မွ ေရာက္လာၾက၏၊၊ ၁၂ထုိသူတုိ႔သည္ အေဝးက ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ေယာဘကုိ မသိလွ်င္၊ အသံကုိလႊင့္၍ ငုိေၾကြးၾက၏၊၊ အသီးအသီးမိမိတို႔ဝတ္လုံကိုဆုတ္၍ ေျမမႈန္႔ကုိယူၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ေခါင္းေပၚသုိ႔ က်ေရာက္ေစျခင္းငွါ မုိဃ္းေကာင္းကင္သုိ႔ ပစ္တင္ၾက၏၊၊ ၁၃ခုနစ္ရက္ပတ္လုံး ေယာဘႏွင့္အတူ ေျမေပၚမွာ ထုိင္၍ သူသည္ ျပင္းစြာေသာ ဆင္းရဲခံရေၾကာင္းကုိ သိျမင္လွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် စကားမေျပာမဆုိဘဲ ေနၾက၏၊၊