ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၀)


၁ယခုမူကား၊ ငါ့ထက္အသက္ငယ္ေသာသူတုိ႔သည္ ငါ့ကုိ ကဲ့ရဲ့တတ္ၾက၏၊၊ သူတုိ႔အဘမ်ားကုိ ငါသည္ ရႊံ႕ ရွာ၍ ငါ့သုိးစုကုိ ေစာင့္ေသာ ေခြးတုိ႔တြင္မွ်ေနရာမေပး၊၊ ၂သူတုိ႔သည္ အစြမ္းသတိၱကုန္ၿပီးမွ၊ ငါ့အမႈကုိ အဘယ္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း၊၊ ၃ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာေၾကာင့္၊ သူတပါးမ်ားႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္၊၊ နက္နဲေသာ ေတာအရပ္ႏွင့္ လူဆိတ္ညံရာအရပ္သုိ႔ေျပးၾက၏၊၊ ၄စားစရာဘုိ႔ ခ်ဳံဖုတ္နားမွာ မလႊျမက္ကုိရိတ္၍၊ ရသမ္ျမစ္ကုိလည္း တူးၾက၏၊၊ ၅လူေနရာမွႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရ၍၊ သူခုိးကုိလုိက္သကဲ့သို႔ သူတပါးတုိ႔သည္ လုိက္၍ ေအာ္ဟစ္ၾက၏၊၊ ၆ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ေသာ ေတာင္ၾကား၊ ေျမတြင္း၊ ေက်ာက္ေခါင္း၌ ေနၾက၏၊၊ ၇ခ်ဳံဖုတ္ေအာက္မွာ ျမည္တမ္းလ်က္၊ ဆူးပင္ေအာက္မွာ စုေဝးလ်က္ေနၾက၏၊၊ ၈လူမုိက္သား၊ လူယုတ္သားျဖစ္၍ အရပ္ရပ္ႏွင္ ထုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾက၏၊၊

၉ယခုမူကား၊ ငါသည္သူတုိ႔သီခ်င္းဆုိရာ ကဲ့ရဲ့ပုံခုိင္းရာျဖစ္ပါသည္တကား၊၊ ၁ဝငါ့ကုိရြံံ႔ရွာ၍ ေဝးစြာေရွာင္တတ္ ၾက၏၊၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိတံေထြးႏွင့္ မေထြးဘဲမေနၾက၊၊ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကုိေလးႏွင့္ပစ္၍ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ငါေရွ႔မွာ ဇက္ႀကိဳးကုိလႊတ္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၂သူငယ္တုိ႔သည္ ငါ့လက်္ာဘက္၌ထ၍ ငါ့ေျခကုိတြန္းၾက၏။ ငါ့ကုိဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ လမ္းဖို႔ၾက၏။ ၁၃ငါ့လမ္းဖ်က္၍ ကိုငါ့ကိုလဲေစျခင္းငွါ ႀကိဳးစားၾက၏၊၊ သူတုိ႔တြင္သတိေပးေသာ သူမရွိ။ ၁၄က်ယ္ေသာတြင္းေပါက္၌ ဝင္သကဲ့သုို႔၊ ငါ့ကုိ တုိက္၍ ၿဖိဳဖ်က္ရာကို ခိုလႈံလ်က္၊ ငါ့ထံသုိ႔ တဟုန္တည္းေျပး လာၾက၏။ ၁၅ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာတုိ႔သည္ ငါ့အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ ေလတုိက္သကဲ့သုိ႔ ငါ့ဘုန္းကုိလုိက္သျဖင့္ ငါ့စည္းစိမ္သည္ မုိဃ္းတိမ္ကဲ့သုိ႔ လြင့္ကုန္ၿပီ၊၊

၁၆ယခုမူကား၊ ငါ့ႏွလုံးေၾကကြဲၿပီ၊၊ ဒုကၡဆင္းရဲခံရာကာလသည္ ငါ့ကုိမွီၿပီ၊၊ ၁၇ ညဥ့္အခါ ငါ့အရိုးတုိ႔သည္ အလြန္ ကုိက္ခဲ၍ ငါ့အေၾကာတုိ႔သည္ သက္သာျခင္းမရွိရၾက၊၊ ၁၈ငါ့အနာသည္ ျပင္းထန္သျဖင့္၊ အဝတ္ႏွင့္ဖုံးလႊမ္းသကဲ့သုိ႔ ငါ့ကုိဖံုံးလႊမ္း၍ အကႌ်လည္စြပ္ကဲ့သုိ႔ ငါ့ကုိစည္းလ်က္ေန၏၊၊ ၁၉ငါ့ကုိရႊံ႕ထဲသုိ႔ တြန္းခ်ေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါသည္ ေျမမႈန္႔ႏွင့္ မီးဖုိျပာကဲ့သို႔ျဖစ္ေလၿပီ၊၊ ၂ဝကိုယ္ေတာ္အား အကြၽႏု္ပ္ ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း ၾကားေတာ္မမူ၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ မတ္ တတ္ေနေသာ္လည္း မွတ္ေတာ္မမူ၊၊ ၂၁အကြၽႏု္ပ္ကုိ ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳ၍၊ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ႏွင့္ ညွဥ္းဆဲေတာ္ မူ၏၊ ၂၂အကြၽႏု္ပ္ကုိ ခ်ီသြား၍၊ ေလကုိစီးေစသျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္၏ကုိယ္ခႏၾၶြာကုိ ျဖဳတ္လႊင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၃ေသျခင္းသုိ႔ ၄င္း၊ အသက္ရွင္ေသာ သူခပ္သိမ္းတုိ႔ အဘုိ႔စီရင္ေသာ ေနရာသုိ႔၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူမည္ဟု အကြၽႏု္ပ္ သိပါ၏၊၊ ၂၄ဘုရားသခင္သည္ လက္ဆန္႔ေတာ္မူေသာအခါ၊ ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊၊ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ ေသာအခါ၊ ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း ေက်းဇူးမရွိ၊၊ ၂၅အမႈေရာက္ေသာသူအတြက္ ငါငုိေၾကြးဘူးၿပီ မဟုတ္ေလာ၊၊ ဆင္းရဲ ေသာသူအတြက္ ငါစိတ္နာၾကဥ္းဘူးၿပီမဟုတ္ေလာ၊၊ ၂၆သုိ႔ေသာ္လည္း ငါသည္ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေျမာ္လင့္ေသာအခါ ေဘးေရာက္လာ၏၊၊ အလင္းကုိေတာင့္တေသာအခါ ေမွာင္မုိက္ျဖစ္၏။ ၂၇ငါ့အသည္းသည္ ပူေလာင္၍ ၿငိမ္းျခင္းမရွိ၊  ဒုကၡဆင္းရဲခံရာကာလသည္ ငါ့ကုိေတြ႔မိၿပီ၊၊ ၂၈ေနေရာင္ကြယ္၍ ေမွာင္မုိက္ ၌ လွည့္လည္ရ၏၊၊ ပရိသတ္အလယ္၌ မတ္တတ္ေန၍ ေၾကြးေၾကာ္ရ၏။ ၂၉ေျမေခြးတုိ႔ႏွင့္ ညီအစ္ကုိေတာ္၏၊၊ ကုလား အုပ္ငွက္တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ရ၏။  ၃ဝအဆင္းမည္းလ်က္အရုိးပူေလာင္လ်က္ရွိ၏၊၊ ငါ့ေစာင္းသည္ ညည္းတြားေသာ အသံ၊ ငါ့ပုေလြသည္ ငုိေၾကြးေသာ အသံကုိသာ ေပးတတ္၏၊၊