ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၁)


၁ငါသည္အပ်ဳိကုိမွ်မၾကည့္ရႈမည္အေၾကာင္း၊ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဝန္ခံျခင္းကုိျပဳၿပီ၊၊ ၂သုိ႔မဟုတ္ အထက္အရပ္က ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေက်းဇူးကုိ၄င္း၊ ျမင့္ရာအရပ္က အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ အေမြဥစၥာကုိ၄င္း ေပးေတာ္မူမည္နည္း၊၊ ၃ဆုိးေသာသူတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔၄င္း၊ မတရားသျဖင့္ က်င့္ေသာသူတုိ႔ သည္ ဆုံးရႈံးျခင္းသုိ႔၄င္း ေရာက္ရၾကမည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၄ဘုရားသခင္သည္ ငါသြားရာလမ္းတုိ႔ကို ျမင္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါ့ေျခရာရွိသမွ်တို႔ကို ေရတြက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။  ၅မုသာလမ္းသုိ႔ ငါလုိက္မိေသာ္၄င္း၊ လွည့္စားျခင္းငွါ ငါေျပးမိေသာ္၄င္း၊ ၆မွန္ေသာခ်ိန္ခြင္၌ ငါ့ကုိခ်ိန္ပါေစ။ ဘုရားသခင္သည္ ငါေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ သိေတာ္မူပါေစ၊၊ ၇ငါသည္ လမ္းလႊဲမိေသာ္၄င္း၊ ငါ့စိတ္ႏွလုံးသည္ ငါ့မ်က္စိ အလုိသုိ႔ လုိက္မိေသာ္၄င္း၊ ငါ့လက္၌ အညစ္အေၾကးကပ္မိေသာ္၄င္း၊ ၈ငါၾကဲေသာမ်ဳိးေစ့၏ အသီးအႏွံကုိ သူတပါးစားပါေစ၊၊ ငါ့ပ်ဳိးပင္မ်ားကုိ သူတပါး ႏႈတ္ပါေစ၊ ၉သူ႔မယားကုိ ငါတပ္မက္မိေသာ္၄င္း၊  အိမ္နီးခ်င္းတံခါးနားမွာ ငါေခ်ာင္း မိေသာ္၄င္း၊ ၁ဝငါ့မယားသည္ သူတပါးထံ၌ ႀကိတ္ဆုံႀကိတ္ရပါေစ၊၊ သူတပါးသည္ ငါ့မယားကုိ ရႈတ္ခ်ပါေစ၊၊ ၁၁ငါသည္ ထုိသုိ႔ျပဳမိလွ်င္ အျပစ္ႀကီး၏။ ရာဇဝတ္ခံထုိက္ေသာ အျပစ္ရွိ၏၊၊ ၁၂ထုိအျပစ္သည္ အကုန္အစင္ေလာင္ေသာမီး၊ ငါစည္းစိမ္ရွိသမွ်ကုိ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းေသာမီးျဖစ္၏၊၊ ၁၃ငါ့ကြၽန္ႏွင့္ ငါ့ကြၽန္မသည္ ငါႏွင့္တရားေတြ႔စရာ အမႈရွိေသာ အခါ ငါနားမေထာင္ဘဲ ေနမိလွ်င္၊ ၁၄ဘုရားသခင္ထေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္သုိ႔ငါျပဳရမည္နည္း၊၊ စစ္ေၾကာ ေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္သုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ ရမည္နည္း၊၊ ၁၅ငါ့ကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ သူ႔ကုိလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ တပါးတည္း ေသာ ဘုရားသည္ ငါတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ အမိဝမ္းထဲ၌ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊

၁၆ငါသည္ ဆင္းရဲသားေတာင့္တေသာ အရာကုိ မေပးဘဲေနဘူးသေလာ၊၊ မုတ္ဆုိးမမ်က္စိကုိ ပ်က္ေစျခင္းငွါ ျပဳဘူးသေလာ၊၊ ၁၇မိဘမရွိေသာ သူတုိ႔အားစားစရာကုိမမွ်ဘဲ၊ ငါတေယာက္တည္း စားဘူး သေလာ၊၊ ၁၈ဆင္းရဲသား သည္ အဘထံမွာ ေနသကဲ့သုိ႔၊ ငါ့အသက္ ငယ္စဥ္ကာလမွစ၍ ငါႏွင့္အတူ ေကြၽးေမြးျခင္းကိုခံၿပီ၊၊ ၁၉အဝတ္မရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူ တစုံတေယာက္ႏွင့္ ျခဳံစရာမရွိဘဲ ဆင္းရဲစြာေနေသာ သူတစုံတေယာက္ကုိ ငါျမင္၍၊ ၂ဝသူ၏ခါးသည္ ငါ့ကိုေကာင္းႀကီးမေပး၊၊ ငါ့သုိးေမြးအားျဖင့္ မေႏြးဘဲေနေသာ္၄င္း၊ ၂၁ရုံးေတာ္တြင္ငါ့ဘက္၌ေန ေသာမင္းကုိ ငါသည္ျမင္၍၊ မိဘမရွိေသာသူကုိ ညွဥ္းဆဲမိေသာ္၄င္း၊ ၂၂ငါ့လက္ေမာင္းသည္ ပခုံးကက်ပါေစ၊၊ ငါ့လက္ရုိးက်ဳိးပါေစ၊၊ ၂၃ ငါသည္ဘုရားသခင္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူျခင္းေဘးကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံ၍ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မျပစ္မွားဝံ့ဘဲေနပါၿပီ၊၊ ၂၄ငါသည္ေရႊကုိကုိးစား၍ ေရႊစင္အား သင္သည္ ငါခုိလႈံရာျဖစ္၏ဟုဆုိမိေသာ္၄င္း၊ ၂၅ငါ၌ စည္းစိမ္ႀကီး၍ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာရတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ မိေသာ္၄င္း၊ ၂၆ေရာင္ျခည္ထြက္ေသာေန၊ ထြန္းလင္းလ်က္သြားေသာလကုိ ငါၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ၂၇ငါ့စိတ္ႏွလုံးသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ႏူးညြတ္၍ ငါ့လက္ကုိ ငါနမ္းမိေသာ၄င္း၊ ၂၈ရာဇဝတ္ခံထုိက္ေသာအျပစ္ရွိ၏၊၊ အထက္အရပ္၌ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္၏၊၊ ၂၉ငါ့ကို မုန္းေသာသူသည္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငါဝမ္းေျမာက္သေလာ၊ သူ၌ေဘးေရာက္ေသာအခါ၊ ငါဝါၾကြား သေလာ၊၊ ၃ဝငါသည္သူ႔အသက္ကုိက်ိန္ဆဲ၍ ကုိယ္ႏႈတ္၌အျပစ္ ေရာက္ေစျခင္းငွါ အခြင့္မေပး၊၊ ၃၁ငါ့အိမ္သူ အိမ္သားတုိ႔က အဘယ္သူသည္ ငါတုိ႔သခင္၏ အမဲသားတုိ႔ေတာင့္တ၍ မဝဘဲေနရသနည္းဟု မဆုိတတ္သေလာ။ ၃၂ဧည့္သည္သည္လမ္း၌ ညဥ့္ကုိ မလြန္ရမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ခရီးသြားေသာ သူတုိ႔အားကုိယ္္တံခါးကုိ ဖြင့္ထားၿပီ။ ၃၃ငါသည္လူျပဳတတ္ သကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ဒုစရုိက္ကုိဖုံး၍ ကုိယ္ရင္ထဲ၌ ကုိယ္အျပစ္ကုိ ဝွက္ထားဘူးသေလာ၊၊ ၃၄ထုိ သုိ႔ျပဳမိလွ်င္ ႀကီးေသာပရိသတ္ေရွ႔မွာ ငါ့မ်က္ႏွာပ်က္ပါေစ၊၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ကဲ့ရဲ့၍၊ ငါ့အရွက္ကြဲပါေစ၊၊ အိမ္ျပင္ သုိ႔မထြက္ဘဲတိတ္ဆိတ္စြာ ေနရပါေစ၊၊ ၃၅တစုံတေယာက္ေသာသူသည္ ငါ့စကား ကုိ နားေထာင္ပါေစေသာ၊၊ ငါ့လက္ မွတ္ကုိ ငါေပးမည္၊၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္သည္ ငါ့ကိုစစ္ေၾကာေတာ္မူပါေစ၊၊ ၃၆အကယ္ စင္စစ္ထုိစာကုိ ပခုံးေပၚမွာ ငါတင္ ထားပါမည္၊၊ ေဗါင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္းပါမည္၊၊ ၃၇ငါသည္ကိုယ္အျပဳအမူအလံုးစံုတို႔ကို ေဘာ္ျပမည္၊၊ မင္းကဲ့သို႔ အထံေတာ္ ကို ခ်ဥ္းကပ္ပါမည္၊၊ ၃၈ငါ့ေျမသည္ ငါ့ကိုအျပစ္တင္သျဖင့္ ေအာ္ဟစ္၍ လည္ေခ်ာင္းတို႔သည္တညီတည္း ျမည္တမ္း ေသာ္၄င္း၊ ၃၉စရိတ္မကုန္ဘဲ ေျမအသီးအႏွံကို ငါစား၍ ေျမဆိုင္ေသာသူတို႔ကို ညွဥ္းဆဲမိေသာ္၄င္း၊ ၄ဝစပါးပင္အတြက္ ဆူးပင္ေပါက္ပါေစ။ မုေယာပင္အ တြက္ ေဗာရွပင္ေပါက္ပါေစဟု ျမြက္ဆို၏၊၊ ေယာဘျမြက္ဆိုေသာ စကားၿပီး၏၊၊