ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၂)


၁ထုိသို႔ေယာဘသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္သည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ထုိသူသံုးေယာက္တို႔သည္ ျပန္၍မေျပာဘဲ ေနၾက၏၊၊ ၂ထိုအခါဗုဇအမ်ိဳးအာရအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဗာရေခလသားဧလိဟုသည္ အမ်က္ထြက္၏၊၊ ေယာဘသည္ ဘုရားသခင္ထက္ မိမိေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းကို ျပေသာေၾကာင့္ ေယာဘကို အမ်က္ထြက္၏၊၊ ၃ေယာဘ၏ အေဆြခင္ပြန္း သံုးေယာက္တို႔သည္ ျပန္၍မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ေယာဘ၌ အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို လည္းအမ်က္ထြက္၏၊၊  ၄ဧလိဟုသည္သူတို႔ထက္ အသက္ငယ္ေသာေၾကာင့္ ေယာဘေျပာေသာစကား မကုန္မွီတိုင္ေအာင္ ဆိုင္းလင့္လ်က္ေန၏၊၊ ၅ထုိသူသံုးေယာက္တို႔သည္ ျပန္၍ေျပာစရာ စကားမရွိေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာအခါ အမ်က္ထြက္ေလ၏၊၊ ၆ထုိအခါ ဗုဇအမ်ဳိးဗရေခလသားဧလိဟု ျမြက္ဆိုသည္ကား ငါသည္အသက္ငယ္၏၊၊ သင္တို႔ သည္အလြန္အသက္ႀကီး၏၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ငါသည္ ေၾကာက္၍ကိုယ္သေဘာကို  မျပဝံ့ဘဲေနပါၿပီ၊၊ ၇ေန႔ရက္ ကာလ တာရွည္ေသာသူသည္ စကားေျပာအပ္၏၊၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြြန္ေသာသူသည္ ပညာကို သြန္သင္အပ္၏၊၊ ၈သို႔ရာတြင္ လူထဲ၌ဝိညာဥ္ရွိ၏၊၊ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူသျဖင့္ ဥာဏ္ရွိ၏၊၊ ၉လူႀကီးတို႔သည္ အစဥ္ပညာရွိသည္ မဟုတ္။ အသက္ႀကီးေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ မွန္ေသာတရားကို နားလည္သည္မဟုတ္။ ၁ဝသို႔ျဖစ္၍ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ငါသည္ ကိုယ္သေဘာကိုလည္း ျပပါမည္၊၊

၁၁သင္တို႔စကားကို ၾကားရေသာအံ့ေသာငွါ ငါဆုိင္းလင့္ၿပီ၊၊ သင္တို႔သည္ေျပာစရာကိုိ ရွာေဖြ၍ေဆြးေႏြးေသာ စကားကို ငါနားေထာင္ၿပီ။ ၁၂ေစ့ေစ့ နားေထာင္စဥ္တြင္၊ ေယာဘကုိအဘယ္သူမွ် မႏိုင္။ သူ၏ စကားကို အဘယ္သူ မွ်မေခ်။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍ငါတို႔သည္ ပညာကိုရွာ၍ေတြ႔ၿပီဟုသင္တို႔ဆိုစရာမရွိ။ ေယာဘကိုႏွိမ့္ခ်ေသာသူကား လူမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၁၄ေယာဘသည္ငါ့ကို ရည္ေဆာင္၍ ေျပာၿပီမဟုတ္။ သင္တို႔ျပန္ေျပာသည့္အတိုင္း ငါျပန္ေျပာ မည္မဟုတ္။ ၁၅ဤသူတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝ လ်က္ ျပန္၍မေျပာဘဲတိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ၁၆ငါဆိုင္းလင့္ သည္တြင္ သူတို႔သည္ ႏႈတ္မျမြက္၊ ျပန္၍မေျပာဘဲၿငိမ္ၿငိမ္ေနၾက၏။  ၁၇သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ ကိုယ္အတြက္ျပန္ ေျပာမည္။ ကိုယ့္သ ေဘာကို ျပမည္။ ၁၈ငါသည္ေျပာစရာစကားႏွင့္ ျပည့္ဝ၏။ အတြင္းဝိညာဥ္ႏိႈးေဆာ္ျခင္းကို ခံရ၏။ ၁၉ငါ့ဝမ္းသည္ ပိတ္ဆို႔ေသာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ တူ၏။ အသစ္ေသာအသားေရဘူူး ကြဲလုသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၂ဝငါသည္သက္သာ ျခင္းငွာျမြက္ဆို ရမည္။ ႏႈတ္ကိုဖြင့္၍ ျပန္ေျပာရမည္။ ၂၁အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကို မွ်မေထာက္၊ အဘယ္သူကိုမွ် ခ်ီးမြမ္းေသာ စကား ႏွင့္မေေခ်ာ့ေမာ့။ ၂၂သူတပါးကို ခ်ီးမြမ္းေသာစကားႏွင့္ မေခ်ာ့ေမာ့တတ္။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ငါ့ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ ငါ့ကိုခ်က္ခ်င္းပယ္ရွားေတာ္မူမည္။