ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၃)


၁သုိ႔ျဖစ္၍ အုိေယာဘ၊ ငါျမြက္ဆုိေသာ စကားအလုံးစုံတုိ႔ကုိ နားေထာင္နာယူပါေလာ့၊၊ ၂ငါသည္ ယခုႏႈတ္ကုိ ဖြင့္၍ လွ်ာႏွင့္ျမြက္ဆုိေသာအခါ၊၊ ၃ငါသေဘာေျဖာင့္သည္ႏွင့္အညီ ငါ့စကားေျဖာင့္လိမ့္မည္၊၊ ငါႏႈတ္သည္ရွင္းလင္းေသာ  ပညာစကားကုိ ျမြက္ဆိုလိမ့္မည္၊၊  ၄ဘုရားသခင္၏  ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့ကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အသက္ေတာ္သည္ ငါ့ကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၏ အသက္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုအသက္ရွည္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅သင္သည္တတ္ႏုိင္လွ်င္ ငါ့ကို ျပန္ေျပာေလာ့၊၊ ကုိယ္စကား ကုိ ျပင္ဆင္ေလာ့၊၊ ႀကိဳးစားေလာ့၊၊ ၆ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ ငါသည္သင္ႏွင့္တူ၏၊၊ ငါသည္လည္း ေျမမႈန္႔ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာျဖစ္၏၊၊ ၇သင္သည္ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္အေၾကာင္း ငါ၌ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ေသာ အရာမရွိ၊၊ သင့္အ ေပၚမွာ ငါသည္ ေလးေသာလက္ကုိမတင္၊၊ ၈အကယ္စင္စစ္ သင့္စကားသံကုိ ငါၾကားသည္အတုိင္း သင္ျမြက္ဆုိေသာ စကားဟူမူကား၊ ၉ငါသည္ စင္ၾကယ္ေသာ သေဘာရွိ၏၊၊ ျပစ္မွားျခင္းကုိမျပဳတတ္၊၊ ငါ၌အျပစ္မရွိ၊၊ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိ၏၊၊ ၁ဝဘုရားသခင္သည္ ငါ၌အျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့ကုိ ရန္သူကဲ့သုိ႔ သိမွတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ငါ့ကုိထိတ္ခတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ငါထြက္ရာလမ္းရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူ၏ ဟုဆုိမိၿပီ။  ၁၂ထုိသုိ႔ ဆုိေသာ္မွားၿပီ။ ငါျပန္ေျပာေသာ စကားဟူမူကား၊ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ လူထက္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ သနည္း၊၊ ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈတုိ႔၏ အေၾကာင္းကုိ ျပေတာ္မမူ။

၁၄ဘုရားသခင္သည္ တႀကိမ္မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏၊၊ လူမရိပ္မိလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ မိန္ျမြက္ ေတာ္မူ၏၊၊ လူသည္ အိပ္ရာေပၚမွ ငုိက္လ်က္အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ေနေသာအခါ အိပ္မက္ျမင္၍ ညဥ့္ရႈပါရုံကုိခံရ ေသာအားျဖင့္၊ ၁၆ဘုရား သခင္သည္ လူ၏နားကုိဖြင့္၍ ဆုံးမေပးေတာ္မူတတ္၏၊၊ ၁၇ထုိသုိ႔လူသည္ မိမိအၾကံကုိ စြန္႔ေစျခင္းငွါ၄င္း၊မာန္မာနႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈သူ၏အသက္ကုိ သခ်ဳႋင္းတြင္းမွ ကြယ္ကာ၍ ထားေဘးျဖင့္ မေသေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္၏၊၊

၁၉လူသည္ အိပ္ရာေပၚမွာ နာျခင္းေဝဒနာကုိ ခံရ၍၊ အရုိးရွိသမွ်တုိ႔သည္ ျပင္းထန္စြာ ကုိက္ခဲသျဖင့္၊ ၂ဝမုန္႔ႏွင့္ ၿမိန္ေသာ ခဲဘြယ္စားဘြယ္တုိ႔ကုိ သူ၏စိတ္ဝိညာဥ္သည္ရြံ႕ရွာ၏၊၊ ၂၁အသားအေရပိန္ေလ်ာ့ ကြယ္ေပ်ာက္၍၊ မထင္ရွား ဘူးေသာအရုိးတုိ႔လည္း ေပၚၾက၏၊၊ ၂၂အသက္ဝိညာဥ္သည္ သခ်ဳႋင္းတြင္းနား သုိ႔၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေသာတမန္လက္သုိ႔  ၄င္းေရာက္လုၿပီ၊၊ ၂၃သုိ႔ရာတြင္ လူတုိ႔အား တရားလမ္းကုိ ျပေစျခင္းငွါ၊ တေထာင္တြင္ အထြဋိ္ျဖစ္၍၊ တရားစကားကို ျပန္တတ္ေသာ တမန္ရွိလွ်င္၊ ၂၄ဘုရားသခင္က သခ်ဳႋင္းတြင္းထဲသုိ႔ ထုိသူကုိ မဆင္းေစဘဲ ကယ္တင္ေလာ့၊၊ ေရြးရာအ ေၾကာင္းကုိ ငါေတြ႔ၿပီဟု ကရုဏာစိတ္ရွိ၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ၂၅ထုိသူသည္ သူငယ္ထက္အသားအေရႏုထြား ၍ ပ်ဳိေသာအသက္ႏွင့္ တဖန္ျပည့္စုံလိမ့္မည္၊၊ ၂၆ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္း၍ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခံရသျဖင့္၊ ဝမ္းေျမာက္ ေသာစိတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ဳိးကုိ လူတုိ႔အားဘုရား သခင္ေပးေတာ္မူတတ္၏၊ ၂၇သူကလည္း ငါသည္ျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ မွန္ေသာတရားကုိ ေမွာက္ပါၿပီ၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိယ္ခံထုိက္ေသာ အျပစ္ကုိမ ခံရဘဲ၊ ၂၈သခ်ဳႋင္းတြင္းထဲသုိ႔ ငါ့ကုိမဆင္းေစဘဲ ကယ္တင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါ့အသက္သည္ ေမွာက္မုိက္ႏွင့္လြတ္လ်က္ ရွိ၏ဟု လူတုိ႔တြင္ သီခ်င္းဆုိရလိမ့္မည္၊၊ ၂၉ထုိသုိ႔ဘုရား သခင္သည္ လူတို႔၌ ရံခါရံခါ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၃ဝသခ်ိဳင္းတြင္းမွ ႏႈတ္ယူ၍၊ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ အလင္းႏွင့္ လင္းေစေတာ္မူ၏။ လူမွႏႈတ္ယူ၍ အသက္ရွင္ေသာသူတုိ႔၏ အလင္း ႏွင့္ လင္းေစေတာ္မူ၏၊၊

၃၁အုိေယာဘ၊ ငါ့စကားကုိသတိႏွင့္ နားေထာင္ေလာ့၊၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့၊၊ ငါေျပာပါမည္၊၊ ၃၂သုိ႔ေသာ္ လည္း ေျပာစရာရွိလွ်င္ ျပန္ေျပာေလာ့၊၊ သင့္ကုိ အျပစ္လြတ္ေစျခင္းငွါ၊ ငါအလုိရွိေသာေၾကာင့္ စကားေျပာေလာ့၊၊ ၃၃ေျပာစရာမရွိလွ်င္ တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ပညာကုိ ငါသြန္သင္ပါမည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊