ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၄)


၁တဖန္ ဧလိဟုဆက္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပညာရွိတုိ႔၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္နာ ယူၾကေလာ့၊၊ ၃ခံတြင္းသည္အစာကို ျမည္းစမ္းသကဲ့သို႔၊ နားသည္စကားကုိ စုံစမ္းတတ္၏၊၊ ၄ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္အဘုိ႔  အလုိငွါစစ္၍တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကကုန္အံ့၊၊ ေကာင္းေသာအရာကုိ ကုိယ္တုိင္ အားျဖင့္ သိမွတ္ၾကကုန္အံ့၊၊ ၅ေယာဘက ငါေျဖာင့္မတ္၏၊၊  ဘုရားသခင္သည္ငါ့ကုိ အမႈရႈံးေစေတာ္မူ၏၊၊ ၆ငါသည္ ကိုယ္အက်ဳိးကုိ ပ်က္စီးေစျခင္းငွါ မုသာေျပာရ မည္ေလာ၊၊ ငါမျပစ္မွားေသာ္လည္း၊ မေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ အနာေရာဂါစြဲပါသည္ တကားဟုဆုိမိၿပီ၊၊ ၇ေယာဘႏွင့္တူေသာသူ တစုံတေယာက္ ရွိလိမ့္မည္ေလာ၊၊ ေရကုိေသာက္သကဲ့သုိ႔ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို မ်ဳိတတ္၏၊၊ ၈မတရားသျဖင့္ က်င့္ေသာ သူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္၍ လူဆုိးတုိ႔ႏွင့္ သြားလာတတ္၏၊၊ ၉လူသည္ ဘုရားသခင္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ အက်ဳိးမရွိဟု ေယာဘ သည္ ဆုိမိၿပီ၊၊ ၁ဝသုိ႔ျဖစ္၍ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ သူတုိ႔၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ဒုစရုိက္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္၄င္း၊ အျပစ္သည္ အနႏၱတန္ခုိးရွင္ႏွင့္၄င္း ေဝးပါေစ၊၊ ၁၁လူျပဳေသာအမႈ၏ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ေပးေတာ္မူမည္၊၊ လူတုိင္း ကုိယ္က်င့္ေသာ အက်င့္ႏွင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ခံေစေတာ္မူမည္၊၊ ၁၂အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳေတာ္မမူ၊၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ မတရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မမူ၊၊ ၁၃ ေျမႀကီးကုိ ဘုရားသခင္၌ အဘယ္သူအပ္သနည္း၊  ေလာကဓာတ္လုံးကုိ အဘယ္သူစီရင္ျပဳျပင္သနည္း၊၊ ၁၄ဘုရားသခင္ သည္ လူကုိအလုိေတာ္မရွိ၍ လူ၏အသက္ဝိညာဥ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၅ခပ္သိမ္းေသာ လူသတၱဝါတုိ႔ သည္ ခ်က္ျခင္းေသေပ်ာက္၍ ေျမမႈန္႔သုိ႔ တဖန္ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ယခုမွာ သင္သည္ ဥာဏ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဦးေလာ့၊၊ ငါ့စကားသံကုိ နားေထာင္ဦးေလာ့၊၊ ၁၇တရားကုိ မုန္းေသာသူသည္အစိုးရရမည္ေလာ၊၊ တရားသျဖင့္ စီရင္၍ တန္ခုိးႀကီးေသာ သူကိုအျပစ္တင္သင့္သေလာ၊၊ ၁၈သင္သည္လူဆုိးျဖစ္္၏ဟု ရွင္ဘုရင္ကုိ၄င္း၊ သင္တုိ႔သည္ အဓမၼလူျဖစ္ၾက၏ဟု မင္းတုိ႔ကုိ၄င္း ဆုိသင့္သေလာ၊၊ ၁၉ထုိမွ်မက၊ မင္းတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ေတာ္မမူ၊၊ ဆင္းရဲေသာသူကုိ အားနာသည္ထက္၊ ရတက္ေသာသူကို သာ၍ အားနာေတာ္မမူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ မဆုိသင့္သည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါ တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ၂ဝတခဏျခင္းတြင္ သတၱဝါ  တုိ႔သည္ ေသတတ္ၾက၏၊၊ သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ လူမ်ဳိးတစုံ တမ်ဳိးတုန္လႈပ္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ အားႀကီးေသာ သူေသာ္လည္း အဘယ္သူမွ် မျပဳဘဲသုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္တတ္၏၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ လူသြားရာလမ္းတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ ၾကည့္ရႈ၍ လူေျခရာရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၂မတရား သျဖင့္ က်င့္ေသာသူ၏ ပုန္းေရွာင္ရာေမွာင္မုိက္  ေသမင္းအရိပ္တစုံတခုမွ်မရွိ၊၊ ၂၃ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ လူသည္ တရားေတြ႔ေသာအခါ၊ အထပ္ထပ္ စစ္ေၾကာေတာ္မူစရာ အေၾကာင္းမရွိ၊၊ ၂၄အားႀကီးေသာသူတုိ႔ကုိပင္ မစစ္ေၾကာဘဲ ခ်ဳိးဖ်က္၍ သူတုိ႔အရာ၌ အျခားေသာသူကုိ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏၊၊ ၂၅သုိ႔ျဖစ္၍ သူတုိ႔ျပဳသမွ်ကုိ သိေတာ္မူသျဖင့္၊ ညဥ့္ေမွာင္မုိက္ကုိ ေရာက္ေစ၍ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏၊၊ ၂၆သူတုိ႔  အျပစ္ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေရွ႔မွာ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၇အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ဘုရားသခင္ကုိ ျငင္းပယ္ၾက၏၊ ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈတုိ႔ကုိ အလွ်င္း မဆင္ျခင္ၾက။ ၂၈ထုိသုိ႔ျပဳေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားငုိေၾကြးသံသည္ ေရွ႔ေတာ္သုိ႔  တက္၍ ညွဥ္းဆဲခံရေသာသူ၏ ငိုေၾကြးသံသည္ ၾကားေတာ္မူရ၏၊၊ ၂၉ဘုရားသခင္သည္ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူေႏွာင့္ရွက္ႏုိင္သနည္း၊၊ မ်က္ႏွာလႊဲေတာ္ မူလွ်င္ လူတမ်ဳိးလုံးျဖစ္ေစ၊ တေယာက္တည္းျဖစ္ေစ၊ အဘယ္သူသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ႏုိင္သနည္း၊၊ ၃ဝထုိသုိ႔ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ မမွားယြင္းေစမည္အေၾကာင္း အဓမၼမင္းတုိ႔ကုိ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊

၃၁အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆုံးမေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရပါၿပီ၊၊ ေနာက္တဖန္မျပစ္မွားပါ၊၊ ၃၂အကြၽႏု္ပ္ နားမလည္ေသာအရာကို သြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳမိသည္ျဖစ္၍၊ ေနာက္တဖန္မျပဳဘဲ ေနပါမည္ဟု ဘုရားသခင္အား ေလွ်ာက္သင့္သည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၃၃သင္သည္ ျငင္းပယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးယူသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏အလုိသုိ႔သာ ဘုရားသခင္လုိက္၍ အလုိ ေတာ္သုိ႔ မလုိက္ဘဲ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ေပးေတာ္မူရမည္ေလာ၊၊ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ နားလည္သည္အတုိင္း ေျပာပါ၊၊ ၃၄ဥာဏ္ ေကာင္းေသာသူတုိ႔သည္ စကားေျပာပါေစ၊၊ ပညာရွိေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ပါေစ၊၊ ၃၅ေယာဘသည္ နားမလည္ဘဲေျပာမိၿပီ။ သူေျပာေသာစကားသည္ပညာစကားမဟုတ္။ ၃၆ေယာဘသည္မတရား ေသာသူကဲ့သို႔ ျပန္ေျပာတက္ေသာ ေၾကာင့္၊ အဆုံးတုိင္ေအာင္ စုံစမ္းေစျခင္းငွါ ငါအလုိရွိ၏၊၊ ၃၇ဒုစရုိက္ကုိျပဳသည္သာမက၊ ပုန္ကန္ေသာ အျပစ္ရွိေသး၏၊၊ ငါတုိ႔တြင္ေအာင္ပြဲကုိခံ၍၊ ဘုရားသခင္ကုိ ျပစ္မွားေသာစကားႏွင့္ မ်ားစြာေျပာတတ္သည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊