ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၅)


၁-၂တဖန္ဧလိဟု ဆက္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ငါသည္ဘုရားသခင္ထက္သာ၍ ေျဖာင့္မတ္၏ဟု သင္ေျပာ ေသာ စကားမွန္သည္ ထင္သေလာ၊၊ ၃သင္က ငါသည္အဘယ္အက်ဳိးကုိ ရသနည္း၊၊ ဒုစရုိက္ကုိ မျပဳဘဲေနလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္းဟု ဆုိလုိ၏၊၊ ၄သင္ႏွင့္သင္၏ အေပါင္းအေဘာ္တုိ႔ စကားကုိ ငါေခ်ပါမည္၊၊ ၅မုိဃ္းေကာင္းကင္ ကုိေမွ်ာ္၍ သင့္ထက္ျမင့္ေသာ မုိဃ္းတိမ္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ၆သင္သည္ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ အဘယ္သုိ႔  ထိခုိက္ႏုိင္သနည္း၊၊ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ား ေသာ္လည္း၊ အက်ဳိးေတာ္ကုိ အဘယ္သုိ႔ ဖ်က္ႏုိင္သနည္း။ ၇သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ အက်ဳိးေတာ္ကုိ အဘယ္သုိ႔ျပဳစုႏုိင္သနည္း၊၊ သင့္လက္မွ အဘယ္ ေက်းဇူးကုိ ခံေတာ္မူမည္နည္း၊၊ ၈သင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္သည္ သင္ႏွင့္တူေသာ လူသတၱဝါကုိသာ ထိခုိက္ႏုိင္၏၊၊ သင္ျပဳေသာ သုစရုိက္သည္လည္း လူသားတုိ႔၌သာ ေက်းဇူးျပဳႏုိင္၏၊၊

၉မ်ားျပားေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူတုိ႔သည္ ေအာ္ဟစ္တတ္ၾက၏၊၊ အားႀကီးေသာ သူႏွိပ္စက္ေသာ ေၾကာင့္၊ ျပင္းစြာေအာ္ဟစ္တတ္ၾက၏၊၊ ၁ဝသုိ႔ေသာ္လည္း ငါ့ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ ညဥ္႔အခ်ိန္၌ သီခ်င္းဆုိရ ေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူထေသာ၊ ၁၁ေျမတိရစာၦန္နားလည္သည္ထက္သာ၍ နားလည္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္၄င္း၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္မရ၊ ထူးဆန္းေသာပညာႏွင့္၄င္း၊ ငါတုိ႔ကုိ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္မွာ ရွိ ေတာ္မူသနည္းဟု အဘယ္သူမွ် မေမးျမန္းတတ္၊၊ ၁၂ထုိေၾကာင့္အဓမၼလူ၊ ေထာင္လႊားေစာ္ကားျခင္းကုိ ခံရ၍ ေအာ္ဟစ္ ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ထူးေတာ္မမူ။ ၁၃အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ဥ္းႏွီးေသာ စကားကို  နားေထာင္ေတာ္မမူ၊၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ စကားကုိ မမွတ္ဘဲေနေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ဘုရားသခင္ကုိ မေတြ႔မျမင္ရဟု သင္ဆုိေသာ္လည္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္လ်က္ေနေလာ့၊၊ ၁၅ယခုမူကား၊ အမ်က္ထြက္၍ ဆုံးမေတာ္မမူ၊၊ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ကို က်ပ္တည္းစြာ မွတ္ေတာ္မမူေသာေၾကာင့္၊ ၁၆ေယာဘသည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိတတ္၏၊၊ ပညာမရွိဘဲ မ်ားစြာေျပာတတ္သည္ဟု ျမြက္ဆို၏၊၊