ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၆)


၁တဖန္ဧလိဟု ဆက္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ငါ့ကိုသည္းခံပါေလာ့၊၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ငါျပဦးမည္၊၊ ဘုရား သခင္အဘုိ႔ ေျပာစရာရွိေသး၏၊၊ ၃ငါသည္ ေဝးေသာ အရပ္က ကုိယ္ပညာကုိ ေဆာင္ခဲ့မည္၊၊ ငါ့ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ငါျပမည္၊၊ ၄အကယ္စင္စစ္ မမွန္ေသာစကားကုိ ငါမေျပာ၊၊ ပညာအတတ္စုံလင္ေသာ သူသည္ သင္၌ ရွိ၏၊၊

၅ဘုရားသခင္သည္ တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူ၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳေတာ္မမူတတ္၊၊ အစြမ္းသတၱိ၊ ဥာဏ္ သတိၱႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူ၏၊၊ ၆မတရားေသာ သူတုိ႔၏အသက္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မမူ၊၊ ဆင္းရဲခံရေသာ သူတုိ႔ဘက္၌ တရားစီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကုိ ပမာဏမျပဳဘဲေနေတာ္မမူ၊၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္အတူ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထာဝရ ေနရာခ်၍ ေျမွာက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈သူတုိ႔သည္ အက်ဥ္းေန၍ ဒုကၡႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကုိခံရလွ်င္၊ ၉သူတုိ ျပဳမိေသာ အမႈႏွင့္ျပစ္မွားလြန္းက်ဴးမိေသာ အျပစ္မ်ားတုိ႔ကုိ ျပေဘာ္မူ၏၊၊ ၁ဝဆုံးမေသာစကားကုိ နားေထာင္ခ်င္ေသာ သေဘာကုိသြင္းေပး၍ ဒုစရုိက္ကုိ စြန္႔ေစရမည္အေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁စကားကုိ နားေထာင္၍ အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ စည္းစိမ္းခ်မ္းသာႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္၊ ႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္ကာလကုိ လြန္ေစတတ္ၾက၏၊၊ ၁၂နားမေထာင္ လွ်င္ ထားေဘးႏွင့္ဆုံး၍ ပညာအတတ္မရွိဘဲ ေသတတ္ၾက၏၊၊  ၁၃အဓမၼသေဘာရွိေသာသူတုိ႔သည္ အမ်က္ေတာ္ကုိ သုိထား တတ္ၾက၏၊၊ ခ်ည္ေႏွာင္ေတာ္မူ ေသာအခါ မေအာ္ဟစ္တတ္ၾက၊၊ ၁၄အသက္ငယ္စဥ္ကပင္ေသ၍၊ ဆုိးညစ္ေသာ သူတုိ႔ႏွင့္ အတူ ဆုံးတတ္ ၾက၏၊၊ ၁၅အမႈေရာက္ေသာ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ  နားေထာင္ေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁၆ထုိသုိ႔သင့္ကုိလည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အရပ္မွ က်ယ္ဝန္းရွင္းလင္းေသာအရပ္ သုိ႔ေျပာင္းေစ၍၊ သင္၏ စားပြဲေပၚမွာ ေကာင္းေသာအရသာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာခဲဘြယ္စားဘြယ္ကုိ တင္ထားေတာ္မူလိမ့္ မည္၊၊ ၁၇သုိ႔မဟုတ္ မတရားေသာသူကဲ့သို႔အျပစ္ႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာဒဏ္ကုိ ခံရမည္၊၊ ၁၈အမ်က္ေတာ္ထြက္တတ္သည္ ျဖစ္၍၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ မည္ဟု စုိးရိမ္စရာရွိ၏။ အမႈေရာက္မွမ်ားေသာ အဘုိးကုိ ေပးေသာ္လည္း ကုိယ္ကုိမေရြးမ ႏႈတ္ႏုိင္။ ၁၉သင္၏ဥစၥာကုိ ပမာဏျပဳေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ေရႊကုိ၄င္း၊ မ်ားစြာေသာစည္းစိမ္ကုိ၄င္း၊ ေပးခ်င္ေသာ္လည္း ပမာဏျပဳေတာ္မမူ၊၊ ၂ဝညဥ့္ကုိမေတာင့္တႏွင့္။ ညဥ့္အခါလူတုိ႔သည္ ပယ္ရွင္းျခင္းကုိ ခံရတတ္ၾက၏၊ ၂၁သတိျပဳပါ၊၊ မတရားေသာအမႈကုိ မငဲ့ကြက္ႏွင့္။ ထုိသုိ႔ေသာအမႈကုိ ဆင္းရဲျခင္းထက္ သင္သည္ အလုိရွိေလၿပီတကား။

၂၂ဘုရားသခင္သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏၊၊ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူအုပ္ ခ်ဳပ္ႏုိင္သနည္း၊၊ ၂၃ၾကြေတာ္မူရေသာ လမ္းကုိအဘယ္သူ စီရင္သနည္း၊၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ အမႈကုိျပဳမိၿပီ ဟု အဘယ္သူဆုိရာသနည္း၊၊ ၂၄လူတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာအမႈေတာ္ကုိ ေျမွာက္ျခင္းငွါ သတိျပဳေလာ့၊၊ ၂၅လူခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အမႈေတာ္ကုိ ျမင္ၾက၏၊၊ အေဝးကၾကည့္ရႈတတ္ၾက၏၊၊ ၂၆ဘုရားသခင္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါတုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိႏုိင္၊၊ အသက္ေတာ္ႏွစ္ေပါင္းကုိ စစ္၍ မကုန္ႏုိင္ၾက၊၊ ၂၇ေရကုိ သုန္ဖ်င္းေစ၍ အထက္သုိ႔ ဆြဲယူေတာ္မူသျဖင့္ ေရေငြ႔ရွိသည္အတုိင္း မုိဃ္းရြာတတ္၏၊၊ ၂၈မုိဃ္းတိမ္မွ လူတုိ႔အေပၚသုိ႔ မုိဃ္းေပါက္က်၍ မ်ားစြာ ေသာ မိုဃ္းရြာတတ္၏၊၊ ၂၉မုိဃ္းတိမ္ေတာ္ႏွံ႔ျပားျခင္း၊ တဲေတာ္အသံျမည္ျခင္းကို အဘယ္သူနားလည္သနည္း၊၊ ၃ဝတဲေတာ္အေပၚမွာ အလင္းေတာ္ကုိ ျဖန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ သမုဒၵရာ၌ အနက္ဆုံးေသာ အရပ္ကုိလည္း ဖုံးလႊမ္းေတာ္မူ၏၊ ၃၁ထုိသုိ႔ေသာအားျဖင့္ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ တရားစီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ မ်ားစြာေသာ အစာအာဟာရကုိလည္း ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၃၂အလင္းကုိ လက္ေတာ္ႏွင့္ ကြယ္ကာ၍ တဖန္ရန္သူရွိရာသုိ႔ လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃၃ ထုိသူမွစေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အပင္္မ်ားကုိ အလုိေတာ္မရွိေၾကာင္း ထင္ရွား၏၊၊