ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၇)


၁ဤအမႈေၾကာင့္ ငါ့ႏွလုံးသည္ တုန္လႈပ္၍ မိမိေနရာမွေရြ႔သြား၏၊၊ ၂ျမြက္ေတာ္မူေသာ အသံႏွင့္ ႏႈတ္ေတာ္မွ ထြက္ေသာအသံကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၃မုိဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌ အႏွ႔ံအျပားလႊတ္၍ ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၄လွ်ပ္စစ္ျပက္ၿပီးမွ အသံေတာ္ထြက္၏၊၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္အသံႏွင့္ မုိဃ္္းခ်ဳန္း ေတာ္မူ၏ အသံေတာ္ျမည္ေသာအခါ မုိဃ္းသက္မုန္တုိင္းကုိ ခ်ဳပ္တည္းေတာ္မမူ၊၊ ၅အံ့ၾသဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာပါ လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ အသံေတာ္ႏွင့္ မုိဃ္းခ်ဳန္းေတာ္မူ၏၊၊ ႀကီးေသာအမႈ ငါတုိ႔ နားမလည္ႏုိင္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၆ေျမေပၚမွာျဖစ္ေစဟု မိုဃ္းပြင့္ကုိ၄င္း၊ သုန္ဖ်င္းေသာ မုိဃ္းေရႏွင့္ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ မုိဃ္းေရကုိ၄င္း မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ သိမည္အေၾကာင္း လူတုိင္း လုပ္ေသာ အလုပ္ကုိ ဆီးတားေတာ္မူ၏၊၊ ၈ထုိအခါ သားရဲတုိ႔သည္ ေျမတြင္းထဲသုိ႔ ဝင္၍ သူတုိ႔ေနရာ၌ ေနတတ္ၾက၏၊၊ ၉ေလေဘြသည္ ေတာင္မ်က္ႏွာမွ၄င္း၊ အခ်မ္းသည္ေျမာက္မ်က္ႏွာမွ၄င္း၊ ထြက္လာတတ္၏၊၊ ၁ဝဘုရားသခင္မႈတ္ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေရခဲျဖစ္၍ ေရမ်က္ႏွာသည္ ခဲလ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၁မုိဃ္းတိမ္မွ မုိဃ္းေရကုိ သက္ေရာက္ေစ၍ ေရာင္ျခည္ေတာ္  အားျဖင့္ မုိဃ္းတိမ္ကုိ ေပ်ာက္လြင့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၂ေလာကဓာတ္ ေျမႀကီးတေရွာက္လုံးကုိ မွာထားေတာ္မူသမွ်  အတုိင္း ျပဳေစျခင္းငွါ ၊ ပညာေတာ္အားျဖင့္ လွည့္လည္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃ဒဏ္ခတ္ေသာ္၄င္း၊ ေျမေတာ္ကုိျပဳစုေသာ္၄င္း၊ ခ်မ္းသာေပးေသာ္၄င္း၊ လာေစေတာ္မူ၏၊၊

၁၄အုိေယာဘ၊ ဤစကားကုိ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ဘုရားသခင္၏ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တုိ႔ကုိ ၿငိမ္သက္စြာ ေန၍ ဆင္ျခင္ေလာ့၊၊ ၁၅ထုိအမႈတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္စီရင္၍ မုိဃ္းတိမ္ေတာ္အလင္းကုိ ထြန္းလင္းေစေတာ္မူေသာအခါ သင္သည္ သိသေလာ၊၊ ၁၆ပညာစုံလင္ေသာ ဘုရား၏ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တည္းဟူေသာ မုိဃ္းတိမ္တုိ႔သည္ မေပါ့မေလး မွန္မွန္မုိးမည္အေၾကာင္း၊ ျပဳေတာ္မႈေသာ အမႈကို၄င္း၊ ၁၇ေျမေပၚမွာ ေတာင္ေလျဖင့္ အခ်မ္းေပ်ာက္ေစေတာ္ မူေသာအခါ သင္၏အဝတ္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာအားျဖင့္ ေႏြးသည္ကုိ၄င္း၊ နားလည္သေလာ၊၊ ၁၈သြန္းေသာေၾကးမုံ ကဲ့သုိ႔တည္လ်က္ရွိေသာ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဝုိင္းညီ၍ ၾကက္သေလာ၊၊ ၁၉ငါတုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ရမည္ကုိ သြန္သင္ပါ၊၊ ငါတုိ႔သည္ မုိက္ေသာေၾကာင့္ အလုိအေလ်ာက္ မေလွ်ာက္တတ္ၾက၊၊ ၂ဝငါေျပာေသာ စကားကုိ ဘုရားသခင္အား ၾကားေလွ်ာက္လိမ့္မည္ေလာ၊၊ အကယ္၍လူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ေလွ်ာက္ဝံ့လွ်င္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၂၁ေလသည္လာ၍ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ရွင္းလင္းေစေသာ အခါ လူသည္ ထြန္းလင္းေသာေရာင္ျခည္ကုိ မၾကည့္ႏုိင္၊၊ ၂၂ေျမာက္မ်က္ႏွာမွ ေရႊေရာင္ျခည္ထြက္တတ္၏၊၊ ဘုရားသခင္ သည္  ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏၊၊ ၂၃အနႏၱတန္ခိုးရွင္ကုိ ငါတုိ႔သည္ စစ္၍ မကုန္ႏုိင္ၾက၊ အစြမ္းသတၱိအားျဖင့္၄င္း၊ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း ထူးဆန္းေတာ္မူ၏၊၊ အဘယ္သူကိုမွ် ညွဥ္းဆဲေတာ္မမူ၊၊ ၂၄သုိ႔ျဖစ္၍ လူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔စရာ အေၾကာင္းရွိၾက၏၊၊ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ သူတစုံတေယာက္မွ် ဘုရားသခင္ကုိ မဖူးမၾကည့္ႏုိင္ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊