ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃၈)


၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာဘစကားကုိလွန္ျပန္၍ မုိဃ္းသက္မုန္းတုိင္းထဲက မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ပညာမရွိဘဲ စကားေျပာကာမွ်ႏွင့္ ငါ့အႀကံကိုမုိက္ေစေသာ ဤသူကား အဘယ္ သူနည္း။ လူေယာက်္ား ကဲ့သုိ႔သင့္ခါးကုိ စီးေလာ့၊၊ ၄ငါ့ေမးျမန္းေသာျပႆနာတုိ႔ကုိ ေျဖေလာ့၊၊ ေျမႀကီးအျမစ္ကုိ ငါတည္ေသာအခါ၊ သင္သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း၊၊ နားလည္လွ်င္ ေဘာ္ျပေလာ့၊၊ ၅ေျမႀကီးအတုိင္း အရွည္ပမာဏကုိ အဘယ္သူစီရင္သနည္း၊၊ နားလည္လွ်င္ ေျပာေလာ့၊၊ မ်ဥ္းႀကိဳးကုိ အဘယ္သူတန္း၍ ခ်သနည္း၊၊ ၆ေျမႀကီးတုိက္ျမစ္ကုိ အဘယ္အရပ္၌ စြဲေစသနည္း၊၊ ၇ နံနက္ ၾကယ္တုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း သီခ်င္းဆုိ၍ ဘုရားသခင္သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္သျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကစဥ္၊ တုိက္ေထာင့္အထြဋိ္ေက်ာက္ကုိ အဘယ္သူ တင္ထားသနည္း၊၊ ၈သမုဒၵရာသည္ အမိဝမ္းထဲကဘြား၍ ထြက္လာေသာအခါ အဘယ္သူသည္ တံခါးပိတ္ႏွင့္ ပိတ္ထားသနည္း၊၊ ၉သမုဒၵရာကုိ မုိဃ္းတိမ္ႏွင့္ ငါၿခဳံ၍ ထူထပ္ေသာေမွာင္ မုိက္ႏွင့္ ထုပ္ရစ္သည္ကာလ၌၄င္း၊ ၁ဝသင္သည္ ဤအရပ္တုိင္ေအာင္ လာရ၏။ ၁၁တုိး၍မလြန္ရ ဤအရပ္၌ သင္၏ ေထာင္လႊားေသာ လိႈင္းတံပုိးဆုံးရ၏ဟု ပညတ္လ်က္၊ သမုဒၵရာအပုိင္း အျခားကုိ ငါစီရင္၍၊ တံခါးပိတ္ႏွင့္ ကန္႔လန္႔က်င္ တုိ႔ကုိ ထားသည္ကာလ၌၄င္း၊ အဘယ္သူသည္ ဝိုင္း၍ ကူညီသနည္း၊၊ ၁၂သင္သည္ တသက္လုံးတြင္ တခါမွ် နံနက္ကုိ မွာထားဘူးသေလာ၊၊ မုိဃ္းေသာက္လင္းကုိ ေနရာခ်ဘူးသေလာ၊၊ ၁၃နံနက္အလင္းသည္ ေျမႀကီးစြန္းကုိ ကုိင္လ်က္၊ လူဆိုးတုိ႔ကုိခါ၍ ပစ္ေစျခင္းငွါ စီရင္ဘူးသေလာ၊၊ ၁၄ေျမႀကီးသည္ တံဆိပ္ခတ္ သကဲ့သို႔ပုံေပၚ၍ အဝတ္တန္ဆာဆင္ သကဲ့သို႔ရွိ၏၊၊ ၁၅လူဆုိးတုိ႔၏ အလင္းသည္ ကြယ္၍ ခ်ီၾကြေသာ လက္လည္း က်ဳိးတတ္၏၊၊ ၁၆သင္သည္ သမုဒၵရာ စမ္းေရေပါက္ထဲသုိ႔ ဝင္ဘူးသေလာ၊၊ နက္နဲေသာေအာက္ဆုံးအရပ္၌ လွည့္လည္ဘူးသေလာ၊၊ ၁၇ေသျခင္းတံခါးတုိ႔ကုိ  သင့္အား ဖြင့္ဘူးသေလာ၊၊ ေသမင္းအရိပ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေသာ လမ္းဝတုိ႔ကုိ ျမင္ဘူးသေလာ၊၊ ၁၈ေျမႀကီးမ်က္ႏွာတျပင္လုံးကုိ ၾကည့္ရႈဘူးသေလာ၊၊ အလုံးစုံကုိ သိျမင္လွ်င္ ေဘာ္ျပ ေလာ့။ ၁၉အလင္းေနရာသုိ႔ အဘယ္မည္ေသာလမ္းျဖင့္ ေရာက္ရ သနည္း။ ေမွာင္မိုက္ေနရာလည္း အဘယ္မွာရွိသ နည္း။ ၂ဝအကယ္စင္စစ္သင္သည္ အလင္းအမုိက္အပုိင္းအျခားသုိ႔ ငါတုိ႔ကုိိ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္၏၊၊ သူတုိ႔ေနရာ အိမ္သုိ႔ ေရာက္ေသာလမ္းတုိ႔ကုိ သိလိမ့္မည္၊၊ ၂၁သင္သည္ ေရွးကာလ၌ ဘြားျမင္၍ အလြန္အသက္ႀကီးေသာေၾကာင့္ သိလိမ့္မည္၊၊

၂၂သင္သည္ မုိဃ္းပြင့္ဘ႑ာတုိက္ထဲသုိ႔ ဝင္ဘူးသေလာ၊၊ ၂၃ေဘးေရာက္ရာအခ်ိန္ကာလႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္၍ တုိက္ရာအခ်ိန္ကာလဘုိ႔၊ ငါသုိထားေသာ မုိဃ္္းသီးဘ႑ာမ်ားကုိ ျမင္ဘူးသေလာ၊၊ ၂၄အလင္းသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ လမ္းျဖင့္ ႏွံ႔ျပားသနည္း၊၊ အေရွ႔ေလသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ လြင့္သနည္း၊၊ ၂၅လူမရွိေသာ ေျမႏွင့္ လူမေန ေသာ ေတာ၌ မုိဃ္းရြာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂၆လြတ္လပ္ေသာ လြင္ျပင္ကုိေရႏွင့္ဝေစ၍ ၂၇ႏုေသာျမက္ပင္အေညွာက္ ကုိ ထြက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လွ်ံေသာမုိဃ္းေရစီးရာလမ္း၊ မုိဃ္းႀကိဳးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ျပက္ရာ လမ္းကုိ အဘယ္သူ ဖြင့္သနည္း၊၊ ၂၈မုိဃ္းေရ၏အဘကားအဘယ္သူနည္း၊၊ ႏွင္းေပါက္တုိ႔ကုိ အဘယ္သူျဖစ္ဘြားေစသနည္း၊၊ ၂၉ေရခဲသည္  အဘယ္သူ၏ ဝမ္းထဲက ထြက္လာသနည္း၊၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ ႏွင္းခဲကုိ အဘယ္သူသည္ ပဋိိသေႏၶြေပးသနည္း။ ၃ဝေရသည္ ေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔ျဖစ္၍ပင္ လယ္မ်က္ႏွာျပင္ တင္းမာလ်က္ရွိ၏၊၊ ၃၁သင္သည္ ခိမၾကယ္စု၏ သာယာစြာျပဳ ျပင္ျခင္းကို ခ်ဳပ္တည္းႏုိင္သေလာ၊၊ ကလိသၾကယ္၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ျဖည္ႏုိင္သေလာ၊၊ ၃၂မာဇရုတ္ၾကယ္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ထုတ္ေဘာ္ႏုိင္သေလာ၊၊ အာရွၾကယ္ႏွင့္ သူတို႔သားတို႔ကို ပဲ့ျပင္ႏိုင္သေလာ  ၃၃မုိဃ္းေကာင္းကင္ တရားတုိ႔ကုိ နားလည္သေလာ၊၊ ထုိတရားတုိ႔သည္ ေျမႀကီးကုိ အုပ္စုိးမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေပးႏုိင္သေလာ၊၊ ၃၄မ်ားစြာ ေသာ မုိဃ္းေရသည္ သင့္ကုိလႊမ္းမုိးေစျခင္းငွါ မိုဃ္းတိမ္တုိ႔ကို အသံလႊင့္ႏုိင္သေလာ၊၊ ၃၅လွ်ပ္စစ္တုိ႔ကုိ လႊတ္ႏုိင္ သေလာ၊၊ သူတုိ႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရွိပါ၏ဟု သင့္ကုိ ေလွ်ာက္လ်က္ သြားၾကလိမ့္မည္ေလာ၊၊ ၃၆ကုိယ္ခႏၾၶြာထဲသုိ႔ ပညာကုိ အဘယ္သူသြင္းသနည္း၊၊ နားလည္ႏုိင္ေသာဥာဏ္ ကုိအဘယ္သူေပးသနည္း၊၊ ပညာရွိ၍ မုိဃ္းတိမ္တုိ႔ကုိ အဘယ္သူေရတြက္ႏုိင္သနည္း၊၊ ၃၇ေျမမႈန္႔သည္ လုံးေထြး၍ ေျမစုိင္တုိ႔သည္ ကပ္လ်က္ေနေသာအခါ မုိဃ္း ေကာင္းကင္၏ ေရဘူးတုိ႔ကုိ အဘယ္သူ သြန္းခ်သနည္း၊၊

၃၉သင္သည္ ျခေသၤ့မအဘုိ႔ စားစရာအေကာင္ကုိ လုိက္ရွာႏုိင္သေလာ၊၊ ၄ဝျခေသၤ့ပ်ဳိတုိ႔သည္ ခုိလႈံရာ၌ဝပ္၍ ခ်ဳံဖုတ္ေအာက္၌ ေခ်ာင္းၾကည့္လ်က္ေနေသာအခါ သူတုိ႔ကုိဝစြာေကြၽးႏုိင္သေလာ၊၊  ၄၁က်ီးအသငယ္တုိ႔သည္ စားစရာရွိေသာေၾကာင့္၊ လွည့္လည္၍ ဘုရားသခင္ကုိေအာ္ဟစ္ေသာအခါ စားစရာကုိ အဘယ္သူေပးသနည္း၊၊