ေယာဘ အခန္းၾကီး(၃)


၁ထုိေနာက္၊ ေယာဘသည္ ႏႈတ္ကုိဖြင့္၍ မိမိဘြားေသာေန႔ရက္ကုိ က်ိန္ဆဲလ်က္ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊                               ၂-၃ငါဘြားေသာေန႔ရက္ပ်က္စီးပါေစ၊၊ သားေယာက်္ားကုိ ပဋိိသေႏၶြယူၿပီဟု သိတင္းၾကားေျပာေသာ ညဥ့္လည္း ပ်က္စီးပါေစ၊၊ ၄ထုိေန႔ရက္မုိက္ပါေစ၊၊ ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ႏွာျပဳေတာ္မမူပါေစႏွင့္၊၊ အလင္းမေပၚထြန္း ပါေစႏွင့္၊ ၅ေမွာင္မုိက္၊ ေသမင္းအရိပ္သည္ ထုိေန႔ရက္အသေရကုိ ရႈတ္ခ်ပါေစ၊၊ မုိဃ္းတိမ္ထပ္ လႊမ္းမုိးပါေစ၊၊ မြန္းတည့္အရွိန္ျဖင့္ ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ျဖစ္ပါေစ၊၊ ၆ထုိညဥ့္သည္ ေမွာက္မုိက္၌ ေပ်ာက္ပါေစ၊၊ ႏွစ္စဥ္ေန႔ရက္ တုိ႔ႏွင့္ မေပါင္းပါေစႏွင့္၊ ၇လအေရအတြက္ ၌ မဝင္ပါေစႏွင့္၊၊ ထုိညဥ့္သည္ ဆိတ္ညံပါေစ ရႊင္လန္းေသာ အသံမရွိပါေစႏွင့္၊၊ ၈ေန႔ရက္ကုိေရြး၍ က်ိန္ဆဲတတ္ေသာသူ၊ မိေက်ာင္းကုိထေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ ထုိညဥ့္ကုိ က်ိန္ဆဲပါေစ၊၊ ၉ညဦးယံၾကယ္တုိ႔သည္ မုိက္ပါေစ၊၊ ထုိညဥ့္သည္အလင္းကုိ ေတာင့္တ၍ မရပါေစႏွင့္၊၊ နံနက္မုိဃ္္းလင္းကုိ မျမင္ပါေစႏွင့္၊၊ အေၾကာင္းမူကား ၁ဝငါ့အမိ၏ဝမ္းကုိ ပိတ္မထား၊ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ငါမျမင္ေစျခင္းငွါ မကြယ္မကာ၊၊

၁၁ငါသည္ေမြးစက အဘယ္ေၾကာင့္ မေသသနည္း၊၊ အမိဝမ္းထဲမွ ထြက္စက အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္မခ်ဳပ္ သနည္း၊၊ ၁၂ငါ့ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ပုိက္ေပြ႔ရသနည္း၊၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏုိ႔တုိက္ရသနည္း၊၊ ၁၃ထုိသုိ႔မျပဳလွ်င္ ငါသည္ အိပ္၍ၿငိမ္းၿပီ၊၊ ေပ်ာ္လ်က္ေနရၿပီ၊၊ ၁၄-၁၅ၿမိဳ႔ပ်က္တုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ျပဳစုေသာ ေယာကီရွင္ဘုရင္၊ မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ေရႊကုိ ရတတ္၍ ဘ႑ာတုိက္၌ ေငြကုိ အျပည့္သုိထားေသာ မင္းတုိ႔ႏွင့္၄င္း ငါၿငိမ္းရၿပီ၊၊ ၁၆သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေန႔လ မေစ့မွီ ေမြးေသာသူငယ္၊ အလင္းကို မျမင္ရေသာ သူငယ္ကဲ့သုိ႔ ငါပ်က္စီးရၿပီ၊၊ ၁၇ထုိအရပ္၌လူဆုိးတုိ႔သည္ ေနာက္တဖန္ မေႏွာင့္ရွက္ရ၊၊ ပင္ပန္းေသာသူတုိ႔ သည္ ခ်မ္းသာရၾက၏၊၊ ၁၈အခ်ဳပ္ခံရေသာ သူတို႔သည္လည္း အတူၿငိမ္ဝပ္ရၾက၏။  ညွဥ္းဆဲေသာသူ၏စကား သံကုိ မၾကားရၾက၊၊ ၁၉ထုိအရပ္၌ ႀကီးေသာသူႏွင့္ငယ္ေသာသူရွိၾက၏၊၊ ကြၽန္သည္လည္း သခင္လက္ႏွင့္ လြတ္ရ၏၊၊

၂ဝဒုကၡဆင္းရဲခံရေသာ သူအားအဘယ္ေၾကာင့္ အလင္းကုိေပးသနည္း၊၊ စိတ္ႏွလုံးခါးေသာသူအား အဘယ္ ေၾကာင့္ အသက္ကုိ ေပးသနည္း၊၊ ၂၁သူတုိ႔သည္ ေသျခင္းကုိေတာင့္တ၍ မရႏုိင္၊၊ ဝွက္ထားေသာ ဥစၥာကုိေဘာ္ျခင္းငွါ၊ တူးသည္ထက္ ေသျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေဘာ္ျခင္းငွါသာ၍ တူးၾက၏၊၊ ၂၂သူတုိ႔သည္ သခ်ဳႋင္းတြင္းကို ေတြ႔ေသာအခါ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ ရႊင္လန္းၾက၏၊၊ ၂၃ မိမိသြားေသာလမ္း ကြယ္ေပ်ာက္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ဆီးကာ  ခ်ဳပ္ထားေသာသူအား အလင္းႏွင့္ အသက္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးသနည္း၊၊ ၂၄အစာစားျခင္းအရာ၌ ငါညည္းတြား ျခင္းရွိ၏၊၊ ငါငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း မ်က္ရည္သည္လည္း ေရစီးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏၊၊ ၂၅ငါေၾကာက္ေသာ အမႈသည္ ငါ၌ေရာက္ လာၿပီ၊၊ ငါအလြန္ေၾကာက္ေသာေဘးသည္ ငါ့ကိုေတြ႔မိၿပီ။  ၂၆ငါသည္ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်မ္းဧျခင္းမရွိ၊၊ သက္သာျခင္းမရွိ။ ဒုကၡဆင္းရဲသက္သက္ရွိသည္ဟု ျမြက္ဆုိေလ၏၊၊