ေယာဘ အခန္းၾကီး(၄၀)


၁-၂တဖန္ထာဝရဘုရားက အနႏၱတန္ခုိးရွင္ကို ဆံုးမေသာသူသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳဦးမည္ေလာ၊၊  ဘုရားသခင္ ကို အျပစ္တင္ေသာသူသည္ ျပန္ေျပာေစေတာ့ဟု ေယာဘအား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃ေယာဘက အကြၽႏု္ပ္ သည္ ဆိုးယုတ္ပါ၏၊၊ ၄ကိုယ္ေတာ္အား အဘယ္သို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ရပါမည္နည္း၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ႏႈတ္ ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ပိတ္ပါမည္၊၊ ၅တႀကိမ္ေျပာမိပါမည္၊၊ တဖန္မေျပာဝံပါ၊၊ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ေျပာမိပါၿပီ၊၊ သို႔ရာတြင္ ထပ္၍ မေျပာဝံ့ပါဟု ထာဝရဘုရားအား ျပန္၍ ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊

၆တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္  မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းထဲက ေယာဘအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၇လူေယာက္်ား က့ဲသို႔ သင္၏ ခါးကို စည္းေလာ့၊၊  ငါေမးျမန္းေသာ ျပႆနာတို႔ကို ေျဖေလာ့၊၊ ၈သင္သည္ ငါတရားစီရင္ခ်က္ကို ပယ္မည္ေလာ၊၊ သင္သည္ ကိုယ္တိုင္ ေျဖာင့္မတ္ဟန္ရွိေစျခင္းငွါ ၊ ငါကို အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္မည္ေလာ၊၊ ၉သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ရုံးကဲ့သို႔ေသာ လက္ရုံးရွိသေလာ၊၊  ဘုရားသခင္၏ အသံကဲ့သို႔ေသာ အသံႏွင့္ မိုဃ္းခ်ဳန္းႏိုင္သေလာ၊၊ ၁ဝထူးဆန္းေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကို ဝတ္ေဆာင္ေလာ့၊၊ တင့္တယ္ေသာ ဂုဏ္အေသေရႏွင့္ တန္ဆာ ဆင္ေလာ့၊၊ ၁၁သင္၏ အမ်က္အရွိန္ကို လႊတ္ေလာ့၊၊ ၁၂မာနေထာင္လႊားေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍ ႏွိမ့္ခ်ေလာ့။ မာနေထာင္လႊားေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍ ရႈတ္ခ်ေလာ့၊ အဓမၼလူတို႔ကို ႏွိပ္နင္း၍၊ ၁၃သူတို႔ကို ေျမမႈန္႔၌ တစုတည္းဝွက္ထားေလာ့။ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ေမွာင္မိုက္၌ ဖံုးအုပ္ေလာ့၊၊ ၁၄သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏လက်္ာ လက္ရုံးသည္ သင့္ကို ကယ္တင္ႏိုင္သည္ဟု ငါဝန္ခံမည္၊၊

၁၅သင္ႏွင့္အတူ ငါဖန္ဆင္းေသာေဗဟမုတ္ျခင္း ကို ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ၁၆ႏြားကဲ့သို႔ ျမက္ကို စားတတ္၏၊၊ သူ၏ တန္ခိုးသည္ ခါး၌၄င္း ၊ သူ၏ခြန္အားသည္ ဝမ္းေၾကာ၌၄င္း၊ တည္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၇သူအၿမီးသည္ အာရဇ္ပင္ကဲ့သို႔ လႈပ္တတ္၏၊၊ ေပါင္ေၾကာတို႔သည္ အထပ္ထပ္ ရွိၾက၏၊၊ ၁၈အရုိးငယ္တို႔သည္ ေၾကးဝါေခ်ာင္း၊ အရုိးႀကီးတို႔သည္ သံတံုးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၉ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ သတၱဝါတို႔တြင္ ထူးဆန္းေသာ သတၱဝါျဖစ္၏၊၊ သူ႔ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားသာလွ်င္ သူ၏ တံစဥ္ကို ေပးၿပီ၊၊ ၂ဝေျမတိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ ကစားရာေတာင္ရုိးသည္ သူ၏က်က္စားရာ အရပ္ျဖစ္၏၊၊ ၂၁အရိပ္ေကာင္းေသာ အပင္ေအာက္၊ က်ဴပင္ ခ်ဳံဖုတ္ေအာက္၊ ေရမ်ားေသာ အရပ္၌ ေနတတ္၏၊၊  ၂၂ထိုအပင္တို႔သည္ အရိပ္ႏွင့္ လႊမ္းမိုး၍ ေခ်ာင္းနားမုိဃ္းမခပင္တို႔သည္ ဝိုင္းၾက၏၊၊ ၂၃ျမစ္ေရထေသာ္လည္း သူသည္ မေျပးတတ္၊၊  သူ၏ ခံတြင္းကိုေယာ္ဒန္ျမစ္ေရ ေဝွ႔တိုက္ေသာ္လည္း မတုန္မလႈပ္ဘဲ ေနတတ္၏၊၊ ၂၄ထိုျမင္းကို ထင္ရွားစြာ ဘမ္းယူမည္ေလာ၊၊ သူ၏ ႏွာေခါင္းကို သံခ်ိတ္ႏွင့္ ေဖာက္မည္ေလာ၊၊