အခန္းၾကီး(၄၁)


၁လဝိသန္ကို ငါးမွ်ားႏွင့္ ဆဲြယူူ၍ သူ၏ လွ်ာကို ႀကိဳးႏွင့္ ႏွိပ္နင္းမည္ေလာ၊၊ ၂သူ႔ကို ႏွာရႈတ္တပ္၍ ပါးရုိး၌ သံကြင္းလွ်ိဳမည္ေလာ၊၊ ၃သူသည္ သင့္ကို မ်ားစြာ ေတာင္းပန္လိမ့္မည္ေလာ၊၊  ေခ်ာ့ေမာ့ေသာ စကားကို ေျပာလိမ့္ မည္ေလာ၊၊ ၄သင္ႏွင့္ ဝန္ခံျခင္း ပဋိညာဥ္ကို ျပဳလိမ့္မည္ေလာ၊၊  သင္၏အမႈကို အစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ သူ႔ကို ခန္႔ထား မည္ေလာ၊၊ ၅ငွက္ႏွင့္ ကစားသကဲ့သို႔ သူႏွင့္ ကစားမည္ေလာ၊၊ ၆သင္၏ မိန္းမကေလးတို႔အဘို႔ သူ႔ကို ခ်ည္ေႏွာင္မည္ ေလာ၊၊ ၆သင္၏ အေပါင္းအေဖာ္တို႔သည္ သူ႔ကို ဝိုင္း၍ စားေသာက္ပဲြခံၾကလိမ့္မည္ေလာ၊ ကုုန္သည္တို႔တြင္ ေဝၾကလိမ့္ မည္ေလာ၊၊  ၇သူ႔၏ အေရကို မွိန္းႏွင့္၄င္း ၊ သူ၏ေခါင္းကို ငါးထိုးေသာလွံႏွင့္၄င္း၊ အႏွံ႔အျပားထိုးေဖာက္ႏိုင္သေလာ။ ၈သူ႔အေပၚမွာ လက္တင္ရုံမွ်သာ ျပဳပါ၊၊ သူ႔ကို တိုက္မည္အႀကံကို ေနာက္တဖန္ မေအာက္ေမ့ရ၊၊ ၉တိုက္ေသာသူသည္ ႏိုင္မည္ဟု အခ်ည္းႏွီးထင္၏၊၊ ၁ဝျမင္ကာမွ်ႏွင့္ စိတ္မပ်က္သေလာ၊၊ ၁ဝသူ႔ကို ႏႈိးေဆာင္ျခင္းငွါ  အဘယ္သူမွ် မရဲရင့္၊ သို႔ျဖစ္၍ ငါ့ေရွ႕မွာ အဘယ္သူ ရပ္ႏိုင္သနည္း၊၊ ၁၁ငါသည္ ေက်းဇူးတံု႔ျပဳရမည္အေၾကာင္း အဘယ္သူသည္ ငါ၌ ေက်းဇူးျပဳဘူူးသနည္း၊၊  မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌ ရွိရွိသမွ်တို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာ ျဖစ္ၾက၏၊၊

၁၂လဝိသန္၏ အဂၤါမ်ား၊ခြန္အား၊ တင့္တယ္ေသာတန္ဆာတို႔ကို ငါသည္ ဝွက္၍ မထား၊၊ ၁၃သူ၏ အဝတ္ကို အဘယ္သူ လွန္ႏိုင္သနည္း၊၊ ႏွစ္ထပ္ရွိေသာ ပါးရုိးကို အဘယ္သူ ခ်ဥ္းကပ္လိမ့္မည္နည္း၊၊ ၁၄သူ၏ မ်က္ႏွာတံခါးကို အဘယ္သူ ဖြင့္လိမ့္မည္နည္း။ သူ၏ သြားတန္းတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၅လံုုၿခံဳစြာ တံဆိပ္ခတ္သကဲ့သို႔ တခ်ပ္ႏွင့္ တခ်ပ္ ပူးကပ္ေသာ အေၾကြးမ်ားႏွင့္ ဝါၾကြားတတ္၏၊၊ ၁၆ေလမွ်မဝင္ႏိုင္ေအာင္ တခ်ပ္ႏွင့္ တခ်ပ္ပူးကပ္လ်က္ ရွိၾက၏၊၊ ၁၇တခ်ပ္ႏွင့္တခ်ပ္ မခြာႏိုင္ေအာင္ တခဲနက္ ရွက္တင္လ်က္ ရွိၾက၏၊၊ ၁၈သူေခ်ဆတ္ေသာအခါ အလင္းေတာက္တတ္၏၊၊ သူ႔မ်က္စိသည္ နံနက္ မ်က္ေတာင္ခတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ ၁၉ပစပ္ထဲက မီးရႈးထြက္၍ မီးပြားတို႔လည္း လြင့္ၾက၏၊၊ ၂ဝၾကြက္ၾကြက္ဆူေသာ အိုးကင္းထဲက အခိိုုးအေငြ႔တက္သကဲ့သို႔ သူ႔ႏွာေခါင္းထဲက အခိုးအေငြ႔ တက္တတ္၏၊၊ ၂၁အသက္ရႈေသာအခါ မီးခဲေတာက္၍ ပစပ္ထဲက မီးလွ်ံထြက္တတ္၏၊၊ ၂၂လည္ပင္း၌ တန္ခိုးေနတတ္၏။ သူ႔ေရွ႕မွာ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသည္ ကခုန္တတ္၏၊၊ ၂၃အသားအေၾကာတို႔သည္ တခဲနက္ ျဖစ္၍ မေရြ႕ႏိုင္ေအာင္ ခိုင္မာလ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၂၄ႏွလံုးသည္ ေက်ာက္ကဲ့သို႔မာ၏၊၊ ေအာက္ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကဲ့သုိ႔မာ၏၊၊ ၂၅သူထေသာအခါ ခြန္အားႀကီးေသာ သူတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ၾက၏၊၊ ေၾကာက္လန္႔ေသာ အားႀကီးေသာေၾကာင့္ အရႈးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၆သူ႔ကို တိုက္လွ်င္ ထားမခိုင္တတ္၊ လွံ၊ ျမွား၊ သံခ်ပ္မခိုင္တတ္၊ ၂၇သံကို ေကာက္ရုိးကဲ့သို႔၄င္း၊ ေၾကးဝါကို သစ္ေဆြးကဲ့သို႔၄င္း မွတ္တတ္၏၊၊ ၂၈ေလးႏွင့္ ပစ္၍ သူ႔ကို မေျပးေစႏိုင္၊၊ ေလာက္လဲြႏွင့္ ပစ္ေသာ ေက်ာက္ခဲတို႔သည္ သူ၌ အမႈိက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၂၉ဒုတ္ႀကီးကို ဖဲြကဲ့သို႔ မွတ္၍ လွံွႏွင့္ ရြယ္ေသာအခါ ရယ္တတ္၏၊၊ ၃ဝသူ႔ေအာက္မွာ ထက္ေသာအိုးေစာင္းျခမ္းမ်ားရွိ၏။  ရြံ႕ေပၚမွာ ထြန္သြားမ်ားကို ျဖန္႔တတ္၏၊၊ ၃၁အိုးကင္းဆူသကဲ့သို႔ ပင္လယ္ကို ဆူေစတတ္၏၊၊ သမုဒၵရာကို ဘေယာင္း ခ်က္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစတတ္၏၊၊ ၃၂သူလြန္သြားေသာလမ္းသည္ ထြန္းေတာက္သျဖင့္ ပင္လယ္သည္ ဆံပင္ျဖဴေယာင္ ေဆာင္တတ္၏၊ ၃၃ေျမေပၚမွာ သူႏွင့္ ခိုင္းႏိုင္ေသာ တိရစာၦန္မရွိ။ ပကတိအားျဖင့္ ေၾကာက္တတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ ကင္းလြတ္၏၊၊ ၃၄ႀကီးျမင့္ေသာအရာရိွသမွ်တို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္၏၊၊ မာနေထာင္လႊားေသာ သူအေပါင္းတို႔အေပၚ၌ မင္းျဖစ္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊