ေယာဘ အခန္းၾကီး(၄၂)


၁ေယာဘသည္ ထာဝရဘုရားအား ျပန္ေလွ်ာက္သည္ကား၊ ၂ကိုယ္ေတာ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို တတ္ႏိုင္ ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ အႀကံအစည္ေတာ္ကို အဘယ္သူမွ် မတားဆီးႏိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏၊၊ ၃ပညာ မရွိဘဲ အႀကံအစည္ေတာ္ကို မိုက္ေစေသာသူကား အဘယ္သူနည္း၊၊ သို႔ရာတြင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ နားမလည္ေသာ အရာတို႔ကို၄င္း၊ ကိုယ္တိုင္မသိ ၊ အံၾသ၍ မကုန္ႏိုင္ေသာအရာတို႔ကို၄င္း ေျပာမိပါၿပီ၊၊ ၄နားေထာင္ ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ေလွ်ာက္ပါမည္၊၊ အကြၽႏု္ပ္ေမးေလွ်ာက္ေသာအရာတို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၅သီတင္းေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ သည္ နားႏွင့္ၾကားဘူးပါၿပီ၊၊ ယခုမူကား ကိုယ္ေတာ္ကို မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရပါ၏၊၊ ၆ထိုေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ကို ရြ႕ံရွာပါ၏၊၊ ေျမမႈန္႔ႏွင့္ မီးဖိုျပာ၌ထိုင္၍ ေနာင္တရပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏၊၊

၇ထိုသို႔ေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာဘအား မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေတမန္အမ်ိဳးသား ဧလိဖတ္အားလည္း သင္ႏွင့္ သင္၏ အေဆြခင္ပြန္းႏွစ္ေယာက္ကို ငါအမ်က္ထြက္၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား ငါကြၽန္ေယာဘသည္ ငါ့အေၾကာင္း အရာတို႔ကို ဟုတ္မွန္စြာ ေျပာသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ မေျပာ၊၊ ၈သို႔ျဖစ္၍ ႏြားထီး ခုႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ သိုးထီးခုႏွစ္ေကာင္ တို႔ကိုယူၿပီးလွ်င္ ငါ့ကြၽန္ေယာဘထံသို႔ သြား၍ မိမိတို႔အဘို႔ မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့ကြၽန္ေယာဘသည္ သင္တို႔အဘို႔ဆုေတာင္းရမည္၊၊ သူ၏ မ်က္ႏွာကို ငါေထာက္မည္၊၊ သို႔မဟုတ္ ငါ့ကြၽန္ေယာဘသည္ ငါ့အေၾကာင္းအရာ ကို ဟုတ္မွန္စြာ ေျပာသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ မေျပာေသာအျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါစီရင္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၉ထုိသို႔ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ေတမန္္အမ်ိဳးသား ဧလိဖတ္၊ ရႈအာအမိ်ဳးသား ဗိလဒဒ္၊ ေနမတ္အမ်ိဳး သား ေဇာဖာတို႔သည္လည္း သြား၍ ျပဳၾက၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ လည္း ေယာဘ၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝ ေယာဘသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၿပီးမွ သူခံရေသာ ဒုကၡအေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္း ၍ အရင္ထက္ ႏွစ္ဆေသာ ဥစၥာကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ထိုအခါ သူ၏ ညီအစ္ကိုႏွမမ်ား၊ အရင္ သိကြၽမ္းေသာ သူမ်ားအ ေပါင္းတို႔သည္ သူထံသို႔လာ၍ သူ၏ အိမ္၌ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္ၾက၏၊၊  သူ႔အေပၚမွာ ထာဝရဘုရား ေရာက္ေစ ေတာ္မူေသာ ဒုကၡဆင္းရဲရွိသမွ်ကို ေအာက္ေမ့၍ သူႏွင့္အတူ ညည္းတြားျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းကို ျပဳၾက၏၊၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ေငြတျပားစီႏွင့္ ေရႊနားေထာင္းတဘက္စီ ေပးၾက၏၊၊

၁၂ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာဘ၏ ေရွ႔ျဖစ္ဟန္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသည္ထက္ ေနာက္ျဖစ္ဟန္ ကိုသာ၍ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ သိုးတေသာင္း ေလးေထာင္ ၊ ကုလားအုပ္ေျခာက္ေထာင္ ၊ ႏြားယွဥ္ တေထာင္၊ ျမည္းမတေထာင္ကို ရတတ္၏၊၊ ၁၃သားခုႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုးေယာက္လည္း ရျပန္၏၊၊ ၁၄သမီးႀကီးကား ေယမိမ၊ သမီးလပ္ကား ေကဇိ၊ သမီးငယ္ကား ေကရဟၤပၸဳတ္အမည္ရွိသတည္း၊၊  ၁၅တျပည္လံုး၌ ေယာဘ၏ သမီးကဲ့ သုိ႔ လွေသာမိန္းမတစ္စံုတစ္ေယာက္ မွ်မရွိ၊၊ သူတို႔၏ အဘသည္ သူတို႔ ေမာင္မ်ားႏွင့္အညီအမွ် သူတို႔အား အေမြ ဥစၥာကို ေဝေပးေလ၏၊၊

၁၆ထိုေနာက္ ေယာဘသည္ အႏွစ္တရာေလးဆယ္ အသက္ရွင္၍ မိမိသားေျမး၊ ျမစ္တို႔ကိုပင္ ျမင္ရၿပီးမွ ၁၇အသက္ႀကီးရင့္၍ ေန႔ရက္ကာလႏွင့္ ၾကြယ္ဝေသာ္ အနိစၥ ေရာက္ေလ၏၊၊

 

ေယာဘဝတၴဳၿပီး၏၊၊