ေယာဘ အခန္းၾကီး(၄)


၁ထုိအခါေတမန္အမ်ဳိးသား ဧလိဖတ္ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂ငါတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္စမ္းလွ်င္၊ သင္သည္ စိတ္ပ်က္ေကာင္း ပ်က္လိမ့္မည္၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အဘယ္သူသည္ စကားမေျပာဘဲ ေနႏုိင္မည္ နည္း၊၊ ၃သင္သည္ လူအမ်ားတုိ႔ကုိ ဆုံးမၿပီ၊၊ လက္မစြမ္းေသာသူတုိ႔ကုိ ခုိင္ခံ့ေစၿပီ၊၊ ၄သင္၏စကားသည္ လဲလုေသာသူကုိ ေထာက္မၿပီ။  ႏုန္႔နဲေသာဒူးကိုလည္း တည့္ေစၿပီ။ ၅ယခုမူကား၊ ကုိယ္တုိင္အမႈေတြ႔၍ စိတ္ပ်က္၏၊၊ အထိအခုိက္ခံရေသာေၾကာင့္ မိန္းေမာေတြ႔ေဝလ်က္ ေန၏၊၊ ၆သင္၏ရုိေသေသာသေဘာ၊ ယုံၾကည္ကုိးစားေသာ သေဘာ၊ ေျမာ္လင့္ေသာသေဘာ၊ တည္ၾကည္ေသာသေဘာ၊ တရားသျဖင့္ က်င့္တတ္ေသာသေဘာသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း၊၊ ၇အျပစ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ လ်က္ပင္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ အဘယ္သူေရာက္သနည္း၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္အဘယ္အရပ္၌ ဆုံးသနည္းဟု ဆင္ျခင္ ပါေလာ့၊၊ ၈ငါသိျမင္ သည္အတုိင္း မတရားေသာ လယ္ထြန္ျခင္းကုိ ျပဳေသာသူႏွင့္ အဓမၼမ်ဳိးေစ့ကုိ ႀကဲေသာ သူတို႔သည္ ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ စပါးရိတ္တတ္ၾက၏၊၊ ၉ဘုရားသခင္မႈတ္ေတာ္မူသျဖင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ ပ်က္စီး၍ ရႈေတာ္မူေသာ အသက္ျဖင့္လည္း ဆုံးရႈံးရၾက၏၊၊ ၁ဝျခေသၤ့ေဟာက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ ျခေသၤ့အသံျမည္ျခင္း၊ ျခေသၤ့ကေလး ကုိက္ဝါးျခင္း ၿငိမ္းရ၏၊၊ ၁၁ဘမ္း၍ စားစရာမရွိေသာေၾကာင့္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ ျခေသၤ့သည္ ေသ၍ ျခေသၤ့မ၏ သားငယ္တုိ႔သည္ အရပ္ရပ္ ကြဲျပားရၾက၏၊၊

၁၂တရံေရာအခါ ငါသည္တိတ္ဆိတ္စြာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိရ၍ တုိေသာအသံကုိၾကားရ၏၊၊ ၁၃လူတုိ႔ သည္ ႀကီးစြာေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၍ ထူးဆန္းေသာ ရူပါရုံထင္ရွားရာ ကာလညဥ့္အခ်ိန္၌ ငါေအာက္ေမ့စဥ္တြင္ ၁၄ငါ့အရုိးမ်ား တုန္လႈပ္သည္တုိင္ေအာင္ ငါအလြန္ေၾကာက္အားႀကီး၍ ထိတ္လန္႔လ်က္ ေန၏၊၊ ၁၅ဝိညာဥ္တပါးသည္ ငါ့ေရွ႔၌ကန္႔လန္႔ေရွာက္သြား၍ ငါသည္ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထေလ၏၊၊ ၁၆ထုိဝိညာဥ္သည္ရပ္ေန၍ ပုံသ႑ာန္လည္း ေသခ်ာစြာ မထင္မရွားအရိပ္ကုိသာ ငါျမင္ရ၏၊၊ ျငင္းေသာ အသံရွိ၍ ငါၾကားေသာ စကားသံဟူမူကား၊ ၁၇ေသတတ္ ေသာ လူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ  ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရွိရသေလာ၊၊ လူသတၱဝါသည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ေရွ႔မွာ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ရွိရသေလာ၊၊ ၁၈အမႈ ေတာ္ထမ္းတုိ႔ကုိ ယုံေတာ္မမူ၊၊ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တုိ႔၌ စုံလင္ျခင္းမရွိဟု ထင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၉သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ေျမမႈန္႔ ၌ တည္၍ ေျမထဲတြင္ ေနတတ္ေသာသူတုိ႔ကုိ အဘယ္ဆုိဘြယ္ရွိအံ့နည္း၊၊ ထုိသူတုိ႔ကုိ  ပုိးရြပင္ႏုိင္တတ္၏၊၊ ၂ဝတေန႔ ျခင္းတြင္ ပ်က္စီးတတ္ၾက၏၊၊ အဘယ္သူမွ် ပမာဏမျပဳဘဲ အစဥ္ဆုံးရႈံးျခင္းသုိ႔ ေရာက္တတ္ၾက၏၊၊ ၂၁သူတုိ႔၏ဂုဏ္အသေရ ကြယ္ေပ်ာက္၍ သူတို႔သည္ ပညာမရွိဘဲ ေသသြားတတ္ၾက၏၊၊