ေယာဘ အခန္းၾကီး(၆)


၁-၂တဖန္ေယာဘျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ငါဝမ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်ိန္တြယ္ပါေစ၊၊ ငါခံရေသာ ဒုကၡမ်ားကုိလည္း ခ်ိန္ခြင္၌ စုထားပါေစ၊၊ ၃သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သမုဒၵရာသဲထက္သာ၍ ေလးလိမ့္မည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါ့စကား လြန္မိၿပီ၊၊ ၄အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ပစ္ေတာ္မူေသာ ျမွားတုိ႔သည္ ငါ၌စြဲ၍ အဆိပ္အေတာက္ျဖင့္ ငါ့ဝိညာဥ္ကုိ မြန္းေစ၏၊၊ ဘုရားသခင္ျပေတာ္မူေသာ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ အရာတုိ႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာစီလ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၅ေတာျမည္းသည္ ျမက္ပင္ ေပါေသာအခါ ျမည္တတ္သေလာ၊၊ ႏြားသည္ စားစရာရွိေသာအခါ ေအာ္တတ္သေလာ၊၊ ၆မၿမိန္ေသာ အရာကုိ ဆားမပါဘဲစားႏုိင္သေလာ၊၊ ၾကက္ဥအကာသည္ ဆိမ့္ေသာအရသာရွိသေလာ၊၊ ၇လက္ႏွင့္မွ်မတုိ႔ႏုိင္၊ ငါမႏွစ္သက္ ႏုိင္ေသာ အရာကုိ ရြံလ်က္ႏွင့္ ငါစားရ၏၊၊

၈ငါေတာင္းေသာအရာကုိ ရပါေစ၊၊ ငါေတာင့္တေသာအရာကုိ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူပါေစ၊၊  ၉ေတာင့္ တေသာအရာဟူမူကား၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကုိဖ်က္ဆီးေတာ္မူပါေစ၊၊ လက္ေတာ္ကုိဆန္႔၍ ငါ့ကုိဆုံးေစေတာ္မူပါေစ။ ၁ဝထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ငါသည္ သက္သာရ၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာ္လည္း သည္းခံမည္၊၊ ငါ့ကုိႏွေျမာေတာ္မမူပါေစႏွင့္၊ သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေသာ သူ၏စကားေတာ္ကုိ ငါမျငင္းမဆန္ၿပီ၊၊ ၁၁ငါေျမာ္လင့္စရာ အခြင့္ရွိရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ခြန္အားကားအဘယ္သုိ႔နည္း၊၊ ငါသည္ ကုိယ္အသက္ကုိ ေစာင့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးခံရေသာ အက်ဳိးကားအဘယ္သုိ႔နည္း၊၊ ၁၂ငါ့ခြန္ အားသည္ ေက်ာက္ခြန္အား ျဖစ္သေလာ၊၊ ငါ့အသားသည္ ေၾကးဝါျဖစ္သေလာ၊၊ ၁၃ငါသည္ကုိယ္ကုိမမစႏုိင္၊၊ ငါ့ဥာဏ္ လည္းကုန္ၿပီ။

၁၄ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူ၏ အေဆြခင္ပြန္းသည္ သနားအပ္၏၊၊ မသနားလွ်င္အနႏၱတန္ခုိး ရွင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာႏွင့္ ကင္းလြတ္၏၊၊ ၁၅ငါ့ညီအစ္ကုိတုိ႔သည္ ေခ်ာင္းေရကဲ့သုိ႔ လွည့္စား၍ ခ်ဳိင့္၌စီးေသာ ေရကဲ့သုိ႔ ေရြ႕သြားကြယ္ေပ်ာက္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၆ထုိေခ်ာင္းေရသည္ ေရခဲေၾကာင့္၄င္း၊ မထင္ရွားေသာ မုိဃ္္းပြင့္ေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၇အလြန္စီးတတ္ေသာ္လည္း၊ ေႏြးေသာအခါ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္၏၊၊ ေနပူေသာအခါမိမိေနရာ၌ ခန္းေျခာက္တတ္ ၏၊၊ ၁၈ထုိေရစီးေသာ ေခ်ာင္းတို႔သည္လြဲသြား၍ တေရြ႕တေရြ႕ ကြယ္ေပ်ာက္တက္ၾက၏။ ၁၉ေတမန္အမ်ဳိးသားအစုအ ေဝးတို႔သည္ ရွာၾက၏၊၊ ေရွဘျပည္မွ  ခရီးသြားေသာသူ အစုအေဝးတုိ႔သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္လာၾက၏၊ ၂ဝေျမာ္လင့္၍ စိတ္ပ်က္ၾက၏၊၊ ထုိအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ရွက္ေၾကာက္လ်က္ေနၾက၏။ ၂၁ထိုအတူ သင္တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ၾက၏၊၊ ငါႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိ ျမင္လွ်င္ ဆုတ္၍ေနၾက၏၊၊ ၂၂ငါ့ထံသုိ႔လက္ေဆာင္ကုိ ယူခဲ့ၾကပါ၊၊ သင္တုိ႔ပစၥည္းဥစၥာထဲက ထုတ္၍ငါ့ကို ေပးၾကပါ၊၊  ၂၃ရန္သူလက္မွ ငါ့ကုိကယ္ယူၾကပါ၊၊ သူရဲလက္မွေရြးႏႈတ္ၾကပါဟု ငါေျပာသေလာ၊၊ ၂၄ငါ့ကုိဆုံးမ ၾကပါ၊၊ တိတ္ဆိတ္လ်က္ေနပါမည္၊၊ ငါမွားေသာအရာကုိ ငါ့အားေဘာ္ျပၾကပါ၊၊ ၂၅မွန္ေသာစကားသည္ တန္ခုိးႀကီး၏၊၊ သင္တုိ႔ကဲ့ရဲ့ေသာ စကားသည္ အဘယ္မွာ ေနရာက်သနည္း၊၊ ၂၆ငါစကားေျပာရုံကာမွ်ကုိ အျပစ္တင္မည္ ၾကံစည္ၾကသေလာ၊၊ ေျမာ္လင့္စရာ မရွိေသာသူေျပာေသာစကားသည္ ေလသက္သက္ျဖစ္၏၊၊ ၂၇ အကယ္၍ သင္တုိ႔သည္ မိဘမရွိေသာ သူငယ္ကုိ ႏွိပ္စက္ၾက၏၊၊ အေဆြခင္ပြန္းဘုိ႔တြင္းကုိ တူးၾက၏၊၊ ၂၈ငါ့ကို စိတ္မရွိဘဲၾကည့္ရႈၾကပါေလာ့၊၊ သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ငါလွည့္စား သေလာ၊၊ ၂၉ျပန္၍ဆင္ျခင္ၾကပါ၊၊ မတရားသျဖင့္မျပဳၾကပါႏွင့္။ ျပန္၍ဆင္ျခင္ၾကပါ။ ဤအမႈ၌ ငါသည္ ေျဖာင့္မတ္ပါ၏။ ၃ဝငါ့လွ်ာ၌ ေကာက္ေသာ သေဘာ ရွိသေလာ၊၊ ငါသည္ ျမည္းစမ္း၍ အျပစ္ပါေသာအရာကုိ ပုိင္းျခားမသိႏုိင္သေလာ။