ေယာဘ အခန္းၾကီး(၇)


၁လူတုိ႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ပင္ပန္းစြာ အမႈထမ္းရသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ သူေနရေသာ ေန႔ရက္တုိ႔ သည္ အငွါးခံေသာသူ၏ ေန႔ရက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၂ကြၽန္ခံရေသာသူသည္ မုိဃ္းခ်ဳပ္ေသာအခ်ိန္ ကုိ ေတာင့္တ၍ အငွါးခံေသာသူသည္ အခရမည့္အခ်ိန္ကုိေျမာ္လင့္သကဲ့သို႔၊ ၃ထုိနည္းတူငါသည္ ဒုကၡေန႔လတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ရ၏၊၊ ပင္ပန္းစြာခံရေသာ ညဥ့္တုိ႔သည္လည္း ငါ၏အဝန္းအတာျဖစ္၏၊၊ ၄အဘယ္အခါမွ ညဥ့္ကုန္၍ ငါထရပါမည္နည္းဟု ငါသည္ ညည္းတြားလ်က္ အိပ္ရ၏၊၊ မုိဃ္းလင္းသည္တုိင္ေအာင္လွိမ့္လ်က္ လူးလ်က္ေနရ၏၊၊ ၅ေလာက္ႏွင့္ရႊံ႕တုိ႔သည္ အဝတ္ ကဲ့သို႔ငါ့ကုိယ္ကုိ ဖုံးလႊမ္းၾက၏၊၊ ၆ငါ့အေရသည္ကြဲ၍ ယိလ်က္ရွိ၏၊၊ ငါ့ေန႔ရက္တုိ႔သည္ ရက္ကန္းလြန္းထက္ျမန္၍ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိဘဲ လြန္သြားတတ္ၾက၏၊၊ ၇ငါ့အသက္သည္ ေလသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ၊၊ ေနာက္တဖန္ေကာင္းေသာ အက်ဳိးကုိငါမျမင္ရ၊၊ ၈ငါ့ကုိျမင္ေသာသူသည္ ေနာင္တဖန္မျမင္ရ၊၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာအခါ ငါေပ်ာက္ပါၿပီ၊၊ ၉မုိဃ္းတိမ္သည္ ျပယ္ေပ်ာက္ကြယ္လြင့္သကဲ့သုိ႔၊ သခ်ဳႋင္းတြင္းထဲသုိ႔ ဆင္း ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္မတက္ရ၊၊ ၁ဝမိမိအိမ္သုိ႔မျပန္ရ၊၊ သူ၏ေနရင္းအရပ္သည္ ေနာက္တဖန္သူ႔ကုိမသိရ၊၊ ၁၁ထုိေၾကာင့္ ငါသည္ကုိယ္ႏႈတ္ကုိ မခ်ဳပ္တည္း၊၊ စိတ္ပင္ပန္းလ်က္ႏွင့္ စကားေျပာရ၏၊၊ အလြန္ၫုိးငယ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ျမည္တမ္းရ၏၊

၁၂ငါသည္ ပင္လယ္ျဖစ္သေလာ၊၊ နဂါးျဖစ္သေလာ၊၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ကုိအေစာင့္ထား ေတာ္မူရ သေလာ၊၊ ၁၃ငါသည္အိပ္၍ သက္သာမည္၊၊ ငါ့ခုတင္သည္ ခ်မ္းသာေပးမည္ဟု ငါဆုိလွ်င္ ၁၄ကုိယ္ေတာ္သည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အိပ္မက္ကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊  ညဥ့္ရူပါရုံအားျဖင့္ ငါ့ကုိထိတ္လန္႔ ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅ငါသည္ ကုိယ္အရိုးကုိ ႏွေျမာသည္ထက္ အသက္ခ်ဳပ္၍ ေသရေသာ အခြင့္ကုိသာ၍ ေတာင့္တပါ၏၊၊ ၁၆ငါသည္အားေလ်ာ့ လ်က္ရွိ၏၊၊ အစဥ္မျပတ္အသက္မရွင္ရာ၊၊ ငါ့ကုိတတ္တုိင္း ရွိေစေတာ္ မူပါ၊၊ ငါ့အသက္သည္ အခုိးအေငြ႔ျဖစ္၏၊၊ ၁၇ကုိယ္ေတာ္သည္ လူကုိပမာဏျပဳ၍ စိတ္စြဲလမ္းေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ ၁၈သူ႔ကုိနံနက္တုိင္းအၾကည့္အရႈၾကြလာ၍၊ ခဏခဏစုံစမ္းေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ လူသည္ အဘယ္သုိ႔ ေသာသူျဖစ္ပါသနည္း၊၊ ၁၉အဘယ္ကာလမွ ငါ့ကုိမၾကည့္ မရႈ မ်က္ႏွာလႊဲေတာ္မူမည္နည္း၊၊ ငါသည္ကုိယ္တံေထြးကုိ မ်ဳိရသည္တုိင္ေအာင္၊ အဘယ္ကာလမွ တတ္တုိင္းရွိေစ ေတာ္မူမည္နည္း၊၊ ၂ဝလူကုိေစာင့္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အကြၽႏု္ပ္ အျပစ္ရွိသည္မွန္ပါေစေတာ့၊၊ ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕မွာ အဘယ္သုိ႔ျပဳရ ပါမည္နည္း၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ရြ႔ံရွာရသည္တုိင္ေအာင္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္  ပစ္စရာစက္သြင္းေတာ္မူသနည္း။ ၂၁အကြၽႏ္ုပ္ပစ္မွားျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ သည္းခံေတာ္မမူသနည္း။ အကြၽႏ္ုုပ္အျပစ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေျဖရွင္းေတာ္မမူသနည္း။ ယခုမွာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ရပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္နံနက္အခ်ိန္၌ ရွာေတာ္မူ ေသာအခါ အကြၽႏ္ုပ္မရွိပါဟု ျမြက္ဆိုသည္။